Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 13:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E teboki waeia taan rimwina Iesu (1-20)

  • E kaotia Iesu bwa te tia kamwane Iuta (21-30)

  • Te tua ae boou (31-35)

    • “Ngkana kam itangitangiri” (35)

  • Taekinani Betero ae e na kakeaa Iesu (36-38)

13  Ibukina bwa e a kaman ataia Iesu imwain te Toa ae te Riao, bwa e a roko ana aoa+ ni kitania kaain te aonnaba aei ao n nakon te Tama,+ ao e tangiriia taan rimwina ake a mena i buakoia kaain te aonnaba, ao e tangiriia ni karokoa te toki.+  E a waaki te katairiki, ao e a tia te Riaboro ni karina te nano ni kani kamwanea Iesu+ iroun Iuta Itekariota+ are natin Timon.  Kioina ngke e ataia Iesu bwa e anga bwaai ni kabane te Tama nako nanoni baina, ao e roko mairoun te Atua, ao e nangi manga nakon te Atua,+  ao e teirake man te taibora ao e buuta ana kauaatao ni katikua. Ao e anaa te kaoa ao e kabaea iai nukana.+  Imwin anne, e kanoaa te beetin n te ran ao e a teboki naba waeia taan rimwina, ma ni kamwaui n te kaoa are e kabaea i aona.*  E a roko ngkanne iroun Timon Betero ao e taku Betero nakoina: “Te Uea, ko na teboki waeu?”  Ao Iesu e kaekaa ni kangai: “Ko na aki ota ngkai n ae I karaoia, ma ko na ota iai imwini baikai.”  E taku Betero nakoina: “Ko na bon aki teboki waeu.” Ao Iesu e kaekaa ni kangai: “Ngkana I aki teboki+ waem, ao ko aki ibuokanibwai ma ngai.”  E taku Timon Betero nakoina: “Te Uea, tai tii teboka waeu, ma baiu naba ao atuu.” 10  E taku Iesu nakoina: “Ane e a tia n tebotebo, e a aki kainnanoa ae bati riki nakon ae tii tebokakini waena, bwa e a bane n itiaki. Kam a itiaki, ma tiaki ngkami ni kabane.” 11  Bwa e ataa teuare e nang kamwanea.+ Aei bukina ae e kangai iai: “Kam aki itiaki ni kabane.” 12  Ngke e a tia n teboki waeia ma ni karina ana kauaatao ao e a manga tekateka n rarikiriki n te taibora, ao e taku nakoia: “Kam ota n te bwai ae I karaoia nakoimi? 13  Kam aranai bwa ‘te tia Reirei,’ ao ‘te Uea,’ ao e bon eti ami taeka, bwa boni ngaia ngai.+ 14  Mangaia ae ngkai I teboki waemi+ ngai ae te Uea ao te tia Reirei, ao kam riai naba n* iteboteboki waemi.+ 15  Bwa I katea te banna ni katoto nakoimi, bwa te bwai are I karaoia nakoimi, ao kam riai naba ni karaoia.+ 16  I tuangingkami raoi te koaua, bwa e aki kakannato riki te toro nakon ana toka, ao e aki kakannato riki teuare kanakomaiakaki nakon teuare e kanakomaia. 17  Ngkana kam atai baikai ao kam a kukurei ngkana kam karaoi.+ 18  I aki taekiningkami ni kabane. I kinaia te koraki ake I rineiia. Ma e na kakororaoaki+ are e kangai n te koroboki ae tabu: ‘E tabeka bukini waena n ekainako*+ teuare amwarake ni kanau.’ 19  Mangkai ao N na tuangingkami imwain rikina, bwa ngkana e a riki, ao kam na kakoauaai bwa boni ngaia ngai.+ 20  I tuangingkami raoi te koaua, bwa ane e butimwaea ae I kanakoa, ao e boni butimwaeai naba.+ Ao ane e butimwaeai ao e boni butimwaea naba Teuare kanakomaiai.”+ 21  Imwin taekinani baikai ao e rawawata nanon Iesu, ao e a kaotioti ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa e na kamwaneai temanna i buakomi.”+ 22  A itaramata taan rimwina bwa a aki ataia bwa antai are e taekinna.+ 23  Ao e tekateka n rarikiriki ni kaan ma* Iesu temanna i buakoia taan rimwina, are teuare e tatangiria+ Iesu. 24  Mangaia are e katoua atuna Timon Betero nakon teuarei ao e taku: “Tuangira bwa antai ane e taekinna.” 25  Mangaia are e rara teuarei nakoni bwabwaan Iesu ao e taku nakoina: “Te Uea, antai?”+ 26  E kaeka Iesu ni kangai: “Bon teuae N na anganna te mwakoro ni kariki ae I kateboa.”+ Mangaia are imwini kateboan te mwakoro ni kariki, ao e anaia ao e angan Iuta are natin Timon Itekariota. 27  Imwin reken te mwakoro ni kariki iroun Iuta, ao e a rin i nanona Tatan.+ Mangaia are e taku Iesu nakoina: “Kawaekoako karaoa te bwai ane ko nang karaoia.” 28  Ma akea irouia naake a tekateka n rarikiriki n te taibora ae ataia bwa bukin tera bwa e taekina anne nakoina. 29  A bon iangoia tabeman bwa ibukina ngke e kawakina te bwaoki ni mwane+ Iuta, nanona tao e kangai Iesu nakoina, “Kabooi baika ti kainnanoi ibukin te toa,” ke tao iai te bwai ae e riai n angania akana maiu ni kainnano. 30  Mangaia are imwin reken te mwakoro ni kariki irouna, ao e a otinako naba, ao e a boni bong.+ 31  Ma ngke e a otinako Iuta ao e taku Iesu: “E a karineaki ngkai Natin te aomata,+ ao e a karineaki naba te Atua n reitaki ma ngaia. 32  E na kamimitongaki* iroun te Atua, ao e na kamimitongnga+ ngkai naba. 33  Ataei aika uarereke, ai tii teutana riki au tai ni mena ma ngkami. Ane kam na kakaaeai, ma I a manga tuangingkami ngkai te bwai are I tuangia I-Iutaia ngkoa ae kangai, ‘Ike I nako iai, kam aki kona n roko iai.’+ 34  I anganingkami te tua ae boou, bwa kam na itangitangiri i marenami, n arou ae I tangiringkami,+ ao kam na itangitangiri naba.+ 35  Ao ane a na ataingkami aomata ni kabane bwa bon taan rimwiu ngkami, n aei: ngkana kam itangitangiri.”+ 36  E taku nakoina Timon Betero: “Te Uea, ko na nakea?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ko aki kona n irai ngkai nakon te tabo are N na nako iai, ma ko na irai rimwi riki.”+ 37  E taku Betero nakoina: “Te Uea, e aera ngkai I aki kona n iriko ngkai? N na bon anga maiuu* ibukim.”+ 38  E kaeka Iesu ni kangai: “Ko na anga maium* ibukiu? I tuangko raoi te koaua, bwa e na aki tang te moa ni karokoa ae ko tia ni kakeaai tenua te tai.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “are e kabaea iai nukana.”
Ke, “kam kabaeaki naba bwa kam na.”
Ke, “E kaitaraai.”
Kuriiti, “i bwanibwanin.”
Ke, “e na karietataaki.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.