Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 42:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Butiian Ieremia bwa e na tataroa te kairiri (1-6)

  • E kaeka Iehova: “Tai nako Aikubita” (7-22)

42  Ao a keerake mataniwi ni kabane n te taanga ni buaka ao Ioaanan+ are natini Karea, Ietania are natin Otiaia, ao aomata ni kabane, mairoun ae te kabanea ni mangori ni karokoa ae te kabanea ni kakannato,  ao a taku nakon Ieremia are te burabeti: “Ongora taiaoka n ara bubutii ni kan akoaki, ao tataro ibukira nakon Iehova ae Atuam, ibukia taian nikira aikai ni kabane, bwa ai tii tabeman ngkai nikiraia mai buakoia aika bati,+ n aron ae ko kona n noria.  Ke e tuangira Iehova ae Atuam te kawai ae ti riai n toua ao te bwai ae ti riai ni karaoia.”  E kaekaia ni kangai Ieremia are te burabeti: “I ongo iroumi ao I a tataro nakon Iehova ae Atuami ni kaineti ma ami bubutii, ao N na bon tuangingkami taeka nako ake e kaekaingkami iai Iehova. N na aki taua te taeka teuana mairoumi.”  A kaekaa Ieremia ni kangai: “E bia riki Iehova bwa te tia kakoaua ae koaua ao ae kakaonimaki ae e na kaaitaraira ngkana ti aki karaoa raoi are e tua Iehova ae Atuam rinanom.  E ngae ngkana tao e raoiroi ke e buakaka, ma ti na bon ongo ni bwanaan Iehova ae Atuara ae ti kanakoko nakoina, bwa a aonga n nakoraoi bwaai ni kabane ibukira, ibukina bwa ti ongo ni bwanaan Iehova ae Atuara.”  Ao e roko ana taeka Iehova iroun Ieremia tebwina te bong imwina.  Mangaia are e wetea Ioaanan are natini Karea ao mataniwi ni kabane n te taanga ni buaka ake raona, ao aomata ni kabane, mairoun ae te kabanea ni mangori ni karokoa ae te kabanea ni kakannato.+  E taku nakoia: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, are kam kanakoai nakoina bwa N na kaota ami bubutii ni kan akoaki i matana: 10  ‘Ngkana kam bon tiku n te aba aei, ao N na kateingkami ao N na aki kabwakaingkami, ao N na unikingkami ao N na aki taewakaingkami, bwa N na uringaaba* n te kabuanibwai are I karekea nakoimi.+ 11  Tai maaku iroun ueani Baburon, are kam maakua.’+ “‘Tai maakua,’ bon ana taeka Iehova, ‘bwa I memena iroumi bwa N na kainaomataingkami ao ni kamaiuingkami mai nanoni baina. 12  Ao N na kaota nakoimi te nanoanga,+ ao e na nanoangaingkami ao ni kaokingkami nakon oin abami. 13  “‘Ma ngkana kam kangai, “Tiaki ngaia anne, ti na aki tiku n te aba aei!” ao kam aki ongo ni bwanaan Iehova ae Atuami 14  n aromi ni kangai: “Tiaki ngaia anne, ma ti na nakon te aba ae Aikubita,+ ike ti na aki nora iai te buaka ke n ongo tangin te buu ke te baki ibukin te amwarake, bwa ikanne ae ti na maiu iai,” 15  ao ongora n ana taeka Iehova, ngkami aika nikiraia kaain Iuta. E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae Atuan Iteraera: “Ngkana kam motikia bwa kam na nako Aikubita ao kam nako ni maeka ikanne,* 16  ao e na ooingkami ikanne n te aba are Aikubita te kabaang are kam boni maakua, e na rimwingkami nako Aikubita te rongo are kam boni maakua, ao kam na mate ikanne.+ 17  Ao a na mate n te kabaang, n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate, mwaane ni kabane ake a motikia bwa a na nako Aikubita ni maeka iai. Akea i buakoia ae e na maiu ke ni birinako man te kabuanibwai ae N na karokoa i aoia.”’ 18  “Bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera: ‘N aron uniu ao marakin nanou ae kabwaroaki i aoia kaain Ierutarem,+ ao ai arona naba bwa e na kabwaroaki uniu i aomi ngkana kam nako Aikubita, ao kam na riki bwa te katoto ibukia akana karekeaki kaia, te bwai ni kakamaaku, te bwai n aki karineaki, ao te bwai ni kakabuakakaaki,+ ao kam na aki manga nora te tabo aei.’ 19  “E a tia n taetae Iehova nakoimi ngkami aika nikiraia kaain Iuta. Tai nako Aikubita. Kam bon riai n ataia bwa I anga te kauring nakoimi n te bong aei, 20  bwa a na boni bua maiumi* ibukin ami bure. Bwa kam kanakoai nakon Iehova ae Atuami ao kam kangai, ‘Tataro ibukira nakon Iehova ae Atuara, ao tuangira bwaai nako ake e taku Iehova ae Atuara, ao ti na karaoia.’+ 21  Ao I tuangingkami n te bong aei, ma kam na bon aki ongo ni bwanaan Iehova ae Atuami ke ni karaoa te bwai teuana ae e kanakoai bwa N na tuangingkami.+ 22  Mangaia ae kam bon riai n ataia bwa kam na mate n te kabaang, n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate, n te tabo are kam kan nako iai ao ni maeka iai.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “nanokawaki.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “ni maeka iai i nanon tabeua te tai.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.