Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 17:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E maiuakina te bure Iuta (1-4)

  • Te kakabwaia n onimakinan Iehova (5-8)

  • Te nano ae kamwamwane (9-11)

  • Iehova, ana kantaninga Iteraera (12, 13)

  • Ana tataro Ieremia (14-18)

  • Kateimatoa katabuan te bongi n Taabati (19-27)

17  “E koreaki aia bure kaain Iuta n te bwai ni koroboki ae te biti. E kaaraki i aon nanoia n te bwai ni koroboki ae te taiman,Ao i aoni kooro ake n aia baonikarea nako,   Ngke a tabe natiia mwaane n uringi aia baonikarea ma aia kai aika tabu,*+I rarikin te kai ae manguroro, i aon tabuki aika rietata,+   I aoni maunga i tinanikun te kaawa. N na anga ami bwai aika kakawaki ma kaubwaimi ni kabane bwa bwaai ni kuri,+Eng, ae bon ami tabo aika rietata ibukin te bure n ami aono nako ni kabutaa.+   Kam na kaaki taekan tibwangami i bon iroumi are I anganingkami.+ Ao N na karaoingkami bwa kam na toro irouia taani kairiribai nakoimi n te aba ae kam aki ataia,+Bwa kam kauraa uniu n aron te ai.*+ E na ura n aki toki.”   E kangai ana taeka Iehova: “E na reke kain te aomata* ae onimakinia aomata,+Ao ae e mwiokoi korakoraia* aomata,+Ao ae e rairakinako nanona mairoun Iehova.   E na riki bwa ai aron te aroka ae tii ngaia n te rereua. E na aki nora te bwai ae raoiroi ngkana e roko,Ma e na maeka n taabo aika mwauteretere n te rereua,N te aba ae tarika ike akea ae e kona ni maeka iai.   E na kakabwaiaaki te aomata* ae onimakina Iehova,Ae e aki nanokokoraki iroun Iehova.+   E na riki bwa ai aron te aroka ae unikaki i rarikin te ran,Ae e kabutiinako wakaana nakon te karaanga. E na aki tabe ma rokon te kabuebue,Ma a na maiureirei baana n taai nako.+ Ao e na aki tabeaianga n ririkin te mwautakataka,Ao e na aki naba toki ni karikiuaa.   E rangi ni kamwamwane* riki te nano nakoni bwaai ni kabane, ao e karuanikai.*+ Antai ae kona n ataa arona? 10  I nenera te nano ngai ae Iehova+Ma n tuoi iango aika raba,*Bwa N na angan temanna ma temanna ni kaineti ma kawaina nako,Ao ni kaineti ma uaan ana mwakuri.+ 11  N aron te mannikiba ae te bateriti ae ikotii bunnimoa aika tiaki bunna,Ao ai aron naba te aomata ae karekei kaubwaina n te babakanikawai.*+ A na kitanna baikai ngkai e bon teimatoa naba ni korakora marurungini maiuna,Ao n tokina e na riki bwa te nanobaba.” 12  Bon ara tabo ae tabuTe kaintokanuea ae mimitong ae karietataaki man te moantai.+ 13  Ngkoe ae Iehova ae ana kantaninga Iteraera,A na kamaamaeaki akana kitaniko ni kabane. A na koreaki araia i buakoni bubun te tano akana kabwaoua te koaua n tannako mairoum,*+Ibukina bwa a kitana Iehova, ae nibwan te ran ni kamaiu.+ 14  Kamarurungai ngkoe ae Iehova, ao N na marurung. Kamaiuai ao N na maiu,+Bwa boni ngkoe ae N na karaoiroiko. 15  Noria! Iai te koraki aika kangai nakoiu: “E nga ana taeka Iehova?+ Ke e nakomai, taiaoka!” 16  Ma ngai I aki birinako man irirakim ngkai te tia kawakintiibu ngai,Ao I aki naba kariariaa te bong ni kabuanibwai. Ko atai bwaai nako ake e taekini wiu,A bane n riki i matam! 17  Tai riki bwa te bwai ae N na maakunrang iai. Bon au tabo ni kamanomano ngkoe ni bongin te rawawata. 18  Ke a kamaamaeaki taani bwainikirinai,+Ma tai kariaia bwa N na kamaamaeaki. Ke a taonakinako n te maakunrang,Ma tai kariaia bwa N na maakunrang. Karokoa bongin te rawawata i aoia,+Ao kamanatuaia ma ni kamaunaia raoi.* 19  E tuangai Iehova ae kangai: “Naako ao teei ni mataroan aia oo natiia aomata are a riirin ao n otiotinako mai iai uean Iuta, ao ni mataroan oon Ierutarem ni kabane.+ 20  Ko riai ni kangai nakoia, ‘Ongora n ana taeka Iehova, ngkami aika uean Iuta, ngkami aika kaain Iuta ni kabane, ao kaain Ierutarem ni kabane, aika riirin mani mataroan te oo aikai. 21  E kangai ana taeka Iehova: “Tarataraingkami, ao tai uota te uota teuana n te bongi n Taabati ke n uotia rinanoni mataroan oon Ierutarem.+ 22  Kam na tai uota te uota teuana mani mwengami n te bongi n Taabati, ao kam na tai karaoa te mwakuri naba teutana.+ Kawakina te bongi n Taabati ni katabua, n aron are I tua nakoia ami bakatibu.+ 23  Ma a aki ongo ke ni katanimai taningaia, ao a imanono n rawa* n ongeaba ke ni butimwaea te reirei ni kaetieti.”’+ 24  “‘“Ma ngkana kam bon ongeaba raoi irou,” bon ana taeka Iehova, “ao kam aki uota te uota rinanoni mataroan oon te kaawa aei n te bongi n Taabati, ao kam kawakina te bongi n Taabati ni katabua n aromi n aki mwakuri iai,+ 25  ao ueea ma tooka ake a tekateka i aon ana kaintokanuea Tawita,+ a na bon rin naba rinanoni mataroan oon te kaawa aei, n toka i aon te kaa ni buaka ao i aoia aoti, ngaiia ma aia toka, mwaane aika tibun Iuta, ao kaain Ierutarem,+ ao e na kaainaki te kaawa aei n taai nako. 26  Ao a na roko aomata mani kaawa ake i Iuta, man taabo ake i rarikin Ierutarem, man abani Beniamin,+ man te aba ae aoraoi,+ man te aono ae maungaunga, ao man te Nekebo,* n uotii karea ni kabuekaki aika bwanin,+ taiani karea,+ te karea ae te amwarake,+ te ribano,* ao karea ni katituaraoi, nako nanon ana auti Iehova.+ 27  “‘“Ma ngkana kam aki ongeaba irou ni kawakinan te bongi n Taabati ni katabua, ao n aki uotii uota ao ni karin rinanoni mataroan oon Ierutarem n te bongi n Taabati, ao N na kaurai mataroan oon neiei n te ai ao e na boni kabueki tauan Ierutarem+ aika nonoaki, ao e na aki tiringaki.”’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “Bwa kam kauraaki n uniu n aron te ai.”
Ke, “te aomata ae korakora.”
Ebera, “karekea te iriko bwa baina.”
Ke, “te aomata ae korakora.”
Ke, “mwamwanaa te aba.”
Ke tao, “aki kona ni kamarurungaki.”
Ke, “namakin aika rangi n raba.” Ebera, “kirine.”
Ke, “ma tiaki n te kaetitaeka ae riai.”
Ebera, “mairou,” n taraana e kaineti nakon Iehova.
Ke, “kamaunaia uoua te tai.”
Ebera, “a kamatoatoai roroaia.”
Ke, “maiaki.”
Nora Nanon Taeka.