Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iakobo 1:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Taeka ni kamauri (1)

 • E reke te kukurei n te nanomwaaka (2-15)

  • Te onimaki ae kataaki (3)

  • Teimatoa ni bubutii ma te onimaki (5-8)

  • Te kaibwabwaru e karekea te bure ao te mate (14, 15)

 • A roko mai eta bwaai n tituaraoi nako (16-18)

 • Ongora ao toua mwin te taeka (19-25)

  • Te aomata ae tiroia n te tirotaam (23, 24)

 • Taromauri ae itiaki ae aki kamwaraeaki (26, 27)

1  Ngai ae Iakobo+ ae ana toro te Atua ao te Uea ae Iesu Kristo, nakoia baronga ake 12 ake a uamae n taabo aika kakaokoro: Kam na mauri!  Tariu, kam na rangi ni kimwareirei ngkana kam kaaitara ma kataaki aika kakaokoro,+  ngkai kam ataia bwa e karekea te nanomwaaka ami onimaki ae kataaki n te aro aei.+  Ma ke e katiaa raoi ana mwakuri te nanomwaaka, bwa kam aonga ni kororaoi, ao n raoiroi n aroaromi nako, n akea kabwakami n te bwai teuana.+  Mangaia ae ngkana iai temanna iroumi ae e aki tau wanawanana, ao ke e teimatoa ni butiia te Atua+ ao e na anganaki,+ bwa e tituaraoi n anga nakoia aomata ni kabane n aki ngurengure.*+  Ma ke e teimatoa ni bubutii ma te onimaki,+ n aki nanououa naba teutana,+ bwa ane e nanououa ao ai aron naoni marawa ae ukukaki n te ang, ao e takareburebu iai.  Ni koauana, e aki riai ni kantaningaia te aomata anne bwa e na karekea te bwai teuana mairoun Iehova.*  E tikimaurekaki ana iango te aomata+ anne ao e nanotiotio n arona nako.  Ma ke e kimwareirei* te tari ae mangori ni karietataana,+ 10  ao te aomata ae kaubwai ni karinanoana,+ ibukina bwa e na maunanako n aron ueen te tawaana. 11  Bwa n aron ae e rai te aroka ni bwakaraken taai ma kabuebuena ao e bwaka ueena ao e mauna tamaroana, ao ai aron naba te aomata ae kaubwai bwa e na maunanako i buakoni baike e uaiakin.+ 12  E a kukurei te aomata ae teimatoa n nanomwaaka ni kataakina,+ ibukina bwa ngkana e tau, ao e nang karekea te bau ae te maiu,+ are e beritanna Iehova* nakoia te koraki ake a teimatoa n tangiria.+ 13  Ngkana iai ae e rinanon te kataaki ao e na aki kangai: “I kataaki iroun te Atua.” Bwa e aki kona ni kataaki te Atua ni baika bubuaka ao e aki kona naba ni kataa temanna iai. 14  Ma a kataaki aomata n tatabemania nako ngkana a katikakinako ao ni mwamwanaaki* n oin aia kaibwabwaru.+ 15  Ao ngkana e bikoukou te kaibwabwaru ao e bungia te bure, ao ngkana e a tia ni karaoaki te bure ao e karekea te mate.+ 16  Kam na tai burebureaki tariu aika kam tangiraki. 17  A bane bwaai n tituaraoi aika raraoi ma bwaintangira aika kororaoi n roko mai eta,+ bwa a ruo mairoun Taman ootani karawa,*+ ao e aki bibitaki n aron te nuu ae kai mwainging.+ 18  Bon nanona bwa e na kairira n te taeka ae nako man te koaua,+ bwa ti aonga n riki bwa aeka ni moan uaa naba tabeua mai buakoia te koraki aika karikaki irouna.+ 19  Kam na ataa aei tariu aika kam tangiraki: A riai aomata nako ni waekoa n ongora, a na iremwe n taetae,+ ao a na iremwe n un,+ 20  bwa e aki kona unin te aomata ni karekea uaana ae ana raoiroi+ te Atua.* 21  Mangaia ae kaaki baika kamwara ni kabane ao tamrurun nako te buakaka,*+ ao bwaina te nimamannei ni kariaia unikan te taeka i nanomi, are e kona ni kamaiuingkami. 22  Ma kam na riki bwa taan toua mwin te taeka,+ ao tiaki tii taan ongora, ni mwamwanaingkami n iango aika kewe. 23  Bwa ngkana iai ae e ongora n te taeka ma e aki toua mwina,+ ao ai aron te aomata ae tiroa ubuna n te tirotaam. 24  Bwa e tiroia ao imwina e nako, ao e a mwaninga naba ngkekei aron taraakina. 25  Ma ane e tirotiroa te tua are kororaoi+ are karekea te inaomata ao n teimatoa iai, ao e aki riki bwa te tia ongora ae mwamwaninga ma bon te tia kakaraoa te mwakuri, ao e na kukurei n te bwai ae e karaoia.+ 26  Ma ngkana iai ae e taku bwa te tia taromauria te Atua* ngaia, ma e aki taua aron* newena,+ ma e teimatoa ni mwamwanaia i bon irouna,* ao akea manenan ana taromauri. 27  Aio te aeka n taromauri* ae itiaki ae aki kamwaraeaki i matan Atuara ae Tamara: tabeakinaia ataei ake a a tia ni mate aia karo+ ao aine ake a a tia ni mate buuia,+ n rawawataia,+ ao te teimatoa n aki kabarekaaki naba teutana ni bwain aon te aba.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tataraa aia bure.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “kamoamoa.”
Nora Buk. A5.
Ke, “mwane kaanga n te abea.”
E kaineti aei nakon taai, namwakaina, ao itoi.
Ke, “te raoiroi ae e tangiria te Atua.”
Ke tao, “ao te buakaka ae bati.”
Ke, “e taua te Aro.”
Ke, “e aki bweena.”
Kuriiti, “oin nanona.”
Ke, “n Aro.”