Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 9:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E rangi n nanokawaki Ieremia (1-3a)

  • Iehova e motika taekan Iuta (3b-16)

  • Te bwaebwaeti ibukin Iuta (17-22)

  • Te kamoamoa ibukin ataakin Iehova (23-26)

9  Tera ngke e riki atuu bwa te ran,Ao matau bwa koburaken te rannimata!+ Ao N na tang ni ngaina ao ni bongIbukia au aomata aika kamateaki.   Tera ngke e reke irou ana tabo ni motirawa n te rereua te tia mwamwananga! Ao N na katikuia au aomata ao N na nako mairouia,Bwa taani wene ni kimoa ngaiia ni kabane,+Ao te koraki n aomata aika mwamwanaa te aba!   A kabwaouai neweia n ai aron te kainikatebe. E taonaanako te aba te kewe ao tiaki te kakaonimaki.+ “A nako man te buakaka teuana nakon te buakaka teuana,Ao a aki mutiakinai,”+ bon ana taeka Iehova.   “Kam na bane n tarataraingkami mairouia raomi,Ao tai onimakinia naba tarimi. Bwa taani kamwane ni kabane taari,+Ao raao ni kabane taan uarao.+   E babakanikawaia raona temanna ma temanna,Ao akea ae e taekina te koaua. A reireina neweia bwa e na tataekini keewe.+ A kakuaia i bon irouia ni karaoan ae kairua.   Ko maeka i buakon te mwamwanaa te aba. A rawa n ataai ngkai a mwamwanaa te aba,” bon ana taeka Iehova.   Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka:* “N na kaburoia ma n tuoia,+Bwa tera riki ae I kona ni karaoia nakon te aine ae natiia au aomata?   Neweia boni kanoan te kainikatebe ae kamamate ae e tataekina te mwamwanaa te aba. E taekina taekan te rau te aomata ni wina nakon raona n aomata,Ma e kakaran i nanona.”   “Tiaki I riai ni kaetii taekaia ibukini baikai?” bon ana taeka Iehova,“Tiaki I* riai n irantangaai ni karekea kain te aeka n natannaomata anne?+ 10  N na tang ma ni bwaebwaeti ibukin taiani maunga,Ao n tabeka te anene ae kananokawaki* ibukin tawaanan te rereua,Bwa a a kabuekaki n te aro are ai akea te aomata ae rinanona,Ao e a aki ongongo te aba karongoaan te nanai ni man. A a birinako mannikiba ake i annang ma maan, ao ai akea.+ 11  N na karika Ierutarem bwa te bwariko n atibu+ ao bwangaia tiakaore,*+Ao N na kamaroaei kaawa ake i Iuta, ao a na akea kaaia.+ 12  Antai ae tau wanawanana bwa e na ota n te baei? Antai ae e taetae win Iehova nakoina, ae e na kona n tataekinna? E aera ngkai e a mauna te aba? E aera ngkai e a bue n ai aron te rereua,N te aro are ai akea ae e rinanona?” 13  E kaeka Iehova ni kangai: “Ibukin rawaia nakon au tua* are I kateia i mataia, ao ibukina bwa a aki kakairi iai ao n ongo ni bwanaau. 14  Ma a imanono n iririi oin nanoia,+ ao a kakairi irouia bouannantin nako Baara, n aron reiakinaia irouia tamaia bwa a na karaoia.+ 15  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera, ‘Noria ae I a kaamwarakeia aomata aikai n te kai ae mao, ao N na kamoiia n te ran ae boitin.+ 16  N na kamaenakoia i buakoia natannaomata aika a aki kinaia, ngaiia ma tamaia,+ ao N na kanakoa te kabaang n rimwia ni karokoa ae I tia ni kamaunaia.’+ 17  E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,‘Kawanawanaingkami. Weteiia aine ake a anenei anene aika kananokawaki,*+Ao kanaanako ibukia aine aika mwaatai bwa a aonga n roko, 18  Bwa a aonga ni kawaekoaia ao a a bwaebwaeti naba ibukira,Bwa a aonga n tiinako rannimatara,Ao e na timtim te ran mani kunin matara.+ 19  Bwa e ongoraeaki mai Tion karongoaan te bwaebwaeti+ ae kangai: “Ti a uruakaki kangaa! Ai korakorara kamaamaeara! Bwa ti kitana te aba, ao a kabwakai mwengara.”+ 20  Ongora n ana taeka Iehova ngkami aika aine. A na ongo taningami n ana taeka wina. Reireinia natimi aine te bwaebwaeti aei,Ao reireiningkami i marenami te anene ae kananokawaki* aei.+ 21  Bwa e a waerake te mate rinanon ara kamaama,E rinnakoi ara taua aika nonoakiBwa e na uotiianako ataei man taiani kawai,Ao rorobuaka n ataei mani maraen nako te kaawa.’+ 22  Taekina aei, ‘E kangai ana taeka Iehova: “A na bwaka rabwataia aomata aika mate n ai aron nakotaarin te man n te tawaana,N ai aron te rinan ni uita* ae e a tibwa koreaki imwin te tia tai,Ao akea temanna ae ikoikotii.”’”+ 23  E kangai ana taeka Iehova: “E na aki kamoamoa ibukini wanawanana te aomata ae wanawana,+Ao e na aki naba kamoamoa ibukini korakorana te aomata ae korakora,Ao e na aki naba kamoamoa ibukini kaubwaina te aomata ae kaubwai.”+ 24  “Ma ane e kamoamoa ao ke e kamoamoa ibukin aei: Ae iai ana ataibwai ao ana atatai ibukiu,+Ae bon Iehova ngai are Teuare kaotiota te tangira ae koaua,* te kaetitaeka ae riai, ao te raoiroi n te aonnaba,+Bwa boni baikai aika I rangi ni kimwareirei iai,”+ bon ana taeka Iehova. 25  “Noria! A a roko boong,” bon ana taeka Iehova, “ae N na kaetii iai taekaia aomata nako aika korotobibiaki, ao aika a aki naba korotobibiaki,+ 26  n ikotaki ma kaain Aikubita,+ Iuta,+ Etom,+ Moaba,+ tibun Ammon,+ ao aomata ni kabane ake a koreaki maninganingaia ake a maeka n te rereua.+ Bwa a bane natannaomata n aki korotobibiaki, ao a bane tibun Iteraera n aki korotobibiaki nanoia.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te anene n tanginiwenei.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke, “kaetieti.”
Ke, “anene n tanginiwenei.”
Ke, “te anene n tanginiwenei.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”