Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 12:1-50

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabwaroa te bwaa Maria ni waen Iesu (1-11)

  • E butimwaeaki raoi Iesu (12-19)

  • E taekina matena Iesu (20-37)

  • Aia aki onimaki I-Iutaia e kakoroa te taetae ni burabeti (38-43)

  • E roko Iesu ni kamaiuia kaain te aonnaba (44-50)

12  Ao e roko Iesu i Betania onobong imwain te Toa ae te Riao, ike e mena iai Rataro+ are e a tia ni kautia man te mate.  Mangaia are a karaoa aia amwarake ibukin Iesu ikekei, ao e katio Mareta ibukia,+ ma Rataro boni ngaia temanna are amwarake* ma ngaia.  E anaa ngkanne te bwaa ae boiarara Maria ae teuana te bwauna,* ae te naro* ni koaua ae rangi ni bobuaka, ao e kabwaroa i aoni waen Iesu, ao e kaoa waena ni kamwaua n irana ao e a ninia te auti boiararan te bwaa.+  Ma e taku Iuta Itekariota+ are temanna i buakoia taan rimwina, are e nang kamwanea:  “E aera ngkai e aki kaboonakoaki te bwaa ae boiarara aei n 300 te tenariati,* ao a anganaki akana maiu ni kainnano mwanena?”  E taekina aei tiaki ibukina bwa e tabeakinia akana maiu ni kainnano, ma ibukina bwa bon te tia iraa ao iai irouna te bwaoki ni mwane, ao e kikimoai mwaane ake a karinaki iai.  E taku ngkanne Iesu: “Katuka neiei ma arona, bwa e aonga n ira te katei aei ni katauraoai imwain te bong are N na kaiiaki iai.+  Bwa a aki toki ni mena i buakomi akana maiu ni kainnano,+ ma ngai, N na aki tiku i buakomi n taai nako.”+  N te tai anne ao a a ataia I-Iutaia aika uanao bwa e mena ikekei Iesu ao a a nako iai, tiaki tii ibukin Iesu, ma a kan nora naba Rataro are e a tia ni kautia man te mate.+ 10  Ao a kaai ni babaire mataniwi n ibonga* bwa a na kamatea naba Rataro, 11  kioina ngkai a mwaiti I-Iutaia ake a nako ikekei ibukina, ao a a onimakina Iesu.+ 12  N te bong are imwina, a a ongo aomata aika uanao ake a roko ibukin te toa bwa e nang roko Iesu i Ierutarem. 13  Ngaia are a a uouotii mwaangan aroka aika baam ao a nako ni butimwaeia, ao a tatakarua ni kangai: “E bia kamaiuaki! E na kakabwaiaaki teuae nakomai n aran Iehova!*+ Bon Uean Iteraera!”+ 14  Ma ngke e nora te taongki te teei Iesu, ao e tekateka i aona+ n aron are koreaki ni kangai: 15  “Tai maaku ngkoe natin Tion te aine. Noria! E a nakoim am uea, ae tekateka i aoni bunin te taongki.”+ 16  A aki ota n te moantai taan rimwina ni baikai, ma ngke e a karietataaki Iesu,+ ao a a uringnga are a koreaki baikai ibukina, ao a a karaoi baikai nakoina.+ 17  Ao a teimatoa ni kaotiota taekana+ te koraki ake a mena i rarikina ngke e wetea Rataro bwa e na otinako man te ruanimate,*+ ma ni kautia man te mate. 18  Aei naba bukin rokoia te koraki ni butimwaeia, ibukina bwa a ongo ae e karaoa te mwakuri ae kamimi aei. 19  Mangaia are a taku Baritaio* i marenaia: “Kam a bon noria bwa kam a matebuaka. Noria! A a bane n iria te botannaomata.”+ 20  Ao iai tabeman I-Kuriiti i buakoia te koraki ake a roko n taromauri n te toa. 21  Ao naakai a kawara Biribo+ are kaaini Betetaita i Kariraia, ao a bubutiia ni kangai: “Nao, ti kan nora Iesu.” 22  E nako Biribo n tuanga Anterea, ao a kaai n nako Anterea ao Biribo n tuanga Iesu. 23  Ma e kaekaia Iesu ni kangai: “E a roko te aoa are e nang kamimitongaki iai Natin te aomata.+ 24  I tuangingkami raoi te koaua, bwa ngkana e aki bwaka koraan te uita i aontano ma ni mate ao e teimatoa n tiku n tii ngaia, ma ngkana e mate,+ ao ngkanne e na karikii uaa aika bati. 25  Ane e tangira maiuna* ao e na kabuaa, ma ane e ribaa maiuna*+ n te aonnaba aei, ao e na kawakinna ibukin te maiu are aki toki.+ 26  Ane e kan toro irou, ao ke e irirai, bwa ike I mena iai ao e na mena naba iai au toro.+ Ane e kan toro irou, ao e na karineaki iroun te Tama. 27  I* a rawawata+ ngkai, ma tera ae N na taekinna? Tamau, kamaiuai man te aoa aei.+ Ma e ngae n anne, bon aei bukin rokou n te aoa aei. 28  Tamau, neboa aram.” Ao e roko te bwanaa+ mai karawa ae kangai: “I a tia n neboia ao N na manga neboia riki.”+ 29  A ongo te koraki ake a teibabaa ikekei, ao a taku bwa e rebwe te baa. Ma a taku temwangina: “E taetae te anera nakoina.” 30  E kaeka Iesu ni kangai: “E roko te bwanaa aei tiaki ibukiu, ma ibukimi. 31  Iai motikan taekaia kaain te aonnaba aei.+ E na kabwakaaki te tia tautaeka i aoia kaain te aonnaba aei.+ 32  Ao ngkana I a tauraki, ao N na katikiia aomata+ n aekaia nako nakoiu.” 33  E bon taekina aei bwa e aonga ni kaotia bwa te aeka ni mate raa ae e nangi mate iai.+ 34  Ao a kaekaa te koraki ni kangai: “Ti ongo man te Tua bwa e na teimatoa n aki toki+ te Kristo. Ma ko kangaa n taku bwa e na tauraki Natin te aomata?+ Antai teuane Natin te aomata?” 35  Mangaia are e taku Iesu nakoia: “Ai tii teutana riki ana tai te oota ni mena i buakomi. Nakonako ngkai e teimatoa ni mena te oota iroumi, bwa e aonga n aki taoningkami nako te rotongitong. Ao ane e nakonako n te rotongitong, e aki ataa ike e na nako iai.+ 36  Ngkai iai iroumi te oota, ao onimakina te oota bwa kam aonga n riki bwa natin te oota.”+ E taekini baikai Iesu ao e a nako naba ni karabaa mairouia. 37  E ngae ngke e a tia Iesu ni karaoi mwakuri aika bati aika kamimi i mataia, ma a bon aki naba onimakinna. 38  Mangaia are e a kakororaoaki ana taeka Itaia are te burabeti ae kangai: “Iehova,* antai ae onimakina te bwai ae e ongoraeia mairoura?*+ Ao e kaotaki mwaakan* Iehova* nakon antai?”+ 39  Aio bukin ae a aki kona n onimaki iai, bwa e a manga kangai Itaia: 40  “E kamataki mataia ao e kamatoatoai nanoia, bwa a aonga n aki noraaba ni mataia ma n aki ota n nanoia, ao a na aki rairaki bwa N na kamarurungia.”+ 41  E taekini baikai Itaia ibukina bwa e nora mimitongini Kristo, ao e taetae ibukini Kristo.+ 42  Ma e ngae n anne, bon iai naba taani kairiri aika bati ake a a onimakinna,+ ma a aki kaota ae a onimakinna ibukina bwa a maakuia Baritaio, ao a kaawa ni kabaneaki man te tinakoka,*+ 43  bwa a tangira riki kamoamoaaia irouia aomata nakoni kamoamoaaia iroun te Atua.+ 44  Ma e takarua Iesu ao e taku: “Ane e onimakinai ao e aki onimakinai n tii ngai, ma e onimakina naba teuare kanakomaiai,+ 45  ao ane e norai ao e nora naba Teuare kanakomaiai.+ 46  I roko bwa ootan te aonnaba,+ bwa e aonga n aki tiku n te rotongitong+ ane e onimakinai. 47  Ma ane e ongo au taeka ma n aki kawakinna, ao I aki kabuakakaa. Bwa I aki roko bwa N na kabuakakaia kaain te aonnaba, ma I roko bwa N na kamaiuia kaain te aonnaba.+ 48  Ane e rawa irou ao e aki kawakin au taeka, ao bon iai ae e na motika taekana. E na motika taekana n te kabanea ni bong, te taeka, are I a tia n taekinna. 49  Bwa I aki taetae i bon irou, ma e tuangai au taeka ae N na taekin ao N na atong,+ te Tama are kanakomaiai. 50  Ao I ataa naba ana tua bwa e nanonaki iai te maiu are aki toki.+ Mangaia are baike I taekin, I taekin n aron are e tuangai Tamau.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Ae taekan te bwauna mai Rom, ae tao 327 te kuraem. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Buk. A5.
Ke, “te ruanimate ni kauring.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Ke, “n ara rongorongo?”
Kuriiti, “bain.”
Nora Buk. A5.
Nora Nanon Taeka.