Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 14:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te mwautakataka, te rongo, ao te kabaang (1-12)

  • A kabuakakaaki burabeti ni kewe (13-18)

  • E kaotii aia bure aomata Ieremia (19-22)

14  Aio ana taeka Iehova are e roko iroun Ieremia ni kaineti ma te mwautakataka:+   E a nanokawaki Iuta,+ ao a a mka mataroan oona. A a iinako nako aontano ma te rawawata,Ao e a waerake te tang mai Ierutarem.   Ao aia mataniwi a kanakoia aia toro* ibukin te ran. A nako nakon taiani bwangabwanga n ran* ma akea te ran ae reke irouia. A oki ma aia kaatibu aika akea kanoaia. A a maamaa ma ni bwara nanoia,Ao a rabun atuia.   Ibukina bwa e a tabwena aontano,Bwa ai akea te karau i aon te aba,+A a bwara nanoia taan ununiki ao a rabun atuia.   E kitana naba bunna ae e a tibwa bungia te ria aine n te tawaana,Ibukina bwa ai akea te uteute.   A tei taongki aika moaanti i aon tabuki aika akea aroka iai. A ikerakea te ang n aroia tiakaore,*Ao a kai mataia ibukina bwa ai akea te uteute.+   E ngae ngke a kaotioti ni kaaitaraira ara kairua,Ma karaoa te mwakuri ngkoe ae Iehova ibukin aram.+ Bwa a bati ara mwakuri n aki kakaonimaki,+Ao ti boni bure nakoim.   Ngkoe ae ana kantaninga Iteraera, ae ana tia Kamaiu+ n tain te rawawata,E aera ngkai kaanga ai aron te ianena ngkoe n te aba,Ao ai aron te tia mwamwananga ae tiku tii ibukin teuana te tairiki?   E aera ngkai kaanga ai aron te aomata ae kubanrou ngkoe,Ao ai aron te aomata ae korakora ae aki kona ni kakamaiu? Bwa ko boni mena i buakora, ngkoe ae Iehova,+Ao ti ingoanaki n aram.+ Tai kitanira. 10  E kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma aomata aikai: “A tangiria n tiotionako,+ a aki taui waeia.+ Mangaia ae akea kukurein Iehova irouia.+ E na uringi ngkai aia bure ao e na kaetii taekaia ibukin aia bure.”+ 11  E taku ngkanne Iehova nakoiu: “Tai tataro ibukin te bwai ae raoiroi bwa e na roko irouia aomata aikai.+ 12  Ngkana a aki mamatam, ao I aki ongo aia bubutii,+ ao ngkana a anga aia karea ni kabuekaki aika bwanin ma te karea ae te amwarake,* ao I aki kukurei iai,+ bwa N na katiai aroia n te kabaang, n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate.”+ 13  Ngaia are I taku: “Akea ngai te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova! Noria bwa a kangai burabeti nakoia, ‘Kam na aki nora te kabaang, ao e na aki roko iroumi te rongo, ma N na anganingkami te rau ni koaua n te tabo aei.’”+ 14  E taku ngkanne Iehova nakoiu: “A taekin taetae ni burabeti aika kewe n arau taiani burabeti.+ I aki kanakoia ke n tua nakoia ke n taetae nakoia.+ A taetae ni burabetiia nakoimi te miitara ae kewe ma te kaiwa ae akea manenana ma te mwamwanaa te aba n oin nanoia.+ 15  Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma burabeti ake a taetae ni burabeti n arau, e ngae ngke I aki kanakoia, ao ake a taekinna bwa akea te kabaang ke te rongo ae e na roko n te aba aei: ‘A na boni mate n te kabaang ao n te rongo burabeti akanne.+ 16  Ao aomata ake a taetae ni burabeti nakoia, a na boni karenakoaki nakoni kawain nako Ierutarem ibukin te rongo ao te kabaang, ao akea ae e na kaiia,+ ngaiia ma buuia ao natiia mwaane ke natiia aine, bwa N na kabwaroa i aoia te rekenikai ae bon riai n reke irouia.’+ 17  “Ko riai n taekina te taeka aei nakoia,‘Ke a tiinako rannimatau ni ngaina ao ni bong, ao ke a aki toki,+Bwa e a boni kamanatuaaki raoi ma n uruakaki te teinnaine ae natiia au aomata,+N te ikoaki ae moan te kakaiaki. 18  Ngkana I otinako nakon te tawaana ao noria,I noriia te koraki ake a kamateaki n te kabaang!+ Ao ngkana I rin n te kaawa,Ao I nori taian aoraki man te rongo!+ Bwa a uaia n ririaki te burabeti ma te ibonga* n te aba ae a aki ataia.’”+ 19  Ko a bon rawa raoi nakon Iuta ke ko* a ribaa Tion?+ E aera ngkai ko a oreira, n te aro ae ai akea kamaiuara?+ E kantaningaaki te rau, ma bon akea te bwai ae raoiroi ae kaoti,Ao te tai ni kakamaiu ma bon tii te maakunrang!+ 20  Iehova, ti atai buakakaraAo aia kairua ara bakatibu,Bwa ti bure nakoim.+ 21  Tai rawa nakoira ibukin aram+Ao tai ribaa am kaintokanuea ae mimitong. Uringa te berita are ko karaoia ma ngaira ao tai urua.+ 22  A kona ni kabwakaa te karau aia bouannanti aika akea manenaia natannaomata,Ke e kona naba karawa ni kabwakaa te karau i bon irouna? Tiaki bon tii Ngkoe Iehova ae Atuara ae ko kona ni karaoia?+ Ao ti kabotoi ara kantaninga i aom,Bwa bon tii ngkoe ae ko karaoi baikai ni kabane.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “aia aomata aika mangori.”
Ke, “kawain taian ran; mwarua n ran.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.