Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 10:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Atuaia natannaomata ni kaitaraa te Atua ae maiu (1-16)

  • Kaanin te kamaunaaki ao te taenikai (17, 18)

  • E nanokawaki Ieremia (19-22)

  • Ana tataro te burabeti (23-25)

    • E aki kona te aomata ni kaira maiuna (23)

10  Ongora ngkami aika tibun Iteraera, n te taeka ae e taekinna Iehova n ekingkami nako.  E kangai ana taeka Iehova: “Tai reireiningkami kawaia natannaomata,+Ao tai maakunrang n taiani kanikina aika i karawa,Ibukina bwa a maakunrang iai natannaomata.+   Bwa aia katei botannaomata bon tii baika kewe.* Bon tii te aroka n te buakonikai ae koreaki ni kabwakaaki,Ao e karaoaki ni bain te tia karaobwai ma ana bwai ni mwakuri.*+   A katamaroaa n te tirewa ma te koora+Ao a kamatoaa n te aama ao n taian neera, bwa e aonga n aki bwaka.+   Titeboo bouannanti akanne ma katotongan te aomata ae mena n te tawaana ni kukambwa, aika a aki kona n taetae.+ A riai n uouotaki bwa a aki kona n nakonako.+ Tai maakuia bwa a aki kona ni karaoa ae karuanikai,Ao a aki naba kona ni karaoa te raoiroi teutana.”+   Bon akea temanna ae ai arom ngkoe ae Iehova.+ Ko kakannato ao e kakannato naba aram ao e mwaaka.   Antai ae e nang aki maakuko ngkoe ae aia Uea natannaomata?+ Bwa bon anne te aro ae riai. Ibukina bwa bon akea naba temanna ae ai aromI buakoia aomata ni kabane aika wanawana aika i buakoia natannaomata, ao i buakon aia tautaeka n uea ni kabane.+   A bane n ronnano ao n nanobaba.+ Bon tii te bwai ae kewe* te kaetieti ae reke man te bouannanti ae te kai.+   A kaoaki mai Taretiti+ tirewa aika kammaniaki, ao mai Ubati taiani koora,Ae a kabongana taani karaobwai aika mwaatai ao taani mwakuria te biti n rabuna iai te kai. Ao aomata a kunnikainia bouannanti aikai n te karai ae buruu ao n te karai ae beboo ae buraen te tiibu. A bane ni karaoaki irouia taani mwakuri aika mwaatai. 10  Ma bon te Atua ni koaua Iehova. Bon te Atua ae maiu+ ao te Uea ae akea tokina.+ E na mwaeiei te aonnaba ibukin unna,+Ao akea natannaomata aika a na teimatoa ngkana e un. 11  * Aio te bwai ae kam riai n taekinna nakoia: “A na mauna man te aonnaba ao mai aani karawaAtua aika aki karaoa karawa ma aonnaba.”+ 12  Boni ngaia te tia Karaoa te aonnaba ni mwaakana,Are Teuare katea ni kamatoaa te aba ae maiureirei ni wanawanana,+Ao e taakina karawa n ana ataibwai.+ 13  Ngke e kaongongo bwanaanaAo a mareburebu raan ake i karawa,+Ao e karaoi taian nang* bwa a na waerake mai tabon nako aonnaba.+ E karaoa te iti ibukin* te karau,Ao e kaotinakoa te ang man ana auti ni kaikobwai.+ 14  A bane aomata ni karaoi aia waaki ma te ronnano ao akean te atatai. A na bane ni kamaamaeaki taani mwakuria te biti, ibukin te bouannanti ae kaaraki.+ Bwa bon te kewe aia bouannanti ae te biti*Ao akea te taamnei* i nanoia.+ 15  Boni baika kewe,* ae baika karaoaki aika tau ni kakanikoaki,+A na mauna ngkana e roko aia bong ni katuuaaeaki. 16  Ma e kaokoro Atuan* Iakoba ma baikai,Bwa boni Ngaia ae karikii bwaai nako. Ao tibwangana ae te kabanea ni kakawaki bon tibun Iteraera.+ Arana bon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*+ 17  Ikotii am bwabwati mai aontano,Ngkoe ae te aine ae ko maeka i buakon te karawawataaki. 18  Bwa e kangai ana taeka Iehova: “Noria ae I a tewenakoia* ni kaotinakoia kaain te aba mai iai n te tai aei,+Ao N na karaoiia bwa a na rinanon te rawawata.” 19  Ai kananoangara ngai ibukin uruakiu!*+ E aki kona ni mao ikoakiu. Ao I taku: “Bon aei aorakiu, ao I riai ni kekeiaki iai. 20  E uruakaki au umwanrianna, ao a bane ni motikaki kabaean au umwanrianna.+ A kitanai natiu mwaane ao ai akea.+ Akea temanna ae tiku bwa e na arora au umwanrianna ke ni katei kunnikain au umwanrianna. 21  Bwa a karaoa te aro n nanobaba taani kawakintiibu,+Ao a aki titirakina Iehova.+ Anne bukina ae a aki karaoa iai te bwai teuana ma te ataibwai,Ao a bane ni maenako aia nanai.”+ 22  Kakauongo! Iai te rongorongo! E a roko! Te rurunga ae korakora man te aba are i meang,+Ae e na kamaroaei kaawa ake i Iuta, ae bwangaia tiakaore.*+ 23  Iehova, I ataia raoi bwa tiaki ana bwai te aomata bairean arona,Ao tiaki naba ana bwai te aomata kairani maiuna.+ 24  Kaetai ngkoe ae Iehova n te motikitaeka,Ma tiaki n unim+ bwa ko kaawa ni kamaunaai.+ 25  Kabwaroa bonon nanom i aoia natannaomata akana kakeako,+Ao i aoia utu ake a aki taboa aram. Bwa a ninia Iakoba,+Eng, a ninia ni karokoa ae e boni maunanako raoi,+Ao a kamaroaea abana.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “akea uaaia.”
Ke, “bwai ni koromwaanga.”
Ke, “akea uaan.”
E moani koreaki te kibu 11 n te taetae n Aramwaike.
Ke, “taiani buane.”
Ke tao, “mataroa ibukin tauan.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ke, “te ikeike.” Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “akea uaaia.”
Ebera, “tibwangan.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “banaiia.”
Ke, “mwaotou!”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”