Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 46:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Aikubita (1-26)

    • E na taenikai Aikubita iroun Nebukaneta (13, 26)

  • Taiani berita nakon Iteraera (27, 28)

46  Aio ana taeka Iehova nakon Ieremia are te burabeti ni kaineti ma natannaomata:+  Ibukin Aikubita,+ ni kaineti ma ana taanga ni buaka Barao Neko+ are uean Aikubita, are e mena i rarikin te Karaanga ae Iuberetiti ao e konaaki i Karekemiti iroun Nebukaneta* are Ueani Baburon n ana kaaua n ririki n tautaeka Ieoiakim+ are natin Iotia are uean Iuta:   “Katauraoi ami otanga aika uarereke* ma otanga aika bubura,Ao keerake nakon te buaka.   Katauraoia aoti ao tooka i aoia ngkami aika taan toka i aoia aoti. Teei ni nnemi ao katokai bwarami ni buaka. Karaneaneai taiani kainiwai ao karin ami kunnikai ni buaka.   ‘E aera ngkai I a noriia ni maakunrang? A a mumun rikaaki, ao a a kamanatuaaki aia tia buaka. A takaka ni birinako, ao a aki roko n te tanrikaaki aia tia buaka. E mena te maakunrang n taabo nako,’ bon ana taeka Iehova.   ‘A aki kona ni birinako akana birimwaaka, ao a aki kona n rabanako taani buaka. A tatanako ao a bwakaI meang i mataniwin te Karaanga ae Iuberetiti.’+   Antai ae e a waerake aei n aron te Karaanga ae te Naire,N aroni karaanga aika mareburebu rania?   E waerake Aikubita n ai aron te Karaanga ae te Naire,+N aroni karaanga aika mareburebu rania,Ao e taku, ‘N na waerake ao n rabuna te aonnaba. N na kamauna te kaawa ma kaaina.’   Waerake ngkami aika aoti! Kam na kabutimwaakaingkami, ngkami aika kaa ni buaka! Ke a keerake taani buaka,Aika I-Kuti* ma taiani Buta ake taan taua te otanga,+Ao taian Ratam+ ake taan taua ao taani kabwaoua* te kainikatebe.+ 10  “Te bong anne bon ana bong te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae te bong ni karekekai i aoia taani kakaitaraa. Ao e na kaakang te kabaang ao ni kanuaia ao ni kangaea n raraaia, bwa iai ana angakarea* te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, n te aba are i meang i rarikin te Karaanga ae Iuberetiti.+ 11  Waerake nako Kireata n anaa te batiam,+Ngkoe ae natin Aikubita te aine ae tuai ni boo ma te mwaane. Ko matebuaka ni kabatiai am bwainnaoraki,Bwa ko a aki kona ni kamarurungaki.+ 12  A ongo kamaamaeam natannaomata,+Ao e kaona te aba tangim. Bwa e tatanako te tia buaka temanna n okaanako te tia buaka temanna,Ao a uaia ni bwaka.” 13  Aio ana taeka Iehova are taekinna nakon Ieremia are te burabeti ni kaineti ma rokon Nebukaneta* are Ueani Baburon bwa e na orea te aba ae Aikubita:+ 14  “Taekinna i Aikubita ao katanoataa i Miketora.+ Katanoataa i Nobi* ao i Taabaneti.+ Kangai, ‘Teei ni nnemi ao katauraoingkami,Bwa e na kabwauta te aba te kabaang i rarikimi ni kabutaa. 15  E aera ngkai a a kamaunaaki am rorobuaka aika korakora? A aki tei ni nneiaBwa e kebutuia Iehova ni kabwakaia. 16  A rangi ni mwaiti aika tatanako ao ni bwaka. A kangai i marenaia: “Teirake! Ti na okiriia ara aomata ao abaraIbukina bwa e a iowawa te kabaang.”’ 17  A katanoataa ae kangai ikekei,‘Bon te karongoa ae akea nanona Barao are uean Aikubita,Are e kariaia bwa e na roko n tokina te tai.’*+ 18  ‘Ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea, ae arana Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,‘E* na roko n aron Tabora+ i buakoni maunga,Ao n aroni Karemera+ i rarikin taari. 19  Katauraoa am bwai ibukin te taenikai,Ngkoe ae te nati te aine ae ko maeka i Aikubita. Bwa e na riki Nobi* bwa te bwai ni kakamaaku. E na kaurarakeaki* ao e na tiku n akea kaaina.+ 20  Aikubita kaanga ai aron te kao aine ae tamaroa,Ma a na roko n ekianako naango aika tenatena mai meang. 21  Ana tautia naba neiei aika kabooaki aika mena i nanona kaanga ai aroia kaao mwaane aika kamarikaaki,Ma a rairaki naba n oki ma ni kaai ni birinako. A aki kona n tei ni nneia,+Bwa e a roko i aoia aia bong ni kabuanibwai,Ae aia tai ni katuuaaeaki.’ 22  ‘Karongoaan neiei kaanga ai aroni karongoaan te naeta ae birinako,Bwa a roko n rimwin neiei ma te taanga ni buaka ao taian tanai,N aroia mwaane aika korei aroka ni kabwakai.* 23  A na korei buakonikain neiei ni kabwakai,’ bon ana taeka Iehova, ‘e ngae ngke e taraa n aki kona n rinnakoaki. Bwa a a rangi ni bati riki nakoia rokati, ao a a aki kona ni warekaki. 24  E na kamaamaeaki natin Aikubita te aine. E na anga te aba neiei nakoia aomata ake i meang.’+ 25  “E kangai Iehova ae Atuaia taanga ni buaka ae Atuan Iteraera: ‘I a rairakia ngkai Amon+ are mai No,*+ Barao, Aikubita, atuan neiei,+ ao ana uea neiei, eng, Barao ao te koraki nako ake a onimakinna.’+ 26  “‘Ao N na anga naakai nakoia te koraki ake a ukoukora anaakini maiuia,* nakon Nebukaneta* are Ueani Baburon+ ma ana toro. Ma imwina ao e na kaainaki neiei n aron taai aika nako,’ bon ana taeka Iehova.+ 27  ‘Ma ko na aki maaku Iakoba ae au toro,Ao tai maakunrang ngkoe ae Iteraera.+ Bwa N na kamaiuko mai kiraroaAo kanoam* man te aba are a kataenikaiaki iai.+ E na oki Iakoba ao e na rau ma n aki kakiriweaki,Ao akea temanna ae e na kakamaakuia.+ 28  Mangaia ae tai maaku ngkoe au toro ae Iakoba,’ bon ana taeka Iehova, ‘bwa I memena iroum. N na karaoa te kakamauna i buakoia natannaomata ni kabane ake I kamaenakoko nakoia,+Ma N na bon aki kamaunako.+ N na reireiniko ni kaetiko n te mwaiti ae bon riai,+Ma N na bon aki katikuko n aki katuuaaeko.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Te otanga ae uarereke ae uouotaki irouia taani katebe.
Ke, “I-Itiobia.”
Ebera, “toua.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “kamamate.”
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ke, “Membiti.”
Ebera, “te tai ae baireaki.”
Ae taekan te tia kataenikaia Aikubita.
Ke, “Membiti.”
Ke tao, “E na riki bwa te aba ae aki kona ni maekanaki.”
Ke, “tabeaia.”
Ae taekan Tebeti.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ebera, “am kariki.”