Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 6:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a kaan buakanan Ierutarem (1-9)

  • Unin Iehova i aon Ierutarem (10-21)

    • Taekinan “te Rau!” ma akea te rau (14)

  • Niniaki n te aro ae iowawa mai meang (22-26)

  • E riki Ieremia bwa te tia tuoa te biti (27-30)

6  Kataningkami, ngkami aika tibuni Beniamin, birinako mai Ierutarem. Katanga te buu+ i Tekoa,+Ao kauraa te ai ae te kanikina i aoni Betaakerim! Bwa e kanenei te rawawata mai meang, ae te kabuanibwai ae korakora.+   E katotonga te aine ae baaraoi ao ae kakateke natin Tion te aine.+   A na roko taani kawakintiibu ma aia nanai. A na katei aia umwanrianna i rarikin neiei ni kabutaa,+Ao a kaamwarakeia aia nanai n aia tabo ngaiia n tatabemania nako.+   “Katauraoi* ibukini buakanan neiei! Teirake ao ti na buakana neiei n te tawanou!” “Ke e reke kaira bwa e a kaan toki te ngaina,Bwa e nang roko roon te tairiki!”   “Teirake ao ti na buaka n te bong,Ao ni kamaunai tauan neiei aika nonoaki.”+   Bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka:* “Korea te kai ni kabwakaa ao katea te nono ni buaka n ekaanako Ierutarem.+ Neiei bon te kaawa ae riai ni katuuaaeaki,Akea riki te bwai teuana i nanona ma tii te karawawata.+   N aron te mwarua n ran ae kateimatoa mwaitoron* ranna,Ao ai aron naba neiei bwa e kateimatoa mwaitoroni* buakakana. E ongoraeaki te tiritiri ma te urubwai i nanona,+Ao e teimatoa te aoraki ao te rekenikai i matau.   Butimwaea kaetam ngkoe ae Ierutarem bwa I* kaawa n tannako mairoum bwa I koro n ribaiko.+ N na karaoiko bwa te aba ae kamaroaa ae akea kaaina.”+   E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “A na ikotii raoi nikiraia tibun Iteraera bwa kaanga nikirani kureebe i aon te kai ae te kureebe. Manga arora baim n ai aron te aomata ae ikotii kureebe mani kaai aika kureebe.” 10  “Antai ae I riai n taetae nakoina ao n anga te kauring nakoina? Antai ae e na ongo? Noria! A bono* taningaia ngaia ae a aki kona ni kakauongo.+ Noria! E riki ana taeka Iehova irouia bwa te bwai ae a kabuakakaa,+Akea kukureia iai. 11  Mangaia ae I a onrake n unin Iehova,Ao I a kua n taotaona nanou.”+ “Kabwaroa i aon te teei i nanon te kawai,+I aoia te koraki n rorobuaka n ataei ake a ikoikotaki. A na bane n tauaki, te mwaane n ikotaki ma buuna,Ao ake a a kara n ikotaki ma ake a a karatingotingo.*+ 12  Ao aia auti a na anganaki tabemwaang,N ikotaki ma aia tawaana ao aine ake buuia.+ Bwa N na arora baiu n ekiianako kaain te aba,” bon ana taeka Iehova. 13  “Bwa a karekea aia raka n te babakanikawai ngaiia n tatabemania nako, mairoun ae te kabanea ni mangori ni karokoa ae te kabanea ni kakannato,+Ao a babakanikawai ngaiia n tatabemania nako, mairoun te burabeti ni karokoa te ibonga.*+ 14  Ao a kataia ni kaoka uruakia* au aomata, n aki akaka,* ngke a kangai,‘Iai te rau! Iai te rau!’ Ao bon akea te rau.+ 15  Te koaua bwa a maamaa ni baika riribaaki ake a karaoi? Bon akea naba maamaaia teutana! A aki naba ataa namakinan te bwainrang!+ Mangaia ae a na bwaka i buakoia akana bwaka. Ao a na tatanako ngkana I karokoa i aoia te katuuaaeaki,” bon ana taeka Iehova. 16  E kangai ana taeka Iehova: “Teei i tutani kawai ao noria. Titiraki ibukini kawai ake ngkoangkoa,Titiraki bwa e nga te kawai ae raoiroi ao nakonako iai,+Ao karekei motirawami iai.” Ma a taku: “Ti na aki nakonako iai.”+ 17  “Ao I rineiia taan tantani+ ake a taku,‘Kakauongo nakon tangin te buu!’”+ Ma a taku: “Ti na aki kakauongo.”+ 18  “Mangaia ae ongora ngkami aika natannaomata! Ao ngkami aika kam ikotaki,Ataa te bwai ae e na riki nakoia. 19  Ongora ngkoe ae te aonnaba! Ae I a karokoa i aoia aomata aikai te kabuanibwai+Bwa uaan oin aia babaire,Bwa a aki mutiakin au taekaAo a rawa nakon au tua.”* 20  “Tera ae I tabe iai ngkai kam uotaamai te ribano* mai TiebaAo te kaitioka* man te aba ae raroanako? A aki butimwaeaki ami karea ni kabuekaki aika bwanin,Ao a aki kakukureiai ami karea.”+ 21  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: “Ae I a kaaki bwaai ni kabwakabwaka ibukia aomata aikai,Ao ane a na tatanako iai,Taama ma naati mwaane,Ao aomata nako ma raoia,Ao a na bane ni mate.”+ 22  E kangai ana taeka Iehova: “Noria! E a roko te natannaomata man te aba are i meang,Ao e na kautaki te natannaomata ae korakora man taabo aika taiani kabanea n raroanako n te aonnaba.+ 23  A na taua te kainikatebe ma te koro. A iowawa ao e na akea aia nanoanga. E na rurunga bwanaaia n aron taariAo a toka i aoia aoti.+ A baireiia raoi ni baireaia taani buaka n aron te aomata ae buakaniko ngkoe ae natin Tion te aine.” 24  Ti ongo taekana. A mamaara baira,+Ao e taoniranako te rawawataMa te maraki* n aron te aine ae nangi bung.+ 25  Tai otinako nakon te tawaana,Ao tai nakonako i nanon te kawai,Bwa iai ana kabaang te tia kairiribaiAo e mena te maakunrang n taabo nako. 26  Ao ngkoe ae te aine ae natiia au aomata,Karina te raerobwa*+ ao rabinobino i buakon te mannang. Ko na tang n te tanginiwenei ae korakora kaanga ibukin te nati te mwaane ae te rikitemanna,+Bwa e na rina n roko i aora te tia kamauna te aba.+ 27  “I karaoiko* bwa te tia tuoa te biti i buakoia au aomata,Ae te aomata ae karaoa raoi te tutuo,Ao ko riai ni mutiakin ao n neneri raoi kawaia. 28  Boni mwaane ngaiia ni kabane aika taiani kabanea n imanono,+Aika nanakonako bwa taan uarao.+ Titeboo ngaiia ma te buraati ao te biti. A bane ni babakanikawai. 29  E kakorakoraa temanna ni kaitiakiia,N te aro are a a bue naba ana bwai ni mwakuri. Ma e matebuaka ana kakorakora ni kaitiakiia, ibukina bwa a bane ni buakaka.+ Bon tii te buange ae otinako man te ai.+ 30  Ao aomata a na bon arania naakai bwa tirewa aika kaakiaki,Bwa e a kaaki taekaia Iehova.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Katabu.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “booureirein.”
Ke, “booureireini.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “A aki korotobibiaki.”
Ebera, “koro raoi aia bong.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “mwaotoia.”
Ke, “n te aro ae aki tau.”
Ke, “kaetieti.”
Nora Nanon Taeka.
Bon te aroka ae boiarara. E aki ataaki raoi bwa tera te aeka n aroka aei.
Ebera, “te ariri ni maraki.”
Nora Nanon Taeka.
Ae taekan Ieremia.