Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 15:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaikonaki ae te kai te kureebe ni koaua (1-10)

  • Te tua ibukini kaotan ana tangira Kristo (11-17)

    • ‘Akea te tangira ae korakora riki nakon aei’ (13)

  • A ribaiia taan rimwin Iesu kaain te aonnaba (18-27)

15  “Ngai te kai ae te kureebe ni koaua, ao Tamau te tia ribana.  E anai mwaanga nako ake irou aika aki karikiuaa, ao e kaitiakii mwaanga nako aika karikiuaa, bwa a aonga ni kabatiai riki uaaia.+  Kam a itiaki ibukin te taeka are I a tia n taekinna nakoimi.+  Kam na teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai, ao ngai N na teimatoa ni katiteuanaaki ma ngkami. N aron te mwaanga ae aki kona ni karikiuaa ngkana e aki teimatoa n nim ma te kai ae te kureebe, ao ai aromi naba ngkana kam aki teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai.+  Boni ngai te kai ae te kureebe, ao ngkami mwaangana. Ane e teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai, ao I katiteuanaaki ma ngaia, ao e na karikii uaa+ aika bati. Bwa ngkana akea ngai ao akea te bwai naba teuana ae kam kona ni karaoia.  Ngkana iai ae e aki teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai, ao e na koreakinako ma n riki n ai aron te mwaanga ae rai. Ao a ikotii mwaanga akanne aomata ao a karenakoi n te ai ao a kabuekaki.  Ngkana kam teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai ao a tiku au taeka i nanomi, ao ngkana kam bubutii te bwai ae kam tangiria ao e na bon reke.+  E neboaki Tamau n aei, ae kam teimatoa ni karikii uaa aika bati, ma ni kaota koauan ae bon taan rimwiu ngkami.+  Kam na teimatoa ni karaoingkami bwa aomata aika tangiraki irou, n aron te Tama ae tangirai+ ao ngai I tangiringkami. 10  Ngkana kam kakairi n au tua nako ao kam na teimatoa n tangiraki irou, n aron ae I kakairi n ana tua nako te Tama ao I teimatoa n tangiraki irouna. 11  “I atongi baikai nakoimi, bwa e aonga n reke iroumi te kimwareirei ae irou, ao e na kakororaoaki kimwareireimi.+ 12  Aio au tua, bwa kam na itangitangiri i marenami n arou ae I tangiringkami.+ 13  Akea te tangira iroun te aomata ae korakora riki nakon aei, ae e na anga maiuna* ibukia raoraona.+ 14  Bon raoraou ngkami ngkana kam karaoa ae I tua nakoimi.+ 15  I a aki manga araningkami bwa tooro, ibukina bwa te toro e aki ataa te bwai ae e karaoia ana toka. Ma I araningkami bwa raoraou, ibukina bwa I kaotiotii nakoimi bwaai ni kabane ake I ongo iroun Tamau. 16  Kam aki rineai, ma ngai ae I rineingkami, ao I mwiokoingkami bwa kam na nako ma n teimatoa ni karikii uaa aika a na teimaan, bwa e aonga n anganingkami ane kam butiia te Tama n arau, n aki ongeia bwa tera ae kam butiia.+ 17  “I tua baikai nakoimi, bwa kam na itangitangiri i marenami.+ 18  Ngkana a ribaingkami kaain te aonnaba, ao kam ataia bwa a a kaman ribaai imwain ae a ribaingkami.+ 19  Ngke arona bwa kam arona aroia kaain te aonnaba ngkami ao a na tangira oin aia bwai kaain te aonnaba.+ Ma ibukina bwa kam aki arona aroia kaain te aonnaba, ma I rineingkami mai buakoia, ngaia ae kam a ribaaki+ iai irouia kaain te aonnaba. 20  Ururinga au taeka are I tuangingkami: E aki kakannato riki te toro nakon ana toka. Ngkana a bwainikirinai ao ane a na bwainikiriningkami+ naba, ao ngkana a kakairi n au taeka ao ane a na kakairi naba n ami taeka. 21  Ma a na karaoi baikai ni kabane n ekingkami nako iai ibukin arau, ibukina bwa a aki ataa Teuare kanakomaiai.+ 22  Ngke arona bwa I aki roko n taetae nakoia, ao akea aia bure.+ Ma ai akea ngkai aonaia man aia bure.+ 23  Ane e ribaai ao e ribaa naba Tamau.+ 24  Akea aia bure ngke arona bwa I aki karaoi mwakuri i buakoia ae akea ae e a tia ni karaoia mai mwaina.+ Ma a a tia ngkai n norai ao a ribaai ao a ribaa naba Tamau. 25  Ma e riki aei bwa e na kakororaoaki te taeka are koreaki n aia Tua ae kangai: ‘A ribaai n akea bukina.’+ 26  Ngkana e roko te tia ibuobuoki ae N na kanakomaia nakoimi mairoun te Tama, are te taamnei ae raoiroi ae kaota te koaua,+ ae nako mairoun te Tama, ao ane e na kaotioti ibukiu.+ 27  Ao ngkami kam na kaotioti+ naba, ibukina bwa kam memena ma ngai man te moantai.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.