Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 15:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na aki bita ana motikitaeka Iehova (1-9)

  • Ana tangitang Ieremia (10)

  • Ana kaeka Iehova (11-14)

  • Ana tataro Ieremia (15-18)

    • E kimwareirei ni kana ana taeka te Atua (16)

  • Iehova e kakorakoraa Ieremia (19-21)

15  E taku ngkanne Iehova nakoiu: “E ngae ngke a tei Mote ma Tamuera i matau,+ ma N na bon aki naba akoiia aomata aikai. Kanakoia mai matau. Ke a nako.  Ao ngkana a kangai nakoim, ‘Ti na nakea?’ ao ko riai ni kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Ane e riai n reke irouna te rekenikai ae kamamate, ao ke e nakon te rekenikai anne bwa e na mate iai! Ane e riai ni mate n te kabaang, ao ke e mate n te kabaang!+ Ane e riai ni mate n te rongo, ao ke e mate n te rongo! Ao ane e riai ni kairakinako bwa te taenikai, ao ke e kairakinako bwa te taenikai!”’+  “‘Ao N na karokoi i aoia kabuanibwai aika aua,’*+ bon ana taeka Iehova, ‘te kabaang bwa e na tiritiri, kamea bwa a na katikiianako, ao mannikiba ake i annang ma manin te aonnaba bwa a na kaakang ma ni kakamauna.+  Ao N na karaoiia bwa te bwai ni kakamaaku nakoia tautaeka n uea ni kabane n te aonnaba+ ibukini Manate are natin Etekia, are uean Iuta, ibukin te bwai are e karaoia i Ierutarem.+   Antai ae e na nanoangaiko ngkoe ae Ierutarem,Antai ae e na kaota nanoangaam,Ao antai ae e na tei moa bwa e na titirakiniko arom bwa ko uara?’   ‘Ko a tia ni kitanai,’ bon ana taeka Iehova.+ ‘Ko teimatoa n anga akum nakoiu.*+ Ngaia ae N na arora baiu n ekikonako ao ni kamaunako.+ I a kua n nanoangaiko.*   Ao N na kaaki kunia n te kainiwaiteke ni mataroan oon te aba aei. N na anaiia natiia.+ N na kamaunaia au aomata,Kioina ngkai a rawa n rairaki mani kawaia nako.+   A na rangi ni bati riki nakon tanon taari i matau aia aine ake a a tia ni mate buuia. N na kaira te tia kamauna te aba bwa e na ekiianako n te tawanou, e na ekiianako tiina ma rorobuaka n ataei. N na rina ni karokoa i aoia te kiriwe ao te maaku.   E a mamaara te aine ae bungia natina aika itiman,Ao e* a rawerawea ikena. E a tia ni bung ana taai neiei e ngae ngke e boni ngaina,Ao e karekea te maamaa ma te bwaibwainrang.’* Ao te koraki ake tii tabeman ake nikiraiaN na anga ngaiia nakon aia kabaang aiaia,’ bon ana taeka Iehova.”+ 10  Tinau, I kananoanga ibukina bwa ko bungiai,+Bwa te mwaane ngai ae I a bon rereke naba i buakon te kauntaeka ma te kaiangatoa ma te aba aei ni kabane. I tuai man tangomwane ke n tangobwai,Ma a bane ni karekea kaiu. 11  E taku Iehova: “N na boni boutokaiko ibukin te raoiroi. N na boni buokiko n tain te kabuanibwai,Ao n tain te rawawata, ni kaitaraa te tia kairiribai. 12  E kona temanna n urua te biti n ototeia,Ae te biti mai meang, ao te buraati? 13  N na anga ami bwai aika kakawaki ma kaubwaimi bwa bwaai ni kuri,+N akea booia ibukin ami bure ni kabane, ni kabutaa ami aono ni kabane. 14  N na anga nakoia taani kairiribai nakoimiBwa a na uotii nakon te aba ae kam aki ataia.+ Bwa e a kauraaki te ai n uniu,Ao e a urarake n ekingkami nako.”+ 15  Ko ataa arou ngkoe ae Iehova,Uringai ao mutiakinai. Ko na karekei kaia taani bwainikirinai.+ Tai kariaia bwa N na mate* ibukin iremwen unim. Ko na ataia bwa I kekeiaki ma te kabuakaka aei ibukim.+ 16  A reke am taeka, ao I kang,+Ao e a riki am taeka irou bwa kakatongan ao kimwareirein nanou,Bwa I ingoanaki n aram, ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 17  I aki tekateka i buakoia te koraki aika ngangarengare ma ni kimwareirei.+ I tekateka n tii ngai ibukina bwa e mena baim i aou,Bwa ko kaonai n te un.*+ 18  E aera ngkai e a wenemaan marakiu ao e a aki kona ni mao manekau? E rawa ni kamaoaki. Ko na riki nakoiu bwa kaanga te koburake n ran ae mwamwanaa te abaAe aki kona n onimakinaki? 19  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: “Ngkana ko oki ao N na manga akoiko,Ao ko na tei i matau. Ngkana ko kaokoroa te bwai ae rangi ni kakawaki man te bwai ae akea manenana,Ao ko na riki bwa kaanga wiu.* A na rairaki nakoim,Ma ko na aki rairaki nakoia.” 20  “I karaoiko bwa te oo ae te buraati ae nonoaki nakoia aomata aikai.+ A na boni buakanikoMa a na aki tokanikai i aom.*+ Bwa I memena iroum, ni kamaiuko ao ni kainaomatako,” bon ana taeka Iehova. 21  “Ao N na kamaiuko mai baia akana buakaka,Ao ni manga kabooko mai nanoni baia akana akea aia nanoanga.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “aeka ni motikitaeka aika aua.” Ebera, “utu aika aua.”
Ke tao, “teimatoa n nakonako ni kekerikaaki.”
Ke, “uringaaba ibukim.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke tao, “E a maamaa ma ni maneang.”
Ebera, “Tai uotainako.”
Ke, “te rongorongo ae kaota te un.”
Ke, “riki bwa au tia taetae.”
Ke, “kataenikaiko.”