Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 4:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E uotii kakabwaia te rairannano (1-4)

  • Te kabuanibwai mai meang (5-18)

  • Marakin Ieremia n te kabuanibwai ae roko (19-31)

4  “Ngkana ko oki ngkoe ae Iteraera,” bon ana taeka Iehova,“Ngkana ko okiraiAo ngkana ko kanakoi mai matau am bouannanti aika koro n ribaaki,Ao ko na aki riki bwa te tia bibirinako ni karabarabaa.+   Ao ngkana ko taetae n tuea ni kangai,‘Ngkai bon iai Iehova!’ n te koaua, n te kaetitaeka ae riai, ao n te raoiroi,Ao ane a na karekea kakabwaiaaia natannaomata irouna,Ao a na kamoamoa irouna.”+  Bwa e kangai ana taeka Iehova nakoia mwaane aika tibun Iuta ao nakon Ierutarem: “Kamaraua i bon ibukimi tanon te aba n ununiki,Ao tai teimatoa n ununiki i buakon aroka aika kateketeke.+   Korotobibingkami nakon IehovaAo kanakoi kunin nanomi,+Ngkami aika mwaane aika tibun Iuta ao kaain Ierutarem,Bwa e aonga n aki urarake uniu n aron te ai,Ao n ura ao akea ae e na tiringnga,Ibukin ami mwakuri aika bubuaka.”+   Taekinna i Iuta ao katanoataa i Ierutarem. Takarua ao katanga te buu ni kabutaa te aba.+ Takarua ao kangai: “Ikotiingkami,Ao ti na birinako nakoni kaawa aika nonoaki.+   Katea te kanikina* ni kaineta Tion. Ukoukora te tabo ni katantan ao tai tei n aki kakammwakuri,”Bwa ae I a karokoa te kabuanibwai mai meang,+ ae te kabuanibwai ae korakora.   E otinako n aron te raian mai buakon ana buakoako.+ E a mwananga te tia kamaunaia natannaomata.+ E a tia n otinako man ana tabo bwa e na karaoa abami bwa te bwai ni kakamaaku. A na urubekebeke ami kaawa, ao a na akea kaaia.+   Mangaia ae karina i aomi te raerobwa*+Ao kam na tang* ma n tanginiwenei,Ibukina bwa e tuai n rairakinako mairoura uraraken unin Iehova.   “N te bong anne,” bon ana taeka Iehova, “ao e na bwara nanon* te uea,+Ao nanoia* naba natinuea mwaane. A na maakunrang ibonga,* ao a na kubanako burabeti.”+ 10  Ao I taku: “Akea ngai te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova! Ni koauana, ko a bon tia ni mwamwanaiia aomata aikai+ ao kaain Ierutarem, ngke ko kangai, ‘E na reke iroumi te rau,’+ n te tai are e mena iai te kabaang i roroara.” 11  N te tai anne ao e na taekinaki ae kangai nakoia aomata aikai ao nakon Ierutarem: “E na uka te aine* ae natiia au aomataTe ang ae kabuebue ae nako man taian tabuki aika aki karikiuaa ake n te rereua. E aki roko bwa e na kaaki kun ke ni kaitiaki. 12  E roko te ang ae korakora man taabo aikai bwa I tua. N nang taekini ngkai motikan taekaia. 13  Noria! E na roko te tia kairiribai n aron nangin te karau,Ao ana kaa ni buaka n aron te angibuaka.+ A birimwaaka riki ana aoti nakoia ikare.+ Ai kananoangara ngaira, bwa ti a kamaunaaki! 14  Kaitiaka nanom man te buakaka ngkoe ae Ierutarem, bwa ko aonga ni kamaiuaki.+ Ko na maanra riki ni kaikoi iango aika bubuaka? 15  Bwa e taekina te rongorongo mai aban Tan te bwanaa teuana,+Ao e katanoataa te kabuanibwai mani maungan Eberaim. 16  Taekinna, eng, nakoia natannaomata,Katanoataa n ekaanako Ierutarem.” “A roko man te aba ae raroa taan tantani,*Ao a na kanenei bwanaaia n ekinako kaawa ake i Iuta. 17  A roko n ekaanako neiei man itera ni kabane n aroia taan tantani n te tawaana ae aki ooaki,+Ibukina bwa e karitei nakoiu neiei,”+ bon ana taeka Iehova. 18  “A na karokoaki i aom arom nako ma am mwakuri nako.+ Ai kakaiakira kabuanibwaim,Bwa e rota nanom!” 19  Akea ngai marakiu,* marakiu! I a namakina te maraki ae korakora i kabitoin nanou.* E tata buroou i nanou. I a aki kona n teimatoa ni kainabwabu,Bwa I* ongo tangin te buu,Ao karongoaan te buaka.*+ 20  E taekinaki taekan te kabuanibwai teuana imwin teuana,Bwa e a kamaunaaki te aba ni kabutaa. A rina ni kamaunaaki au umwanrianna,Ao kunnikain au umwanrianna n tii teuana te tekan.+ 21  N na maanra n nonora te kanikina,*Ao n ongongo tangin te buu?+ 22  Bwa a nanobaba au aomata+Ao a aki mutiakinai. Bon naati aika baba aika akea aia ataibwai. E tau wanawanaia* ni kaineti ma karaoan ae buakaka,Ma a babanga ni karaoa ae raoiroi. 23  I nora te aba, ao noria! ai akea kanoana ao e a kamaroaeaki.+ I taraa karawa ao ai akea ootana.+ 24  I nori maunga ao noria! a a ruru,Ao a a mwaeiei tabuki.+ 25  I mataku ao noria! ai akea te aomata,Ao a a bane ni birinako mannikiba ake i annang.+ 26  I mataku ao noria! e a riki bwa te rereua te tabo are a unikaki iai kainnamwarake,Ao a a bane n uruaki kaawana.+ E riki anne ibukin Iehova,Ibukin uraraken unna. 27  Bwa e kangai ana taeka Iehova: “E na kamaroaeaki te aba ni kabutaa,+Ma N na aki kamauna raoi. 28  Anne bukina ae e na tanginiwenei te aba,+Ao e na roo karawa i eta.+ Ibukina bwa I a tia n taetae ao I a tia ni motikia,Ao N na aki bita au iango,* ao N na aki naba rairaki mai iai.+ 29  A bane ni birinako kaain te kaawa+Ni karongoaaia taan toka i aoia aoti ao taani katebe. A rinnako i buakon taiani buakoako,Ao a tamwarakei bwaa.+ A kitanaki kaawa nakoAo akea te aomata ae maeka iai.” 30  Tera ae ko na karaoia ngkai ko a uruaki? Ko taneiai ngkoa ni kunnikaiko n te urarooAo ni katamaroako ni bwaai ni katamaroa aika koora,Ao ni katikiraoi matam ni karorooi.* Ma e matebuaka arom ni katamaroako,+Bwa a rawa iroum te koraki ake a kaibwabwaru n ririmwim,Ao a a ukoukora ngkai anaakini maium.*+ 31  Bwa I ongongo te karongoa ae ai aroni karongoaan te aine ae aoraki,Ao te rawawata ae ai aron rawawatan te aine ae bungia ana moan nati,Ae bwanaan natin Tion te aine ae teimatoa n rawerawea ikena. E taku neiei ngke e a katangainai baina:+ “Ke e reke kaiu, bwa I* a kua irouia taan tiritiri!”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kai ae te kanikina.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ororei bwabwaami.”
Ke, “bua ninikorian.”
Ke, “ninikoriaia.”
Nora Nanon Taeka.
Te kario ae taekinaki iai te bwai teuana bwa aongkoa te aomata, ae tao e kaota te nanoanga ke te atataiaomata.
Ebera, “taan taratara,” ae taekaia te koraki ake a tataraa te kaawa bwa a na ataa te tai are a na ninia iai.
Ebera, “kanoannanou.”
Ebera, “n oon nanou.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke tao, “karongoaan takaruaean te buaka.”
Ke, “te kai ae te kanikina.”
Ke, “rabakauia.”
Ke, “uringaaba.”
Ke, “karana aoni matam.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.