Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 25:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kauntaeka Iehova ma natannaomata (1-38)

    • A na toro natannaomata i Baburon 70 te ririki (11)

    • Mwangkon wainin unin te Atua (15)

    • Rawawatan te natannaomata teuana ma teuana (32)

    • Naake e kamateia Iehova (33)

25  Te taeka ae roko iroun Ieremia ni kaineti ma kaain Iuta ni kabane n ana kaaua n ririki n tautaeka Ieoiakim+ are natin Iotia are uean Iuta, ae ana moan ririki n tautaeka Nebukaneta* are Ueani Baburon.  E kangai ana taeka Ieremia are te burabeti ni kaineti ma* kaain Iuta ni kabane ao kaain Ierutarem ni kabane:  “Ni moa man ana ka-13 n ririki n tautaeka Iotia+ are natin Amon are uean Iuta, ni karokoa te bong aei, aika ririki aika 23, ao e a tia n roko ana taeka Iehova irou, ao I okioki n taetae* nakoimi, ma kam aki ongo.+  Ao Iehova e kanakoia ni kabane ana toro ake burabeti nakoimi, e okioki ni kanakoia* ma kam aki ongo ke ni katanimaia taningami bwa kam na ongora.+  A kangai, ‘Rairaki taiaoka ngkami n tatabemaningkami nako mani kawaimi aika bubuaka ao ami mwakuri aika bubuaka,+ ao ane kam na teimatoa ni maeka i nanon te tai ae maan, n te aba are e anga Iehova rimoarimoa nakoimi ao nakoia ami bakatibu.  Tai kakairi irouia atua riki tabeman ma n toro irouia ao ni bobaraaki nakoia, ni kaunai n aia mwakuri baimi, bwa I kaawa ni karokoa te kabuanibwai i aomi.’  “‘Ma kam aki ongo irou,’ bon ana taeka Iehova. ‘Ma kam kaunai n aia mwakuri baimi, ni karekei oini kaimi iai.’+  “Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* “Ibukina bwa kam aki ongo n au taeka,  ao ae I a kanaanako nakoia utu ni kabane ake i meang,”+ bon ana taeka Iehova, “ni kanaanako nakon Nebukaneta* are Ueani Baburon, are au toro,+ ao N na kairiia bwa a na ekaanako te aba aei+ ao n ekiianako kaaina, ao n ekiianako natannaomata aika i rarikina ni kabane.+ N na kamaunaia ao ni karikiia bwa te bwai ni kakamaaku ao te bwai ae e na katiitii te aba iai, ao te bwai ae uruaki n aki toki. 10  N na katoka bwanaaia ni kakatonga ao bwanaaia ni kimwareirei,+ bwanaan te tia mare te mwaane ao bwanaan te tia mare te aine,+ ao karongoaan te atibu ni kamantinti ma ootan te taura. 11  Ao e na urubekebeke te aba aei ni kabutaa, ao e na riki bwa te bwai ni kakamaaku, ao a na toro iroun ueani Baburon natannaomata aikai i nanon 70 te ririki.”’+ 12  “‘Ma ngkana a koro ririki aika 70,+ ao N na kaeta taekan* ueani Baburon ao te natannaomata anne ibukin aia bure,’+ bon ana taeka Iehova, ‘ao N na karika abaia I-Kareria bwa te aba ae aki kona ni maekanaki ma ni kamaroaeaki n aki toki.+ 13  N na karokoi i aon te aba anne au taeka ni kabane ake I taekin n ekianako iai, aika bwaai nako aika koreaki n te boki aei are e taetae ni burabetinna Ieremia n ekiianako natannaomata ni kabane. 14  Bwa a bati natannaomata ao ueea aika kakannato+ aika a na karikiia naakai bwa tooro,+ ao N na angania natannaomata aikai boon aia mwakuri ni kaineti ma aia mwakuri ao aia mwakuri baia.’”+ 15  Bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera nakoiu: “Anaa te mwangko aei mai baiu, ae kanoana wainin te un, ao kamoiia iai natannaomata ni kabane ake I kanakoko nakoia. 16  Ao a na moi ma n rangaranga ao n riki bwa kaanga mwaane aika rangirang, ibukin te kabaang ae I a kanakoa nako buakoia.”+ 17  Mangaia are I anaa te mwangko mai bain Iehova ao I kamoiia iai natannaomata ni kabane ake e kanakoai Iehova nakoia:+ 18  ni moa mai Ierutarem ao kaawa ake i Iuta,+ ao ueana nako ma tokana nako, bwa a aonga n riki bwa te tabo ae uruaki, te bwai ni kakamaaku, ao te bwai ae e na katiitii te aba iai, ao te katoto ibukia akana karekeaki kaia,+ n aron ae riki n te bong aei, 19  ao imwina Barao are uean Aikubita ma ana toro, ana aomata aika tooka, ao ana aomata ni kabane,+ 20  ao aia botannaomata nako aika kakaokoro, uean ni kabane te aba ae Uti, uean ni kabane abaia I-Biritia,+ ao Atikeron,+ Kaata, Ekiron, ao naake a tiku i Atoto, 21  Etom,+ Moaba,+ ao tibun Ammon,+ 22  uean Turo ni kabane, uean Titon+ ni kabane, ao ueea ake n te abamwakoro are i taari, 23  Tetan,+ Teema, Buti, ao aomata ni kabane ake a koreaki maninganingaia,+ 24  aia uea ni kabane I-Arabia+ ao aia uea ni kabane botannaomata nako aika kakaokoro aika maeka n te rereua, 25  uean Timri ni kabane, uean Eram+ ni kabane, ao aia uea ni kabane I-Miria,+ 26  ao ueani meang ni kabane aika uakaan ao aika raroa, temanna imwin temanna, ao tautaeka n uea ni kabane n te aonnaba aika mena i aon te aba, ao e na moi imwia uean Tetiaka.*+ 27  “Ao ko riai ni kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera: “Moi ao kooro ni manging ao mumuta ma ni bwaka, n te aro ae kam a aki kona n teirake+ ibukin te kabaang ae I a kanakoa nako buakomi.”’ 28  Ao ngkana a rawa n anaa te mwangko mai nanoni baim ni moi iai, ao kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “Kam riai ni moi iai! 29  Bwa noria! ngkana I a karokoa moa te kabuanibwai i aon te kaawa ae kaotaki iai arau,+ ao e riai bwa kam na aki katuuaaeaki?”’+ “‘Tiaki n ae kam na aki katuuaaeaki, bwa ae I a wetea te kabaang n ekiianako ni kabane kaain te aonnaba,’ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 30  “Ao ko na taetae ni burabetini taeka aikai ni kabane nakoia, ao kangai nakoia,‘E na bekorara Iehova man te tabo ae rietata,Ao e na kaongongo bwanaana man ana tabo ni maeka ae tabu. E na bekorara n takarua n ekaanako ana tabo ni maeka. E na tatakarua n anene n tokanikai n ekiianako ni kabane kaain te aonnaba,N aroia te koraki aika toutoui kureebe n te nne ni kamanti kureebe.’ 31  ‘E na rokoroko te karongoa ae korakora i tabon nako aonnaba,Bwa iai ana kauntaeka Iehova ma natannaomata. E na boni motiki taekaia aomata ni kabane.*+ Ao e na anga akana buakaka nakon te kabaang,’ bon ana taeka Iehova. 32  E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: ‘Noria! E a butanako te rawawata man te natannaomata teuana nakon te natannaomata teuana,+Ao e na kabwaraaki te ukeukennanti man taabo aika taiani kabanea n raroanako n te aonnaba.+ 33  “‘Ao te koraki ake a kamateaki iroun Iehova n te bong anne, e na moa mai tabon aonnaba teuana nakon tabon aonnaba are teuana. A na aki tanginiweneiaki, ao a na aki naba ikotaki ke ni kaiiaki. A na riki bwa kaanga nakotaarin te man i aontano.’ 34  Tanginiwenei ngkami aika taani kawakintiibu, ao kam na tang n takarua! Kam na rabinobino i aontano ngkami aika kam kakannato i buakon te nanai,Ibukina bwa e a roko ami tai ni kamateaki ao ni kamaenakoaki,Ao kam na bwaka n aron te bwainnamwarake ae rangi ni kakawaki! 35  Akea te tabo ae a na birinako nako iai taani kawakintiibu,Ao akea te tabo ae a na rabanako nako iai akana kakannato i buakon te nanai. 36  Ongora! Tangia taani kawakintiibu,Ao tanginiweneia akana kakannato i buakon te nanai,Bwa e a urui aia tawaana Iehova. 37  Ao a karaoaki taabo ni maeka aika rau bwa e na akea te maiu iai,Ibukin uraraken unin Iehova. 38  E kitana bwangana n aron te raian ae ataei,+Bwa e a riki abaia bwa te bwai ni kakamaaku,Ibukin te kabaang ae iowawa,Ao ibukin uraraken unna.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ke, “nakoia.”
Ebera, “utimwaaka n taetae.”
Ebera, “utimwaaka ni kanakoia.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ke, “katuuaaea.”
N taraana ao bon arani Babera (Baburon) ni karaba.
Ebera, “iriko ni kabane.”