Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 35:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aia ongeaba ae rianako tibun Rekaba (1-19)

35  Te taeka ae roko iroun Ieremia mairoun Iehova n ana bong Ieoiakim+ are natin Iotia, are uean Iuta, ae kangai:  “Naako nakon aia auti tibun Rekaba+ ao taetae ma ngaiia ao kairiia nako nanon ana auti Iehova, nako nanon teuana mai buakon taabo n amwarake,* ao angania te wain bwa a na nimma.”  Mangaia are I kaira Iaatania are natin Ieremia are natin Abatinia, ma tarina nako, natina mwaane ni kabane, ao tibun Rekaba ni kabane  nako nanon ana auti Iehova. I kairiia nako nanon aia tabo n amwarake tibun Aanan are natin Ieketaria, ae ana aomata te Atua ae koaua, ae e mena i rarikin aia tabo n amwarake tooka, ae e mena i etan ana tabo n amwarake Maateia are natin Tiarum are te tia teiakina te mataroa.  Ao I kaaki mwangko ma mwangko ni wain aika on n te wain i mataia mwaane ake tibun Rekaba, ao I taku nakoia: “Moi n te wain.”  Ma a taku: “Ti na aki moi n te wain ibukina bwa e anganira te tua ae kangai Ieonataba*+ are natin Rekaba, are ara bakatibu, ‘Kam aki riai ni moi n te wain n aki toki ao a aki riai naba ni moi natimi.  Ao kam aki riai ni katea te auti, n uniki koraa, ke n ununiki ke ni karekea ami nne ni kureebe. Ma kam riai ni maeka n taian umwanrianna n taai nako, bwa e aonga n abwabwaki maiumi n te aba ike kam maeka bwa iruwa iai.’  Mangaia ae ti teimatoa n ongo ni bwanaan Ieonataba are natin Rekaba are ara bakatibu, ni bwaai ni kabane ake e tua nakoira, n arora n aki moi n te wain naba teuana, ngaira ma buura ao natira mwaane ma natira aine.  Ao ti aki katei auti ao ni maeka iai, ao akea naba ara nne ni kureebe ke ara tawaana ke ara koraa. 10  Ti teimatoa ni maeka n taian umwanrianna ao ti ongeaba ni bwaai ni kabane ake e tua nakoira Ieonataba* are ara bakatibu. 11  Ma ngke e roko Nebukaneta* are Ueani Baburon n ekaanako te aba aei,+ ao ti taku, ‘Nakomai bwa ti na nako Ierutarem ni birinako mairouia aia taanga ni buaka I-Kareria ma I-Turia,’ ao ngkai ti a maeka i Ierutarem.” 12  Ao e roko ana taeka Iehova iroun Ieremia, ae kangai: 13  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae Atuan Iteraera, ‘Naako ao kangai nakoia mwaane aika tibun Iuta ao nakoia kaain Ierutarem: “Tiaki kam teimatoa ni kaumakaki ngkoa bwa kam na ongeaba n au taeka?”+ bon ana taeka Iehova. 14  “E tua Ieonataba are natin Rekaba nakoia kanoana bwa a na aki moi wain, ao a kakororaoi ana taeka n aroia n aki moi iai ni karokoa te bong aei, mangaia ae a ongeaba n ana tua aia bakatibu.+ Ma I okioki n taetae* nakoimi ma kam aki ongeaba irou.+ 15  Ao I teimatoa ni kanakoia ni kabane au toro ake burabeti nakoimi, I okioki ni kanakoia*+ bwa a na kangai, ‘Rairaki taiaoka, ngkami n tatabemaningkami nako mani kawaimi aika bubuaka+ ao karaoa ae raoiroi! Tai kakairi irouia atua riki tabeman ma n toro irouia. Ao kam na teimatoa ni maeka n te aba are I anganingkami ma ami bakatibu.’+ Ma kam aki katanimai taningami ke n ongo irou. 16  A kakororaoa te tua kanoan Ieonataba are natin Rekaba are a anganaki iroun aia bakatibu,+ ma a rawa n ongo irou aomata aikai.”’” 17  “Mangaia are e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera: ‘Noria ae I a karokoa te kabuanibwai ni kabane i aoia kaain Iuta ao i aoia kaain Ierutarem ni kabane, are I anga te kauring ngkoa iai nakoia,+ bwa I a tia n taetae nakoia ma a aki ongo, ao I teimatoa ni weteiia ma a aki kaeka.’”+ 18  Ao e taku Ieremia nakoia aia utu tibun Rekaba: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera, ‘Ibukina bwa kam ongeaba n ana tua ami bakatibu are Ieonataba, ao kam teimatoa ni kawakin ana tua ni kabane, ma ni karaoa raoi te baere e tua nakoimi, 19  ao e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera, “E na teimatoa n iai kanoan Ieonataba* are natin Rekaba ae e na bebeku i matau.”’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taian ruu.”
Ebera, “Ionataba,” kauarerekean Ieonataba.
Ebera, “Ionataba,” kauarerekean Ieonataba.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “utimwaaka n taetae.”
Ebera, “utimwaaka ni kanakoia.”
Ebera, “Ionataba,” kauarerekean Ieonataba.