Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 50:1-46

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Baburon (1-46)

    • Birinako mai Baburon (8)

    • E na kaokaki Iteraera (17-19)

    • E na bwatakataka ranin Baburon (38)

    • E na aki maekanaki Baburon (39, 40)

50  Te taeka ae e taekinna Iehova ni kaineti ma Baburon,+ ni kaineti ma abaia I-Kareria, rinanon Ieremia are te burabeti:   “Taekinna i buakoia natannaomata ao katanoataa. Katea te kanikina* ao katanoataa. Tai karabaa te bwai teuana! Ko na kangai, ‘E a tauaki Baburon.+ E a kamaamaeaki Bere.+ E a maakunrang Merotaka. A a kamaamaeaki ana bouannanti neiei. A a maakunrang ana bouannanti neiei aika kamwara.’*   Bwa e roko te natannaomata teuana n ekaanako neiei mai meang.+ E karaoa aban neiei bwa te bwai ni kakamaaku. Akea temanna ae maeka i nanon neiei. A uaia ni birinako te aomata ao te man. A a nako.”  “Ni boong akanne ao n te tai anne,” bon ana taeka Iehova, “ao a na ikotaki tibun Iteraera ao tibun Iuta.+ A na tang ngke a tabe n nakonako,+ ao a na ikotaki n ukoukora Iehova ae Atuaia.+  A na titiraki te kawai nako Tion ma moaia aika kaitaraa te kawai anne,+ ni kangai, ‘Nakomai ao ti na nim ma Iehova n te berita ae akea tokina ae e na aki mwanuokinaki.’+  A a riki au aomata bwa te nanai n tiibu ae bua.+ A boni katiotionakoaki irouia taani kawakinia.+ A kairiianako nako aoni maunga, ao a ririaki man te maunga nakon te tabuki. A a mwaninga aia tabo ni motirawa.  A kabwautaki irouia te koraki nako ake a kuneia,+ ao a taku aiaia, ‘Ti aki reke n te bure, ibukina bwa a bure nakon Iehova are Teuare mena irouna te raoiroi, ao nakon aia kantaninga naake aia bakatibu, ae taekan Iehova.’”   “Kam na birinako mai nanoni Baburon,Ao otinako mai abaia I-Kareria,+Ao riiki bwa kaanga maan ake a kairiri i moan te nanai.   Bwa ae I a kateirakeia ao ni kairiia n ekaanako Baburon,Te botaki n natannaomata aika kakannato, man te aba are i meang.+ A na roko ni baireaia taani buaka n ekaanako neiei. E na tauaki mai ikanne. Titeboo kanoan aia kainikatebe ma ake iroun te tia buakaAe akea ana nanoanga n anaiia ataei mairouia aia karo.+ A aki kona n oki ni matebuaka. 10  E na riki Kareria bwa te bwai ni kuri.+ A na bane n rauaki raoi te koraki ake a anai bwaai ni kuri mairoun neiei,”+ bon ana taeka Iehova. 11  “Bwa kam teimatoa ni kimwareirei,+ ao kam teimatoa ni kakatongaNgke kam kuribwaia tibwangau.+ Bwa kam teimatoa ni kibekibe n aron te kao aine n te uteute,Ao kam teimatoa ni karongoa n aroia aoti aika mwaane. 12  E a kamaamaeaki tinami.+ E a bwara nanon neiere bungingkami. Noria! Bon te kabanea ni mangori neiei i buakoia natannaomata,Ae te tabo ae aki kaainaki ae akea te ran iai ao e rereua.+ 13  E na aki maekanaki neiei ibukin unin Iehova.+ E na boni kamaroaeaki.+ A na bane naake a rirarikini Baburon ni karekea taraana ma te maaku,Ao ni katiitii ibukin rekenikaina ni kabane.+ 14  Nakomai n aroni baireaia taani buaka ao ekaanako Baburon n itera nako,Ngkami ni kabane aika kam kabwaoua* te kainikatebe. Katebea neiei, ao tai katuka teaina kanoan te kainikatebe,+Bwa e bure neiei nakon Iehova.+ 15  Takarua n te takakaa ni buaka n ekaanako neiei n itera nako. E a taenikai.* A a bwaka bouana, ao a a uruaki oona,+Bwa bon ana karekekai Iehova.+ Kataei kaimi ni karekea kaina. Karaoa nakoina are e a tia ni karaoia.+ 16  Koreaanako te tia uniki koraa mai BaburonMa ane e taua te biti n tai n tain te tai.+ Ane e na okiriia oin ana aomata temanna ma temanna, ibukin te kabaang ae iowawa,Ao e na birinako temanna ma temanna nakon oin abana.+ 17  “Bon tiibu aika maenako tibun Iteraera.+ A kamaenakoaki irouia raian.+ E kabwautiia moa uean Aturia,+ ao imwina e kangkantii riia Nebukaneta* are Ueani Baburon.+ 18  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae Atuan Iteraera: ‘Akea bwa N nang karaoa te bwai teuana nakon ueani Baburon ao abana, n aron naba are I karaoia nakon uean Aturia.+ 19  Ao N na kaoka Iteraera nakon ana tawaana,+ ao e na amwarake i aoni Karemera ao i aoni Batian,+ ao e* na rauaki i aoni maungan Eberaim+ ma Kireata.’”+ 20  “Ni boong akanne ao n te tai anne,” bon ana taeka Iehova,“Ao e na ukeraki ana kairua IteraeraMa e na akea,Ao a na aki reke ana bure Iuta,Bwa N na kabwarai aia bure te koraki ake I katikuia bwa a na maiu.”+ 21  “Waerake ekaanako te aba ae Merataim ao kaaini Bekota.+ Ke a tiringaki n te aro ae iowawa ao ni kamaunaaki raoi,”* bon ana taeka Iehova. “Karaoi bwaai ni kabane ake I tua nakoim. 22  Iai karongoaan te buaka n te aba,Ae te karawawata ae korakora. 23  E a koreaki ma n uruakaki kangaa te aama ae oreiia natannaomata n te aonnaba ni kabutaa!+ E a riki kangaa Baburon bwa te bwai ni kakamaaku i buakoia natannaomata!+ 24  I kawenea te bwai ni kamwane ibukim, ao ko mwane, ngkoe ae Baburon,Ao ko aki ataia. Ko reke ao ko tauaki,+Bwa bon Iehova ae ko kaitaraa. 25  E kauka ana auti ni kaikobwai Iehova,Ao e kaotinakoi bwaai ni buaka aika bwain unna.+ Bwa iai ana mwakuri i abaia I-Kareria,Te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 26  Nakomai ekaanako neiei man taabo aika raroa.+ Kauki autin neiei ake a kawakinaki iai amwarake.+ Kabwarikoa neiei n aron te bwariko ni uita.* Kamauna raoi neiei.*+ Ao e bia akea temanna ae tiku irouna. 27  Kamateia ni kabane ana kao mwaane aika ataei.+ Karuoia rikaaki nakon te kamateaki. Ke e reke kaia, bwa e a roko aia bong,Ae aia tai ni katuuaaeaki. 28  Iai karongoaaia te koraki ake a birinako,Ake te koraki ake a rabanako man te aba ae Baburon,Bwa a na taekina i Tion ana karekekai Iehova ae Atuara,Ae ana karekekai ibukin ana tembora.+ 29  Weteiia taani katebe bwa a na ekaanako Baburon,Ake te koraki ni kabane ake a kabwaoua* te kainikatebe.+ Kaembwa ni katobibia neiei ni kabutaa, ao tai kariaia temanna bwa e na rabanako. Angan neiei boon ana mwakuri ni kaineti ma ana mwakuri.+ Karaoa nakoina are e a tia ni karaoia.+ Bwa e kainikatonga n ekaanako Iehova,N ekaanako Teuare Tabu iroun Iteraera.+ 30  Mangaia ae a na bwaka ana rorobuaka n ataei neiei ni maraen nako neiei,+Ao a na bane ni mate* ana tautia n te bong anne,” bon ana taeka Iehova. 31  “Noria! I a ekikonako ngkoe+ ae ko rarawa,”+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,“Bwa e riai n roko am bong, ae te tai ae N na kaeta iai taekam. 32  Ko na tatanako ao ni bwaka ngkoe ae ko rarawa,Ao akea ae e na kateirakeko.+ Ao N na kaurarakei kaawam n te ai,Ao e na kabueki bwaai nako akana i rarikim.” 33  E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “A karawawataaki tibun Iteraera ao kaain Iuta,Ao a tauaki irouia te koraki ni kabane ake a kairiianako bwa taenikai.+ A rawa ni kanakoia.+ 34  Ma e korakora te tia Manga Kabooia.+ Bon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka arana.+ E na bon tei ibukin aia tangitang,+Bwa e aonga n anga te motirawa nakon abaia,+Ao ni karokoa te aki rau irouia kaaini Baburon.”+ 35  “Iai te kabaang n ekiianako I-Kareria,” bon ana taeka Iehova,“N ekiianako kaaini Baburon, n ekiianako tokan neiei, ao n ekiianako ana aomata aika wanawana.+ 36  Iai te kabaang n ekiianako taan taekin taeka aika akea uaaia,* ao a na karaoa te aro n nanobaba. Iai te kabaang n ekiianako ana tia buaka neiei, ao a na maakunrang.+ 37  Iai te kabaang n ekiianako aia aoti, ao n ekinako aia kaa ni buaka,Ao n ekiianako botannaomata nako aika kakaokoro ake i nanon neiei,Ao a na riki bwa kaanga aine.+ Iai te kabaang n ekinako kaubwain neiei, ao a na kuribwaiaki.+ 38  Iai te uruaki i aon ranin neiei, ao a na bwatakataka.+ Bwa bon te aba ae nneni bouannanti aika kaaraki,+Ao a teimatoa n arona te aro n rangirang ibukin aia miitara aika rangi ni kakamaaku. 39  Mangaia ae a na maeka manin te rereua ma maan aika karongoa tangia,Ao a na maeka aotireti* i nanon neiei.+ E na aki manga maekanaki neiei,Ao e na aki naba riki bwa te tabo ni maeka i nanon rooro ni kabane.”+ 40  “N aroni kamaunaan Totom ma Komora+ ma kaawa ake i rarikina iroun te Atua,”+ bon ana taeka Iehova, “ao akea naba ae e na maeka ikanne, ao akea te aomata ae e na mena ikanne.+ 41  Noria! E a roko te natannaomata mai meang. A na kateirakeaki te natannaomata ae kakannato ao ueea aika moan te kakannato,+Man taabo aika taiani kabanea n raroanako n te aonnaba.+ 42  A kabongana te kainikatebe ao te koro.+ A iowawa ao a aki nananoanga.+ Kaanga ai aron rurungaan taari karongoaaia,+Ngke a toka i aoia aia aoti. N aron te mwaane ae tii temanna, a baireiia raoi ni baireaia taani buaka n ekikonako, ngkoe ae natini Baburon te aine.+ 43  E ongo taekaia naakai ueani Baburon,+Ao a a bwaka baina.+ E a taonakinako n te maraki ae korakora,Ae te maraki ae ai aroni marakin te aine ae nangi bung. 44  “Noria! E na waerake temanna n aron te raian man taiani buakoako aika matenten ake i rarikin te Ioretan, n ekinako tawaana aika mano raoi, ma N na kabirinakoa n tii teuana te tekan mairoun neiei. Ao teuare rineaki N na mwiokoia i aon neiei.+ Bwa antai ae ai arou, ao antai ae kona ni kaitaraai? Antai te tia kawakintiibu ae kona n tei imwaiu?+ 45  Mangaia ae ongora ngkami aika aomata, n ana moti* Iehova ae e karaoia n ekaanako Baburon,+ ao n te bwai are e baireia n ekaanako abaia I-Kareria. A na bon uaakinaki nako bunin te nanai. E na kamaroaea aia tabo ni maeka ibukia naakai.+ 46  E na mwaeiei te aonnaba ni karongoaan tauani Baburon,Ao e na ongo te aba te tang i buakoia natannaomata.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kai ae te kanikina.”
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ebera, “toua.”
Ebera, “anganako baina.”
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “ao aanga ngaiia nakon te kamaunaaki.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “Aanga neiei nakon te kamaunaaki.”
Ebera, “toua.”
Ebera, “kainabwabuaki.”
Ke, “burabeti ni kewe.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke, “reirei ni kairiri.”