Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 18:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te bokaboka ni bain te tia karaomwangko (1-12)

  • E tannako Iehova mairoun Iteraera (13-17)

  • Te babaire n ekaanako Ieremia; ana bubutii (18-23)

18  Aio te taeka ae roko iroun Ieremia mairoun Iehova:  “Teirake ao naako nakon ana auti te tia karaomwangko,+ ao N na kaongoraeko ikanne n au taeka.”  Mangaia are I ruo rikaaki nakon ana auti te tia karaomwangko, ao e tabe ni karaoa te mwangko.  Ma e uruaki i nanoni bain te tia karaomwangko te mwangko are e karaoia man te bokaboka, ngaia are e a manga karaoia te tia karaomwangko bwa te aeka ni bwai riki teuana, n aron ae e noria bwa e tau nako iai.*  Ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “‘Te koaua bwa I aki kona ni karaoa nakoimi ngkami aika tibun Iteraera, te bwai ae e karaoia te tia karaomwangko aei?’ bon ana taeka Iehova. ‘Noria! N aron te bokaboka i nanoni bain te tia karaomwangko, ao ai aromi naba ngkami aika tibun Iteraera, i nanoni baiu.+  N te tai are tao I taekina iai taekakini wakaan te natannaomata teuana ke te tautaeka n uea teuana, ma kabwakaana ao kamaunaana,+  ao te natannaomata ane I taetae n ekianako anne e a kitana naba buakakana, ao N na bita naba au iango* ni kaineti ma te kabuanibwai are I iangoia bwa N na karokoa n ekianako iai.+  Ma n te tai are I taekina iai katean te natannaomata teuana ke te tautaeka n uea teuana ao unikana, 10  ao e a karaoa naba ae buakaka i matau ao e aki ongo ni bwanaau, ao N na bita au iango* ni kaineti ma te bwai ae raoiroi are I iangoia bwa N na karaoia ibukina.’ 11  “Ao kangai taiaoka nakoia mwaane aika tibun Iuta ao nakoia kaain Ierutarem, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Akea bwa I a katauraoa* te kabuanibwai ma ni karioa te babaire teuana n ekingkami nako. Kam na rairaki taiaoka mani kawaimi aika bubuaka, ao kaetii kawaimi ma ami mwakuri.”’”+ 12  Ma a taku: “E a kabwaranano!+ Bwa ti na nakonako n iririi oin ara iango, ao ti na karaoa ae kaineti ma imanonon nanora aika bubuaka, ngaira n tatabemanira nako.”+ 13  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: “Titiraki i bon ibukimi taiaoka, i buakoia natannaomata. Antai ae e a tia n ongo te aekaki aei? E a tia te teinnaine ae te natannaomata ae Iteraera ni karaoa te bwai ae moan te buakaka.+ 14  E a mauna te tino are i Rebanon are n taiani bwaa ake n rabeena? Ke e na bwatakataka te ran ae mwaitoro are raanga mai kiraroa? 15  Ma a boni mwanuokinai au aomata.+ Bwa a angakarea* nakoni bwaai aika akea manenaia,+Ao a kabwakaia aomata ni kawaia, ake kawai ake ngkoangkoa,+Bwa a na nakonako ni kawai ake i buki ake a aki maran ao a aki aoraoi,* 16  Bwa a aonga ni karaoa abaia bwa te bwai ni kakamaaku+Ao te bwai ae e na katiitii te aba iai n aki toki.+ A na bane naake a rirarikina ni karekea taraana ma te maaku ao n ioioi atuia.+ 17  N na kamaenakoia imwain te tia kairiribai n aron te angimainiku. N na anga akuu nakoia ao tiaki moau, n aia bong ni kabuanibwai.”+ 18  Ao a taku: “Nakomai bwa ti na karioa ara babaire n ekaanako Ieremia,+ bwa e na aki maunanako te tua* mairouia ara ibonga,* ke te reirei ni kairiri mairouia mwaane aika wanawana, ke te taeka mairouia burabeti. Nakomai bwa ti na taetae ni kaitaraa,* ao ti na aki mutiakina te bwai ae e taekinna.” 19  Ko na mutiakinai ngkoe ae Iehova,Ao kakauongo nakon te bwai ae a taekinna taani kaitaraai. 20  E na kabooaki mwin te raoiroi n te buakaka? Bwa a a tia ni kena te mwarua ibukini maiuu.*+ Uringa arou ngke I tei i matam n taekina te bwai ae raoiroi ibukia,N rairaanako unim mairouia. 21  Mangaia ae ko na anga natiia nakon te rongo,Ao ko na anga ngaiia nakoni korakoran te kabaang.+ Ke a riki buuia bwa aine aika anaaki natiia ao aine aika a a tia ni mate buuia.+ Ke a tiringaki aia rorobuaka n te aoraki ae kamamate,Ao ke a tiringaki aia rorobuaka n ataei n te kabaang n te buaka.+ 22  Ke e ongoraeaki te tang man aia auti nako,Ngkana ko rina ni kairiia taani kuribwai nakoia. Bwa a a tia ni kena te mwarua bwa a na kamwaneai iaiAo a kawenei bwaai ni kamwane imwaini waeu.+ 23  Ma ngkoe ae Iehova,Ko bane n atai raoi aia babaire n ekainako bwa a na tiringai.+ Tai rabun aia kairua,Ao tai kamaunai aia bure mai matam. Ke a tatanako i matam+Ngkana ko a ekiianako n unim.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “n aron ae e riai i matan te tia karaomwangko bwa e na karaoia.”
Ke, “uringaaba.”
Ke, “uringaaba.”
Ebera, “karaoa.”
Ke, “kabueki karea ni kabubui.”
Ke, “aki karaoaki.”
Ke, “kaetieti.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “orea teuaei n te newe.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.