Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 51:1-64

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Baburon (1-64)

    • E na rina ni bwaka Baburon irouni Miria (8-12)

    • Karenakoan te boki n te Iuberetiti (59-64)

51  E kangai ana taeka Iehova: “Akea bwa I a kateirakea te ukeukennantiN ekaanako Baburon+ ma kaain Rebakamai.*   N na kanakoia nako Baburon taani kaaki kun,Ao a na kaaki kunin neiei ao ni kakeaia kaain abana. A na roko n ekaanako neiei n itera ni kabane ni bongin te rawawata.+   E bia aki kabwaoua* ana kainikatebe te tia katebe. Ao e bia aki teirake temanna ma ana kunnikai ni buaka. Tai nanoangaiia ana rorobuaka n ataei neiei.+ Kamaunaia ni kabane ana taanga ni buaka.   Ao a na bwaka bwa a kamateaki i abaia I-Kareria,A ewaraki ni kawain nako neiei.+   Bwa a aki riki Iteraera ma Iuta bwa aine aika a a tia ni mate buuia, bwa e aki kitania Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*+ Ma n ana taratara Teuare Tabu iroun Iteraera, e onrake abaia* n te bure.   Kam na birinako mai nanoni Baburon,Ao rabanako n rawei maiumi.*+ Tai mate ibukin ana bure neiei. Bwa bon ana tai Iehova ni karekekai. E a angan neiei boon ana mwakuri ibukin te baere e a tia ni karaoia.+   E riki Baburon bwa te mwangko ae te koora i nanoni bain Iehova. E kakoroia ni manging kaain te aonnaba ni kabane neiei. A a koro ni manging natannaomata n ana wain neiei,+Anne bukina ae a rangirang iai natannaomata.+   E a rina ni bwaka Baburon ao e a mwaoto.+ Tanginiwenei ibukin neiei!+ Anaa te batiam* ibukini marakina, bwa tao ane e na kamarurungaki iai.”   “Ti kataia ni kamarurunga Baburon, ma e a aki kona ni kamarurungaki neiei. Katikua ao ti a nako, temanna ma temanna nakon abana.+ Bwa e a rokoroko i karawa arona aika e riai ni motikaki iai taekana. E a rietata n aron taian nang.+ 10  E karokoa te kaetitaeka ae riai Iehova ibukira.+ Nakomai bwa ti na karakina i Tion ana mwakuri Iehova ae Atuara.”+ 11  “Taimi kanoan te kainikatebe,+ ao tabeki otanga aika mronron.* E kauekei nanoia ueani Miria Iehova,+Ibukina bwa e iangoia bwa e na kamauna Baburon. Bwa bon ana karekekai Iehova, ae ana karekekai ibukin ana tembora. 12  Katea te kanikina*+ n ekinako ooni Baburon. Kakorakoraa te tantani, ao kateiia taan tantani n aia tabo. Katauraoiia taani karan. Bwa e karioa te babaire Iehova,Ao e na kakororaoa te baere e beritanna n ekiianako iai kaaini Baburon.”+ 13  “Ngkoe ae te aine ae ko maeka i aon raan aika bati,+Ma kaubwaim aika bati,+Ko a roko n tokim, ao tian* arom ni karekea am raka.+ 14  E a tia Iehova ae Atuaia taanga ni buaka n taetae n tuea i bon irouna ni kangai,‘N na kaoniko irouia mwaane aika rangi ni bati n aroia rokati,Ao a na takarua n tokanikai i aom.’+ 15  Boni ngaia te tia Karaoa te aonnaba ni mwaakana,Are Teuare katea ni kamatoaa te aba ae maiureirei ni wanawanana,+Ao e taakina karawa n ana ataibwai.+ 16  Ngke e kaongongo bwanaanaAo a mareburebu raan ake i karawa,Ao e karaoi taian nang* bwa a na waerake mai tabon nako aonnaba. E karaoa te iti ibukin te karau,Ao e kaotinakoa te ang man ana auti ni kaikobwai.+ 17  A bane aomata ni karaoi aia waaki ma te ronnano ao akean te atatai. A na bane ni kamaamaeaki taani mwakuria te biti, ibukin te bouannanti ae kaaraki.+ Bwa bon te kewe aia bouannanti ae te biti*Ao akea te taamnei* i nanoia.+ 18  Boni baika kewe,*+ ae baika karaoaki aika tau ni kakanikoaki,A na mauna ngkana e roko aia bong ni katuuaaeaki. 19  Ma e kaokoro Atuan* Iakoba ma baikai,Bwa boni Ngaia ae karikii bwaai nako,Ao tibwangana naba ae te kabanea ni kakawaki.+ Arana bon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.”+ 20  “Au kai n oro ngkoe ibukin te buaka, ae te bwai ni buaka,Bwa N na ibeibeiia natannaomata iroumAo N na kamaunai tautaeka n uea iroum. 21  N na ibeibea te aoti ma te tia toka i aona iroum. N na ibeibea te kaa ni buaka ma te tia toka i aona iroum. 22  N na ibeibea te mwaane ma te aine iroum. N na ibeibea te unimwaane ma te teinimwaane iroum. N na ibeibea te rorobuaka n ataei ma te aine iroum. 23  N na ibeibea te tia kawakintiibu ma ana nanai iroum. N na ibeibea te tia ununiki ma ana man aika kakamarautano iroum. N na ibeibeiia taiani kowana ma taan tautaeka aika taiani kauoman iroum. 24  Ao N na angani Baburon boona ma kaaini Kareria ni kabane,Ibukini mwakuri aika bubuaka ni kabane ake a karaoi i Tion i matami,”+ bon ana taeka Iehova. 25  “Akea bwa I a ekikonako+ ngkoe ae te maunga n urubwai,” bon ana taeka Iehova,“Ngkoe ae te tia kamauna te aonnaba ni kabutaa.+ N na arora baiu n ekikonako ao ni karabinoko rikaaki man taiani bwaa,Ao ni karaoiko bwa te maunga ae buetata.” 26  “Ao aomata a na aki anaa mairoum atibun te maninganinga ke te atibu ae aan te kateitei,Ibukina bwa ko na kamaroaeaki n aki toki,”+ bon ana taeka Iehova. 27  “Katea te kanikina* n te aba.+ Katanga te buu i buakoia natannaomata. Mwiokoiia* natannaomata bwa a na ekaanako neiei. Weteiia tautaeka n uea ake i Ararata,+ Minni, ao Atikenati,+ bwa a na ekaanako neiei. Mwiokoa te mataniwi n tautia bwa e na ekaanako neiei. Kawaerakeia aoti n aroia rokati aika kateketeke. 28  Mwiokoiia* natannaomata bwa a na ekaanako neiei,Ueani Miria,+ kowana ake iai, ao taan tautaeka ni kabane aika taiani kauoman ake iai,Ao aaba ni kabane ake a tautaekan. 29  Ao e na mwaeiei te aonnaba ma n ruru,Bwa a na kakororaoaki ana iango Iehova n ekaanako Baburon,Ni karaoa te aba ae Baburon bwa te bwai ni kakamaaku, ao e na akea kaaina.+ 30  A a katoka aia buaka taani buaka mai Baburon. A tekateka n aia nono. Ai akea korakoraia.+ A a riki bwa kaanga aine.+ A kabuekaki mwengan neiei. Ao a uruakaki kaini kamatoaan neiei.+ 31  E biribiri te tia uataeka temanna bwa e na kaitiboo ma te tia uataeka are temanna riki,Ao te tia uota te rongorongo temanna ma te tia uota te rongorongo are temanna riki,Bwa a na kaongoa ueani Baburon ae e a tia n tauaki ana kaawa, man itera nako,+ 32  A a tia n tauaki kaoran te karaanga,+A a tia ni kabuekaki n te ai booti aika karaoaki man te aroka ae riiriki n te ran,*Ao a a maakunrang tautia.” 33  “Bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka ae Atuan Iteraera: “E a riki natini Baburon ae te aine bwa kaanga te tabo ni kaaki kun ni uita. Aei te tai n toutoua neiei. E a rangi ni kaan te tai ao e na roko te tai n tai ibukin neiei.” 34  “E kabwautai Nebukaneta* are Ueani Baburon.+ E kamangaongaoai. E karaoai bwa kaanga te mwangko ae akea kanoana. E kabwautai n aron te naeta ae bubura.+ E kaona birotona n au bwai aika raraoi. E tebokainako ni kanakoai. 35  ‘E bia roko i aoni Baburon te iowawa are karaoaki nakoiu ao nakon rabwatau!’ bon ana taeka kaain Tion.+ ‘Ao e bia mena raraau i aoia kaaini Kareria!’ bon ana taeka Ierutarem.” 36  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: “Akea bwa I a tei ibukin am tangitang,+Ao N na karokoa te karekekai ibukim.+ N na kabwatakatakaa marawan neiei ao ni kabwatakatakai mwanibwan neiei.+ 37  Ao e na riki Baburon bwa te bwariko n atibu,+Bwangaia tiakaore,*+Te bwai ni kakamaaku, ao te bwai ae e na katiitii te aba iai,Ao e na akea kaaina.+ 38  A na bane ni bekorara n aroia raian aika ataei. A na tangitang n aroia bunia raian.” 39  “Ngkana e a roko nanoia, ao N na katauraoa aia baka n amwarake ao ni kakoroia ni manging,Bwa a aonga ni kakatonga.+ Imwina ao a na matu n te matu ae teimatoa,Ae a na aki uti mai iai,”+ bon ana taeka Iehova. 40  “N na karuoia rikaaki n aroia tiibutetei nakon te kamateaki,N aroia tiibu mwaane n ikotaki ma kooti.” 41  “E a tauaki kangaa Tetiaka,*+E a tauaki kangaa ana bwai ni Kamoamoa te aonnaba ni kabutaa!+ E a riki kangaa Baburon bwa te bwai ni kakamaaku i buakoia natannaomata! 42  E a roko taari i aoni Baburon. E a rabunaki neiei n naona aika mwaitikurikuri. 43  A a riki kaawan neiei bwa te bwai ni kakamaaku, te aba ae akea te ran iai, ao te rereua. Bon te aba ae akea temanna ae e na maeka iai, ao akea te aomata ae e na rinanona.+ 44  N na rairakia Bere+ i Baburon,Ao N na kaotinakoa mai wina te baere e a tia n ongnga.+ A na aki manga raanga nakoina natannaomata,Ao e na bwaka ooni Baburon.+ 45  Au aomata,+ kam na otinako mai nanon neiei! Rabanako n rawei maiumi*+ man uraraken unin Iehova!+ 46  A na tai nimamate nanomi ke ni maaku ibukin te rongorongo are e na ongoraeaki n te aba. E na roko te rongorongo i nanon teuana te ririki,Ao manga te rongorongo riki teuana n te ririki are imwina,Ae taekan te iowawa n te aba, ao te tia tautaeka temanna ae ekaanako te tia tautaeka temanna. 47  Mangaia ae noria! a a roko boongAe N na rairakia iai bouannantini Baburon aika kaaraki. E na kamaamaeaki aban neiei ni kabutaa,Ao a na bane ni bwaka i nanona ana aomata ake a kamateaki.+ 48  A na takarua ni kimwareirei ibukini Baburon,Karawa ma te aonnaba ao bwaai ni kabane ake iai,+Bwa a na roko iroun neiei taani kakamauna mai meang,”+ bon ana taeka Iehova. 49  “E aki tii kabwakaia tibun Iteraera ake a kamateaki Baburon,+Ma a bwaka naba i Baburon aomata n te aonnaba ni kabutaa ake a kamateaki. 50  Ngkami aika reke birinakomi man te kabaang, waakinako, ao tai tei n aki kakammwakuri!+ Uringa Iehova man te tabo ae raroa,Ao kam bia manga uringa Ierutarem i nanomi.”+ 51  “Ti kamaamaeaki bwa ti ongo taiani kakaniko. A rabunaki ubura n te bwaibwainrang,Bwa a roko iabatera* n ekinako taabo aika tabu n ana auti Iehova.”+ 52  “Mangaia ae noria! a a roko boong,” bon ana taeka Iehova,“Ae N na rairakia iai ana bouannanti neiei aika kaaraki,Ao a na ngirangira te koraki aika ikoaki i aban neiei ni kabutaa.”+ 53  “E ngae ngkana e rietata nako karawa Baburon,+Ao e ngae ngkana e kamatoatoai ana nono aika rangi n rietata,Ma a na bon roko mairou taani kamauna neiei,”+ bon ana taeka Iehova. 54  “Ongora! Iai te tang mai Baburon,+Ae karongoaan te kabuanibwai ae korakora mai abaia I-Kareria,+ 55  Bwa e a kamauna Baburon Iehova,E na kainabwabua bwanaana ae korakora,Ao a na rurunga naoia n aron raan aika bati. E na ongo te aba karongoaani bwanaaia. 56  Bwa e na roko i aoni Baburon te tia kakamauna,+Ao a na tauaki ana tia buaka neiei,+Ao a na uruakaki aia kainikatebe. Bwa Iehova bon te Atua ae kakarekekai,+E na bon angania booia.+ 57  N na kakoroia ni manging tokan neiei ao ana rorobuaka aika wanawana,+Ana kowana ao ana tia tautaeka aika taiani kauoman ao ana tia buaka,Ao a na matu n te matu ae teimatoa,Ae a na aki uti mai iai,”+ bon ana taeka te Uea, ae arana Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 58  E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “E na bon uruakaki ooni Baburon e ngae ngke e raababa,+Ao a na kaurarakeaki n te ai mataroan oona e ngae ngke a rietata. A na korakai botannaomata ibukin te akea,Ao a na kakuaia i bon irouia natannaomata tii ibukini kanaan te ai.”+ 59  Aio te taeka ae e anga Ieremia are te burabeti bwa te tua nakon Teraia are natin Neria+ are natini Mateia, ngke e airi ma Tetekia are Uean Iuta nako Baburon, n ana kaaua n ririki n tautaeka. Teraia bon te mataniwi i aon ana bwai te uea. 60  E korei Ieremia n te boki teuana taekan te kabuanibwai ni kabane ake a na roko i aoni Baburon, a koreaki taeka aikai ni kabane n ekaanako Baburon. 61  Irarikin anne ao e taku Ieremia nakon Teraia: “Ngkana ko roko i Baburon ma n nora neiei, ao ko riai ni wareki taeka aikai ni kabane ni kabaibati. 62  Ao kangai, ‘Iehova, ko a tia n taetae n ekaanako te tabo aei bwa e na boni kamaunaaki ao e na tiku n akea kaaina, ae te aomata ke te man, ao e na kamaroaeaki n aki toki.’+ 63  Ao ngkana ko tia ni wareka te boki aei, ao kabaea te atibu iai ao karenakoa nako nukan te Iuberetiti. 64  Ao kangai, ‘Anne aroni Baburon n iinako, ao e na aki manga otirake+ ibukin te kabuanibwai ae I a karokoa i aon neiei. Ao ane a na nimamate.’”+ Akanne kabanean ana taeka Ieremia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

N taraana ao bon arani Kareria ni karaba.
Ebera, “toua.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ae taekan abaia I-Kareria.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “kaoni nneni kanoan taiani kainikatebe.”
Ke, “te kai ae te kanikina.”
Ebera, “mwaitin.”
Ke, “taiani buane.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ke, “ikeike.” Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “akea uaaia.”
Ebera, “tibwangan.”
Ke, “te kai ae te kanikina.”
Ebera, “Katabuia.”
Ebera, “Katabuia.”
Ebera, “babirati.” Te aroka ae riki n te neinei ao e kona ni beibeti kaina.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
N taraana ao bon arani Babera (Baburon) ni karaba.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “ianena.”