Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 13:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kabaea n nuka te rinen ae uruaki (1-11)

  • A na ibeaki kaatibu ni wain (12-14)

  • E na taenikai Iuta ae e aki kona n rairaki (15-27)

    • “E kona te I-Kuti ni bita kunna?” (23)

13  Aio te bwai ae e tuangai Iehova: “Naako ao kabooa kabaean nukam ae te rinen ao kabaea i aoni bebeem, ma tai kateboa n te ran.”  Mangaia are I kabooa te kabaea n nuka ni kaineti ma ana taeka Iehova, ao I kabaea i aoni bebeeu.  Ao e roko ana taeka Iehova irou n te kauatai, ae kangai:  “Anaa te kabaea n nuka are ko kabooa ane ko kamanena, ao teirake ao naako nakon te Iuberetiti ao karabaa ikekei n tabwenan te bwaa ae rietata.”  Mangaia are I nako ao I karabaa i rarikin te Iuberetiti n aron are e tua Iehova nakoiu.  Ma imwini boong aika bati ao e taku Iehova nakoiu: “Teirake ao naako nakon te Iuberetiti, ao anaa mai iai te kabaea n nuka are I tua nakoim bwa ko na karabaa ikekei.”  Mangaia are I nakon te Iuberetiti ao I kena te kabaea n nuka ao I anaia man te tabo are I karabaa iai, ao I noria bwa e a uruaki te kabaea n nuka. Ai bon akea manenana.  Ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “E kangai ana taeka Iehova, ‘N aron anne ao N na urua nanorietan Iuta ao te nanorieta ae korakora are iroun Ierutarem.+ 10  A na riki bwa ai aron te kabaea n nuka ae akea manenana aomata aika buakaka aikai, aika a rawa n ongo n au taeka,+ aika a imanono n iririi oin nanoia,+ ao a kakairi irouia atua riki tabeman, ma n toro irouia ao ni bobaraaki nakoia.’ 11  ‘Bwa n aron te kabaea n nuka ae nimta bebeen te aomata, ao ai aroia naba tibun Iteraera ae bwanin ao tibun Iuta ae bwanin bwa I karaoiia ngkoa bwa a na nimtai,’ bon ana taeka Iehova, ‘bwa a na riki bwa au aomata,+ atongau,+ karaoiroau, ao te bwai ae e na kaota karineau. Ma a aki ongeaba.’+ 12  “Ao ko riai naba n angania te rongorongo ae kangai: ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: “A riai kaatibu aika bubura ni kabane ni kaonaki n te wain.”’ Ao ane a na kaekako ni kangai, ‘Tiaki ti a kaman ataia ae a riai kaatibu aika bubura ni kabane ni kaonaki n te wain?’ 13  Kangai ngkanne nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Noria ae I a kaonia kaain te aba aei ni kabane n te wain ni karokoa ae a koro ni manging,+ aika ueea ake a tekateka n ana kaintokanuea Tawita, ibonga* ma burabeti, ao kaain Ierutarem ni kabane. 14  Ao temanna N na ibeibeia ma are temanna, aika taama ma naati mwaane,” bon ana taeka Iehova.+ “N na aki kaota te atataiaomata nakoia, ao N na aki nanokawaki naba teutana ibukia ke n nanoangaiia naba teutana. Akea te bwai teuana ae e na tukai mani kamaunaaia.”’+ 15  Ongora ao kakauongo. Tai kainikatonga bwa e a tia Iehova n taetae. 16  Angan Iehova ae Atuami te neboaki,Imwain ae e karokoa te rotongitongAo imwain ae a tatanako waemi i aoni maunga n te airoo. Kam na kariariaa te ootaMa ane e na karokoa te rotongitong ae korakora. E na karikia bwa te rotongitong ae matenten.+ 17  Ao ngkana kam rawa n ongo,Ao N* na karabaai n tang ibukin nanorietami. A na waanako rannimatau aika bati, ao a na tiinako rannimatau,+Ibukina bwa e a kairakinako bwa te taenikai ana nanai Iehova.+ 18  Tuanga te uea ao tinan te uea+ ni kangai, ‘Tekateka n te tabo ae mangori,Bwa e na bwaka ami baunuea ae tamaroa mai atumi.’ 19  A kainaki* kaawa ake i maiaki, ao akea temanna ae e na kauki. A bane kaain Iuta ni kairakinako bwa taenikai. A boni babane ni kairakinako bwa taenikai.+ 20  Euti matam ao taraiia akana roko mai meang.+ E a nga te nanai are ko anganaki, aika am tiibu aika tamaroa?+ 21  Tera ae ko na taekinna ngkana e a roko tuuaamMairouia raoraom ni kaan ake ko reireinia man te moantai?+ Tiaki e na taonikonako te ariri ni maraki, n aroni marakin te aine ae nangi bung?+ 22  Ao ngkana ko kangai i nanom, ‘E aera ngkai a a roko i aou baikai?’+ Bon ibukin am kairua ae bati ae a a buutaki iai ririm,+Ao e a karaoaki ae iowawa nakoni bukini waem. 23  E kona te I-Kuti* ni bita kunna, ke kiriwantantana te rebwari?+ Ngkana a kona, ao kam kona naba ngkami ni karaoa ae raoiroi,Ngkami aika kam kataneiaaki ni karaoan te buakaka. 24  Ngaia ae N na kamaenakoia n ai aron te uteute ae mwau ae ukakinako n angin te rereua.+ 25  Aio tibwangam, ae tibwam ae I a tia ni baireia ibukim,” bon ana taeka Iehova,“Ibukina bwa ko a tia ni mwanuokinai+ ao ko onimakini keewe.+ 26  Mangaia ae N na ietiirake ririm n rabuna ubum,Ao e na noraki kamaamaeam,+ 27  Aika am mwakuri ni wene ni kimoa+ ma karongoaan am kaibwabwaru,Ao kammairan* am mwakuri ni kakabooaki ibukin te wene ni bure. I a tia n nori am mwakuri aika koro n ribaaki+I aon tabuki n te tawaana. Ke e reke kaim ngkoe ae Ierutarem! Ai tii maanra riki ngkoe n teimatoa ni kamwara?”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “otabwaniniaki.”
Ke, “te I-Itiobia.”
Ke, “kamaamaan.”