Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 2:1-37

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kitana Iehova Iteraera ibukia atua tabeman (1-37)

    • Iteraera ai aron te kureebe ae ianena (21)

    • A memea ririna n te raraa (34)

2  Ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Naako ao katanoataa ae kangai bwa e na ongo Ierutarem, ‘E kangai ana taeka Iehova: “I uringa raoi am kakaonimaki* ngke ko roro n rikirake,+Ao te tangira are ko kaotia ngke ko kabaeaki bwa ko na mare,+Ao arom n irirai n te rereuaN te aba ae tuai n unikaki iai te koraa.+   E itiaki* Iteraera iroun Iehova,+ ae te moan uaa man ana uaa aika taiaki.”’ ‘A na reke n te bure akana kabwauta teuaei. E na roko te kabuanibwai i aoia,’ bon ana taeka Iehova.”+   Ongora n ana taeka Iehova ngkami aika tibun Iakoba,Ao ngkami utu ni kabane aika tibun Iteraera.   E kangai ana taeka Iehova: “Tera au bure ae reke irouia ami bakatibu,+Ngkai a a tiotionako n rangi ni kararoaia mairou,Ao a ririmwini bouannanti aika akea manenaia+ ao a a riki naba n akea manenaia?+   A aki titiraki ni kangai, ‘E nga IehovaAre Teuare kairira ni kaotinakoira man te aba are Aikubita,+Are e kairira rinanon te rereua,Rinanon te aba ae rereua+ ao ni mwaruarua,Rinanon te aba ae mwautakataka+ ao e mena iai te rotongitong ae korakora,Rinanon te aba ae akea te aomata ae mwamwananga iaiAo akea aomata aika maekanna?’   I kairingkami ngkanne nakon te aba ae a unikaki iai kainnamwarake,Bwa kam na kang uaaia ao baika raraoi ake iai.+ Ma kam roko iai ao kam kamwaraea abau. Kam karaoa tibwangau bwa te bwai ae riribaaki.+   A aki titiraki ni kangai ibonga,* ‘E nga Iehova?’+ A aki ataai te koraki ake a tabe ma te Tua,A karitei nakoiu taani kawakintiibu,+A taetae ni burabeti irouni Baara taiani burabeti,+Ao a iriia ake a aki kona ni karekea te kabwaia.   ‘Mangaia ae N na kauntaeka riki ma ngkami,’+ bon ana taeka Iehova,‘Ao N na kauntaeka ma natiia natimi.’ 10  ‘Ma mwananga nakon aaba ake i rarikin taari* i Kitim+ ao noria. Eng, kanaanako nako Keta+ ao iangoia raoi. Noria ngkana e a tia n riki te aekaki aei ke e tuai. 11  E a tia te natannaomata teuana ni bitii atuana nakon aika bon tiaki atua? Ma a a tia au aomata ni kaaibibita mimitongiu ma te bwai ae akea manenana.+ 12  Taraa te baei ma te miroaroa, ngkoe ae karawa,Ao rurubenebene ni maakunrang,’ bon ana taeka Iehova, 13  ‘Ibukina bwa a karaoi baika uoua aika buakaka au aomata: A kitanai ngai ae nibwan te ran ni kamaiu,Ao a keni* aia mwarua n ran,+Aika mwarua n ran aika uruaki aika aki kona n taua te ran.’ 14  ‘Te koaua bwa te toro Iteraera, ke te kaaunga ae bungiaki n te mwenga? E aera ngkanne ngkai e a kanakoaki nakon te kuribwaiaki? 15  A bekorara nakoina raian aika ataei,+Ao a kanenei bwanaaia. A karaoa aban teuaei bwa te bwai ni kakamaaku. Ao a kabuekaki ana kaawa n te aro are ai akea kaaia. 16  A amwamwarake kaain Nobi*+ ao Taabaneti+ i aon taubukin atum. 17  Tiaki ko boni karokoa te baei i aomNgke ko kitana Iehova ae Atuam,+Ngke e tabe ni kaiririko n te kawai? 18  E aera ngkanne ngkai ko tangira te kawai nako Aikubita+Bwa ko na nima ranin Tiiora?* E aera ngkai ko tangira te kawai nako Aturia+Bwa ko na nima ranin te Karaanga?* 19  E na kaetiko buakakam,Ao e na boaiko am aki kakaonimaki. Ko na nora ao n ataa buakakan ao kananokawakini+Kitanakin Iehova ae Atuam. Ko aki kaota maakakiu,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.* 20  ‘Bwa I ototea amom ngkoangkoa,+Ao I motiki taurekerekem. Ma ko taku: “N na aki beku,”Bwa ko wene n aroriko ni kakabooaki ibukin te wene ni bure,+I aon tabuki nako ao i aan nako kaai aika manguroro.+ 21  I unikiko bwa te kai ae te kureebe ae uraura+ ae rangi n raoiroi, ae bon te koraa ni koaua,Ko a kangaa ngkanne ni bitaki n riki bwa taiani bwebwe aika rikirake ni buakaka aika bwebwen te kai ae te kureebe ae ianena, i matau?’+ 22  ‘E ngae ngke ko kaitiakiko n te taoro* ao ni kabongana te tobu* ae bati,Ma e na teimatoa am bure n riki bwa te memea i matau,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 23  Ko kangaa ni kangai, ‘I aki kamwaraeai. I aki ririmwia taiani Baara’? Nora kawaim ane n te mwarua. Iangoa te bwai ae ko a tia ni karaoia. Kaanga te kamero aine ae ataei ngkoe ae birimwaaka,Ae bibiribiri n aki akaka ni kawaina nako, 24  Ao te taongki ae moaanti ae taneiai n te rereuaAe e kaaneneboia te ang n ana tai ni kaibwabwaru. Antai ae kona n tukia ngkana e a roko kan ieinna? Akea i buakoia te koraki ake a ukoukoria ae a na kakuaia i bon irouia,Bwa e na bon reke irouia ngkana e a roko ana tai.* 25  Kawakina waem bwa e na aki nakonako n akea nangoana,Ao buuam man te bwatakataka. Ma ko taku: ‘E a kabwaranano!+ Tiaki ngaia anne! I a bwaka n tangiriia ianena,*+Ao N nang ririmwia.’+ 26  N aroni maamaan te tia iraa ngkana e reke,Ao ai aroia naba tibun Iteraera bwa a a tia ni kamaamaeaki,Ngaiia ma aia uea ao aia toka,Ao aia ibonga ma aia burabeti.+ 27  A taku nakon te aroka ‘Bon tamau ngkoe,’+Ao nakon te atibu, ‘Ko bungiai.’ Ma a anga akuia nakoiu ao tiaki moaia.+ Ao n aia tai ni kabuanibwai ao a na kangai,‘Teirake ao kamaiuira!’+ 28  A nga atuam ake ko karaoi i bon ibukim?+ Ke a teirake ngkana a kona ni kamaiuko n am tai ni kabuanibwai,Bwa a a rangi ni bati atuam n aroni mwaitin am kaawa, ngkoe ae Iuta.+ 29  ‘E aera ngkai kam teimatoa ni kauntaeka ma ngai? E aera ngkai kam bane ni karitei nakoiu?’+ bon ana taeka Iehova. 30  I a tia n oreiia natimi mwaane ma e matebuaka.+ A aki butimwaea te reirei ni kaetieti.+ A kabwautiia ami burabeti oin ami kabaang,+N aron te raian ae ririaki ni kuribwai. 31  Te roro aei, kam na iangoa ana taeka Iehova. I a riki bwa kaanga te rereua nakon Iteraera,Ke te aba ae korakora te rotongitong iai? E aera ngkai a kangai naakai, aika au aomata, ‘Ti ririaki n akea tutukara. Ti na aki manga kawariko’?+ 32  E kona te aine ae tuai ni boo ma te mwaane ni mwaninga ana bwai ni katamaroa,Ao te tia mare te aine kabaean nukana?* Ma a boni mwaninga taekau au aomata i nanoni boong aika aki kona ni warekaki.+ 33  Ai rabakaura ngkoe ae te aine, ko katauraoa kawaim bwa ko na ukoukora te tangira! Ko a tia ni kataneiako ni kawain nako te buakaka.+ 34  A memea naba ririm n raraaia aomata aika akea aia bure, aika aomata* aika maiu ni kainnano.+ A aki tiringaki ibukina bwa a ninia te auti,Ma I kunei mwin raraaia i aon ririm ni kabane.+ 35  Ma ko kangai, ‘Akea au bure. E a bon rairakinako unna mairou.’ Ae I a karokoa ngkai motikan taekam,Ibukina bwa ko kangai, ‘I aki bure.’ 36  E aera ngkai te bwai ae bebete iroum kawaim ae bibitaki? Ane ko na maamaa naba iroun Aikubita,+N aron are ko maamaa iroun Aturia.+ 37  Ibukin anne naba ao ko na otinako ma baim i aon atum,+Bwa e rawa Iehova irouia te koraki ake ko onimakinia. A na aki kanakoraoa arom.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “abamwakoro.”
Ke, “ekei,” n taraana man te bwaa.
Ke, “Membiti.”
Ae taekani mwaangan te Karaanga ae te Naire.
Ae taekan te Iuberetiti.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Te taeka n te taetae n Ebera ikai e kaineti nakon te kemikoro ae arana te soda.
Ae te aeka n tobu ae karaoaki man te mannang.
Ebera, “ana namwakaina.”
Ke, “atua aika ianena.”
Te bwai ni katamaroa ae te kabaea n nuka ae bwabwainaki n te bong ni mare.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.