Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 22:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Motikan taekaia ueea aika buakaka (1-30)

    • Ni kaineti ma Tiarum (10-12)

    • Ni kaineti ma Ieoiakim (13-23)

    • Ni kaineti ma Konia (24-30)

22  E kangai ana taeka Iehova: “Naako ruuo nakon ana auti* uean Iuta ao nikira te rongorongo aei.  Ko riai ni kangai, ‘Ongora n ana taeka Iehova, ngkoe ae uean Iuta ae tekateka i aon ana kaintokanuea Tawita, ngkoe ma am toro nako ao am aomata, ake te koraki ake a riirin ni mataroan te oo aikai.  E kangai ana taeka Iehova: “Kateimatoa te kaetitaeka ae riai ao te raoiroi. Kamaiua ane e kuribwaiaki mai nanoni bain te tia babakanikawai. Tai bwainikirina te aomata ae maeka n iruwa, ao tai kaikoaka te teei ae akea tamana* ke te aine ae e a tia ni mate buuna.+ Ao tai katutua raraan te aomata ae akea ana bure n te tabo aei.+  Bwa ngkana kam taratara raoi ni kakororaoa te taeka aei, ao ueea ake a tekateka i aon ana kaintokanuea Tawita,+ a na bon rin rinanoni mataroan oon te auti aei, n toka i aoni kaa ni buaka ao i aoia aoti, ngaiia ma aia toro ao aia aomata.”’+  “‘Ma ngkana kam aki ongeaba nakon taeka aikai, ao I taetae n tuea i bon irou,’ bon ana taeka Iehova, ‘bwa e na riki te auti aei bwa te tabo ae uruaki.’+  “Bwa e kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma ana auti uean Iuta,‘Ko a riki bwa kaanga Kireata irou,N aron taubukin Rebanon. Ma N na karaoiko bwa te rereua. Akea teuana mai buakon am kaawa ae e na maekanaki.+   Ao N na kateirakeia* taan urubwai bwa a na ekikonako,Temanna ma temanna ma ana bwai ni buaka.+ A na korei am kai aika tiira ake taiani kabanea n tamaroaAo ni kabwakai nako nanon te ai.+  “‘Ao a na rirarikin te kaawa aei natannaomata aika bati ao a na kangai i marenaia: “Bukin tera ngkai e karaoa aei Iehova nakon te kaawa ae kakannato aei?”+  Ao a na kaeka ni kangai: “Ibukina bwa a kitana ana berita Iehova ae Atuaia ao a bobaraaki nakoia atua riki tabeman ma n toro irouia.”’+ 10  Tai tang ibukin ane e mate,Ao tai kaota nanoangaana. Ma ko na tang ni korakai ibukin ane e nako,Bwa e na aki manga oki n nora te aba are e bungiaki iai. 11  “Bwa e kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma Tiarum*+ are natin Iotia, are uean Iuta, are e tautaeka n onea mwin tamana are Iotia,+ ao are e a tia n nako man te tabo aei: ‘E na aki manga okira ikanne. 12  Bwa e na mate n te tabo are a kairia nako iai bwa te taenikai, ao e na aki manga nora te aba aei.’+ 13  Ke e reke kain te aomata ae katea ana auti n te aro ae aki riai,Ao ana ruu ake i eta n te babakanikawai,Ae e kammwakura raona n aomata n aki kabooa,Ae e rawa ni kabwakaa boona,+ 14  Are teuare kangai, ‘N na katea au auti ae mwaawaMa ruuna ake i eta aika bubura nanoia. N na karaoi kamaamana,Ao N na kanimwi iai kaai aika tiira, ao ni beenia n te uraura.’ 15  Ko na teimatoa n uea ngkai ko kabatiaa riki kabonganaan te kai ae te tiira nakoia tabemwaang? E amwarake naba tamam ao e moi,Ma e kateimatoa te kaetitaeka ae riai ma te raoiroi,+Ao e nakoraoi arona iai. 16  E tei ibukin ana tangitang ane e karawawataaki ao ane e maiu ni kainnano,N te aro are e a nakoraoi. ‘Tiaki ngaia anne ae e nanonaki n ataakiu?’ bon ana taeka Iehova. 17  ‘Ma a mena matam ma nanom tii i aon am karekemwane n te babakanikawai,I aoni katutuan raraaia aomata aika akea aia bure,Ao i aoni karaoan te babakanikawai ma te aonikai ni kuribwai.’ 18  “Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma Ieoiakim+ are natin Iotia, are uean Iuta,‘A na aki tanginiweneia ni kangai: “Akea ngai, tariu! Akea ngai mwaaneu!” A na aki tanginiweneia ni kangai: “Akea ngai ngkoe ae au toka! Akea ngai ngkoe ae ko karineaki!” 19  E na kaiiaki n aroni kaiiakin te taongki,+N uaakinaki ao n tewenakoakiNako tinanikuni mataroan oon Ierutarem.’+ 20  Waerake nako Rebanon ao takarua n tang,Kanenea bwanaam i Batian,Ao takarua n tang mai Abarim,+Bwa a a bane ni kamaunaaki naake am tangira ake a korakora aia kaibwabwaru.+ 21  I taetae nakoim ngke ko namakina te mweraoi. Ma ko taku, ‘N na aki ongeaba.’+ Ai bon aroarom naba aei mangke ko roro n rikirake,Bwa ko aki ongo ni bwanaau.+ 22  E na ukiianako am tia kawakintiibu ni kabane te ang,*+Ao a na kairakinako bwa taenikai naake am tangira ake a korakora aia kaibwabwaru. Ao ane ko na kamaamaeaki ma ni kabwainrangaki ibukini kabuanibwai ni kabane ake a na bwakariko. 23  Ngkoe ae ko maeka i Rebanon,+Ae ko katei ngaom i buakoni kaai aika tiira,+Ko a ngirangira kangaa ngkana e a roko te maraki i aom,Ae te maraki* ae ai aroni marakin te aine ae bung!”+ 24  “‘Ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka Iehova, ‘ao e ngae ngke bon te mwamwa ae te bwai ni kanikina i baiu ae te atai Konia*+ ae natin Ieoiakim+ ae uean Iuta, ma N na boni buutiko ni kanakoko mai iai! 25  N na anga ngkoe nako nanoni baia te koraki ake a ukoukora anaakini maium,* nako nanoni baia te koraki ake ko maakuia, nako nanoni bain Nebukaneta* ae Ueani Baburon, ao nako nanoni baia I-Kareria.+ 26  Ao N na tewenakoko ma tinam are bungiko, nakon te aba riki teuana ae kam aki bungiaki iai, ao kam na mate ikanne. 27  Ao a na bon aki okira te aba are a ingainga nako iai.+ 28  Te koaua bwa te mwaane ae Konia bon tii te bwaata ae riribaaki ae uruaki,Ae te bwai ae ai akea ae e tangiria? E aera ngkai e karenakoaki ma kanoanaAo n tewenakoaki nakon te aba ae a aki ataia?’+ 29  Ngkoe ae te aonnaba,* te aonnaba, te aonnaba, ko na ongora n ana taeka Iehova. 30  E kangai ana taeka Iehova: ‘Kam na korea taekan te mwaane aei bwa akea natina,Bwa te mwaane ae e na aki nakoraoi arona n ana tai ni maiu,*Bwa akea i buakoia kanoana ae e na nakoraoi aronaN tekateka i aon ana kaintokanuea Tawita ao ni manga tautaeka i Iuta.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “baareti.”
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”
Ebera, “katabuia.”
E aranaki naba bwa Ieoaatia.
Ebera, “E na kawakinia am tia kawakintiibu ni kabane te ang.”
Ebera, “te ariri.”
E aranaki naba bwa Ieoiakin ao Iekonia.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ke, “te aba.”
Ebera, “ana bong.”