Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 38:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karenakoaki Ieremia n te mwarua n ran (1-6)

  • Ebetamereka e kamaiua Ieremia (7-13)

  • Ieremia e kaumaka Tetekia bwa e na taenikai (14-28)

38  Ao Tebatia are natini Maatan, Ketaria are natini Batiura, Iukara+ are natin Teremia, ao Batiura+ are natini Marekiia, a ongo taeka ake e taekin Ieremia nakoia aomata ni kabane, ae kangai:  “E kangai ana taeka Iehova, ‘E na mate n te kabaang, n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate,+ ane e tiku n te kaawa aei. Ma e na teimatoa ni maiu ane e taenikai* nakoia I-Kareria, ao e na reke maiuna* bwa konana* ao e na maiu.’+  E kangai ana taeka Iehova, ‘A na bon anganaki te kaawa aei kaain ana taanga ni buaka ueani Baburon, ao e na taua.’”+  A taku tooka nakon te uea: “Taiaoka ma tuatua bwa e na kamateaki teuaei,+ bwa aei arona ni kamamaarai nanoia* tautia aika tiku n te kaawa aei, n ikotaki ma nanoia aomata ni kabane, n arona n taekin aeka n taeka aikai nakoia. Bwa e aki ukoukora rauia aomata aikai teuaei ma boni kabuanibwaia.”  E kaeka ni kangai te Uea are Tetekia: “Noria! E mena teuaei i nanoni baimi, bwa e aki kona ni karaoa te bwai teuana te uea ni katokingkami iai.”  Mangaia are a kaira Ieremia ao a karenakoa i nanon ana mwarua n ran Marekiia are natin te uea, are e mena n Aia Katawanang Taan Tantani.+ A nna Ieremia ni karuoa n taian roobu. Ai akea ngkai te ran n te mwarua n ran ma ai tii te bokaboka, ao e a tabe n iinako Ieremia n te bokaboka.  Ao Ebetamereka+ ae te I-Itiobia, ae te iunaki* n ana auti* te uea, e ongo are a kaaki Ieremia i nanon te mwarua n ran. E tekateka ngkai te uea n te Mataroa ae Beniamin,+  mangaia are e otinako Ebetamereka man ana auti* te uea ao e taetae nakon te uea ni kangai:  “Au toka ae te uea, e boni buakaka te bwai ae a karaoia mwaane aikai nakon Ieremia ae te burabeti! A karenakoa nako nanon te mwarua n ran, ao ane e na mate ikekei ibukin te rongo, bwa ai akea te amwarake n te kaawa.”+ 10  Ao e tua te uea nakon Ebetamereka are te I-Itiobia ni kangai: “Kairiia mwaane aika 30 mai ikai bwa raom, ao kaaerakea Ieremia are te burabeti man te mwarua n ran imwain ae e mate.” 11  Mangaia are e kairiia mwaane bwa raona Ebetamereka ao a nako nanon ana auti* te uea, nakon te tabo are i aani nneni baika kakawaki,+ ao a anai mai ikekei tabeua kunnikai aika mangaingai ma taiani moti ni kunnikai aika mane, ao a nnai rikaaki n te roobu nakon Ieremia are n te mwarua n ran. 12  Ao e taku Ebetamereka are te I-Itiobia nakon Ieremia: “Taiaoka ma kaaki kunnikai akana mangaingai akanne ma taiani moti ni kunnikai akanne i aani baim ao taian roobu.” Ao e karaoa anne Ieremia, 13  ao a kaaerakea Ieremia n taian roobu ao a katikia ni kaotinakoa mai nanon te mwarua n ran. Ao e tiku Ieremia n Aia Katawanang Taan Tantani.+ 14  Ao e kanaanako te Uea are Tetekia nakon Ieremia are te burabeti bwa e na kawaria n te kawai n rin are te katenua, are n ana auti Iehova, ao e taku te uea nakon Ieremia: “Iai te bwai ae N na titirakiniko iai. Tai karabaa te bwai teuana mairou.” 15  Ao e taku Ieremia nakon Tetekia: “Ngkana I tuangko ao ane ko na boni kamateai. Ao ngkana I anganiko te taeka n reirei ao ane ko na bon aki ongo irou.” 16  Ngaia are e a karaba n taetae n tuea te Uea are Tetekia nakon Ieremia ni kangai: “Ngkai bon iai Iehova ae anganira te maiu* aei, ao N na aki kamateko, ao N na aki anga ngkoe nakoia mwaane aikai aika ukoukora anaakini maium.”* 17  E taku ngkanne Ieremia nakon Tetekia: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera, ‘Ngkana ko taenikai* nakoia ana aomata ueani Baburon aika tooka, ao e na reke maium* ao e na aki kabuekaki te kaawa aei n te ai, ao ko na kamaiuaki ma kaaini batam.+ 18  Ma ngkana ko aki taenikai* nakoia ana aomata ueani Baburon aika tooka, ao a na anganaki I-Kareria te kaawa aei, ao ane a na kabuekia n te ai,+ ao e na aki reke birinakom mai nanoni baia.’”+ 19  Ao e taku te Uea are Tetekia nakon Ieremia: “I maakuia I-Iutaia ake a birinako nakoia I-Kareria, bwa ngkana e anga te aba ngai nakoia ao ane a na boni karaoa ae iowawa nakoiu.” 20  Ma e taku Ieremia: “E na aki anga te aba ngkoe nakoia. Taiaoka ma ongo ni bwanaan Iehova ni baika I tuangko, ao a na nakoraoi bwaai ni kabane ibukim ao ko* na teimatoa ni maiu. 21  Ma ngkana ko rawa n taenikai,* ao aio te bwai ae e kaotia Iehova nakoiu: 22  Noria! A bane nikiraia aine ake n ana auti* uean Iuta ni kairaki ni kaotinakoaki nakoia ana aomata ueani Baburon aika tooka,+ ao a kangai, ‘A a tia mwaane ake ko onimakinia* ni mwamwanaiko ao ni kataenikaiko.+ A karibunakoa waem n te bokaboka. Ao ngkai a a rairakinako ni mumun rikaaki.’ 23  A bane ni kairiia aine ake buum ma natim mwaane ni kaotinakoia nakoia I-Kareria, ao e na aki reke birinakom mai nanoni baia, ma ko na tauaki iroun ueani Baburon,+ ao e na kabuekaki te kaawa aei n te ai ibukim.”+ 24  E taku ngkanne Tetekia nakon Ieremia: “Tai kariaia temanna bwa e na atai baikai, bwa ko aonga n aki mate. 25  Ao ngkana a ongo tooka ae I taetae ma ngkoe, ao a roko ao a kangai nakoim, ‘Tuangira taiaoka te baere ko taekinna nakon te uea. Tai karabaa te bwai teuana mairoura, ao ti na bon aki kamateko.+ Tera ae e taekinna te uea nakoim?’ 26  ao ko riai ni kaekaia ni kangai, ‘I bubutiia te uea bwa e na aki kaokai nakon ana auti Ieonatan bwa N na mate ikekei.’”+ 27  Imwina riki ao a roko tooka ni kabane nakon Ieremia ao a titirakinna. E tuangia bwaai nako ake e tua te uea nakoina bwa e na taekinna. Mangaia are a aikoa manga titirakinna bwa akea temanna ae ongo te maroro. 28  E tiku Ieremia n Aia Katawanang Taan Tantani ni karokoa te bong are e tauaki iai Ierutarem.+ E boni mena naba ikekei ngke e a tauaki Ierutarem.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “otinako.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e na rabanako ma maiuna.”
Ebera, “baia.”
Ke, “te mataniwi.”
Ke, “baareti.”
Ke, “baareti.”
Ke, “baareti.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “otinako.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “otinako.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “otinako.”
Ke, “baareti.”
Ebera, “mwaane ake ko raoi ma ngaiia.”