Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 8:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A rinea te aro ae bwabwainaki (1-7)

  • Iai te wanawana n akean ana taeka Iehova? (8-17)

  • E bwaebwaeti Ieremia n uruakin Iuta (18-22)

    • “Akea te batiam i Kireata?” (22)

8  “N te tai anne,” bon ana taeka Iehova, “ao a na anaaki riia uean Iuta, riia tooka ake iai, riia ibonga,* riia burabeti, ao riia kaain Ierutarem, man ruanimateia.  A na tawaaki i aan taai ao namwakaina ao bwaini karawa ni kabane ake a tangiri, a toro irouia, a kakairi irouia ao a ukoukoriia ma ni bobaraaki nakoia.+ A na aki ikotaki ao a na aki naba taunaki. A na riki bwa kaanga nakotaarin te man i aontano.”+  “Ao nikiraia kaain te utu ae buakaka aei ake a reke maiuia, a na rinea te mate n oneani mwin te maiu, n taabo nako ake I kamaenakoia nako iai,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*  “Ao ko riai ni kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Te koaua bwa a na bwaka n aki manga teirake? Ngkana e rairaki temanna, tiaki e na rairaki naba are temanna?   E aera ngkai a teimatoa kaain Ierutarem ae te botannaomata aei n aki kakaonimaki nakoiu? A taua raoi te mwamwanaa te aba,Ao a rawa n rairaki.+   I kakauongo ao I teimatoa n ongora, ma e aki riai aroia n taetae. Akea temanna ae raira nanona ibukini buakakana ke e titiraki ni kangai, ‘Tera ae I karaoia?’+ A teimatoa ngaiia n tatabemania nako n okiokira te aroaro ae bwabwainaki irouia angia aomata, n ai aron te aoti ae kabirimwakaa nakon te buaka.   E atai naba ana tai* te titaoki* are i karawa,Ao a kakaonimaki nakon aia tai n oki* mannikiba aika te taobe ao te tiuti, ao te akura. Ma a aki ota n ana motikitaeka Iehova oin au aomata.”’+   ‘Kam kangaa n taekina ae kangai: “Ti wanawana ao iai iroura ana tua* Iehova”? Bwa ni koauana, e kabonganaaki ibukini koreani baika kewe+ aia bwai ni koroboki taani koroboki ae kewekewe.*   A a kamaamaeaki akana wanawana.+ A a maakunrang ao a na reke. Noria! A a tia n rawa nakon ana taeka Iehova, Ao ai te wanawana tera are irouia? 10  Ngaia ae N na anga aine ake buuia nakoia mwaane tabemwaang,Ao aia tawaana nakoia taani bwaibwai tabemwaang.+ Bwa a karekea aia raka n te babakanikawai ngaiia n tatabemania nako, mairoun ae te kabanea ni mangori ni karokoa ae te kabanea ni kakannato,+Ao a babakanikawai ngaiia n tatabemania nako, mairoun te burabeti ni karokoa te ibonga.+ 11  Ao a kataia ni kaoka uruakin* te aine ae natiia au aomata, n aki akaka,* ngke a kangai,‘Iai te rau! Iai te rau!’ Ao bon akea te rau.+ 12  Te koaua bwa a maamaa ni baika riribaaki ake a karaoi? Bon akea naba maamaaia teutana! A aki naba ataa namakinan te bwainrang!+ Mangaia ae a na bwaka i buakoia akana bwaka. Ao a na tatanako ngkana I karokoa i aoia te katuuaaeaki,”+ bon ana taeka Iehova. 13  ‘N na karokoia n tokia ngkana I a ikotiia,’ bon ana taeka Iehova. ‘E na akea te kureebe n tiku i aon te kai ae te kureebe, akea te biiku i aon te aroka ae te biiku, ao a na rai baanikai. Ao baike I angania a na bua mairouia.’” 14  “E aera ngkai ti a tekateka ikai? Ti na bane n ikotaki ao ti na rin ni kaawa aika nonoaki+ ao ti na mate ikekei. Bwa e nang katiai arora Iehova ae Atuara,Ao e anganira te ran ae boitin bwa nimara,+Ibukina bwa ti a tia ni bure nakon Iehova. 15  E kantaningaaki te rau, ma bon akea te bwai ae raoiroi ae kaoti,Te tai ni kakamaiu ma bon tii te maakunrang!+ 16  E ongoraeaki mai abaia tibun Tan karongoaani korakoran ikeikeia ana aoti. Ao e mwaeiei te aba ni kabutaaNi karongoaaia ana aoti aika mwaane. A roko ao a kabwauta te aba ma kanoana ni kabane,Ao te kaawa ma kaaina.” 17  “Bwa noria ae I a kanakoia naeta nako buakomi,Naeta aika boitin aika aki kona ni kamananaaki,Ao ane a na bon tenaingkami,” bon ana taeka Iehova. 18  E aki kona n toki rawawatauAo e aoraki nanou. 19  Iai te tang ni kani buokaki man te aba ae raroanako,Mairoun te aine ae natiia au aomata, ae kangai: “Tiaki e mena Iehova i Tion? Ke e aki mena i nanon neiei ana uea?” “Bukin tera bwa a kaunai n aia bouannanti aika kaaraki,Ao n atuaia aika ianena aika akea manenaia?” 20  “E a bwakanako te tai n tai ao e a tia n toki tain te kabuebue,Ma ti bon tuai mani kamaiuaki!” 21  I a korakai ibukin uruakin te aine ae natiia au aomata,+Ao I a rawawata. E taonainako te maakunrang. 22  Te koaua bwa akea te batiam* i Kireata?+ Ke akea te tia kakamaiu* ikekei?+ E aera ngkai a tuai mani kaokaki marurungia au aomata?+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “taai aika baireaki.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke,“ni mwamwananga.”
Ke, “kaetieti.”
Ke, “kairua.”
Ke, “mwaoton.”
Ke, “n te aro ae aki tau.”
Ke, “te kabira ae kamaiu ae boiarara.” Nora Nanon Taeka, “Batiam.”
Ke, “te tia katoki aoraki.”