Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 37:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kerikaaki moa I-Kareria ma a a manga oki (1-10)

  • E kamatawarikaki Ieremia (11-16)

  • E kaitiboo Tetekia ma Ieremia (17-21)

    • E anganganaki Ieremia te kariki (21)

37  Ao e a tautaeka te Uea are Tetekia+ are natin Iotia n onea mwini Konia*+ are natin Ieoiakim, bwa e kaueaaki teuaei i Iuta iroun Nebukaneta* are Ueani Baburon.+  Ma e aki ongo teuaei, ngaia ma ana toro ao kaain te aba, n ana taeka Iehova are taekinna rinanon Ieremia are te burabeti.  Ao te Uea are Tetekia e kanakoa Ieukara+ are natin Teremia ma Tebania+ are natini Maateia are te ibonga,* nakon Ieremia are te burabeti bwa a na kangai: “Taiaoka n tataro ibukira nakon Iehova ae Atuara.”  Ao e inaomata Ieremia n ririaki i buakoia aomata bwa a tuai ni karinna n te karabuuti.+  A a otinako ngkai ana taanga ni buaka Barao mai Aikubita,+ ao I-Kareria ake a otabwaninia Ierutarem a ongo taekaia naakai. Mangaia are a mumun rikaaki mani buakanakin Ierutarem.+  Ao e roko ana taeka Iehova iroun Ieremia are te burabeti, ae kangai:  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘Kam riai ni kangai nakon uean Iuta are kanakoingkami nakoiu bwa kam na titirakinai: “Noria! Ane a na manga okira abaia ae Aikubita ana taanga ni buaka Barao ane a a nakomai bwa a na buokingkami.+  Ao a na oki I-Kareria ao a na buakana te kaawa aei, ao a na taua ma ni kabuekia n te ai.”+  E kangai ana taeka Iehova, “Tai mwamwanaingkami ni kangai, ‘A na bon oki rikaaki I-Kareria mani buakanakira,’ ibukina bwa a na bon aki oki rikaaki. 10  Ngkana kam bon oreiia naba ni kabane kaain aia taanga ni buaka I-Kareria ake a buakaningkami, ao a tii tiku aia rorobuaka aika ikoaki, ma ane a na bon teirake naba man aia umwanrianna ao ni kabueka te kaawa aei n te ai.”’”+ 11  N te tai are a mumun rikaaki iai aia taanga ni buaka I-Kareria mani buakanakin Ierutarem, ibukin ana taanga ni buaka Barao,+ 12  ao e otinako Ieremia mai Ierutarem nakon abani Beniamin,+ bwa e na karekea tibwangana ikekei i buakoia ana aomata. 13  Ma ngke e roko n te Mataroa ae Beniamin, ao mataniwia taan tantani ae arana Iriia are natin Teremia are natin Aanania, e a taua naba Ieremia are te burabeti ao e kangai: “Ko birinako nakoia I-Kareria!” 14  Ma e taku Ieremia: “E aki koaua anne! I aki birinako nakoia I-Kareria.” Ma e aki ongo teuaei irouna. Ao Iriia e kaburea Ieremia ao e kairia nakoia tooka. 15  A rangi ni maraki nanoia tooka iroun Ieremia,+ ao a oreia ao a kamatawarikia*+ n ana auti Ieonatan are te tia koroboki, are e karaoaki bwa te matawariki. 16  E kaakaki Ieremia i nanon te matawariki ae roo,* i nanon ruu aika mena i aantano, ao e tiku iai i nanoni boong aika bati. 17  Ao e kanaanako ibukin teuaei te Uea are Tetekia, ao te uea e karaba n titirakinna i nanon ana auti.*+ E titiraki ni kangai, “Iai riki te taeka mairoun Iehova?” Ao e taku Ieremia, “Iai!” ao e reitia ni kangai, “E na anga te aba ngkoe nako nanoni bain ueani Baburon!”+ 18  E taku naba Ieremia nakon te Uea are Tetekia: “Tera au bure nakoim ma am toro, ao nakoia aomata aikai, ngkai kam a kamatawarikai? 19  A nga ngkai ami burabeti ake a taetae ni burabeti nakoimi ni kangai, ‘E na aki roko ueani Baburon n ekingkami nako ao n ekaanako te aba aei’?+ 20  Ongora ngkai taiaoka, ngkoe ae au toka ae te uea. Ko bia kaekaa au bubutii ni kan akoaki. Tai kaokai nakon ana auti Ieonatan+ are te tia koroboki, bwa I kaawa ni mate iai.”+ 21  Ngaia are e tua te Uea are Tetekia bwa e na kawakinaki Ieremia n Aia Katawanang Taan Tantani,+ ao e anganganaki teuana te kariki ae mronron ni katoabong mani kawaia taan umum,+ ni karokoa banen te kariki n te kaawa.+ Ao e tiku Ieremia n Aia Katawanang Taan Tantani.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E aranaki naba bwa Ieoiakin ao Iekonia.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kaaki teuaei n te auti ni kabaewae.”
Ebera, “te mwarua n ran.”
Ke, “baareti.”