Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Rom 9:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E rawawata Bauro ibukia tibun Iteraera (1-5)

  • Kanoan Aberaam ni koaua (6-13)

  • E aki kona ni waeaki ana rinerine te Atua (14-26)

    • Mwangko n un ao n nanoangaaki (22, 23)

  • E na kamaiuaki tii te nikira (27-29)

  • A tatanako tibun Iteraera (30-33)

9  I taekina te koaua i nanoni Kristo ao I aki kewe, ngkai e kaotia nakoiu mataniwin nanou ae kairaki n te taamnei ae raoiroi,  bwa e kororake rawawatan nanou ao e aki toki marakina.  Bwa ai bia ngai ae I karaureaki ma te Kristo ma ni kamaunaaki, n oneani mwia tariu ake au buu n te itera n rabwata,  ake tibun Iteraera. A natinaki naakai iroun te Atua+ ao aia bwai te karietataaki ma taiani berita,+ ao a anganaki te Tua+ ma te beku ibukin te Atua+ ao taiani motintaeka.+  Bon iai aia bakatibu naakai+ are e riki te Kristo mairouia n te itera n rabwata.+ Ke e karaoiroaki n aki toki te Atua are mena i aoni bwaai ni kabane. Amen.  Ma tiaki nanona bwa e kabwaka ana taeka te Atua. Bwa a aki bane ana kariki Iteraera n riki bwa tibun “Iteraera” ni koaua.+  Ao a aki naba bane n riki bwa naati e ngae ngke kanoan* Aberaam ngaiia,+ ma e koreaki ae kangai: “Ane e riki mairoun Itaaka ao e na atongaki bwa kanoam.”*+  Are nanona bwa tiaki raoi natin te Atua naati ake a riki man te kanoa are Aberaam,+ ma a aranaki bwa te kanoa* naati ake n te berita.+  Bwa e kangai taekan te berita: “N na roko n te ririki ae e na roko n taina naba aei, ao e na iai natin Tara ae te mwaane.”+ 10  Tiaki tii anne, ma ngke e bikoukouia naba bwebwee Rebeka iroun Itaaka are ara bakatibu,+ 11  ngke a tuai ni bungiaki ao ngke a tuai ni karaoa ae raoiroi ke ae buakaka, bwa e aonga n teimatoa ni boto ana kantaninga te Atua ni kaineti ma rineaia, tiaki i aon te mwakuri, ma ni kaineti ma nanon Teuare weteiia, 12  ao e taku te Atua nakon neiei: “E na toro te karimoa iroun te karimwi.”+ 13  N aron are koreaki ni kangai: “I tangira Iakoba ma I ribaa Etau.”+ 14  Tera ngkanne ae ti na taekinna? Iai te ribuaka iroun te Atua? Tiaki ngaia anne!+ 15  Bwa e taku nakoni Mote: “N na nanoangaa ane I kan nanoangaia, ao N na atataiaomata nakon ane I kan atataiaomata nakoina.”+ 16  Mangaia ae e aki boto ana rinerine te Atua i aon nanon te aomata ni kani karekea ke i aon ana kakorakora,* ma e boboto i aon te Atua ae nananoanga.+ 17  Bwa e taekinaki Barao ni kibun te koroboki ae tabu ni kangai: “Aio bukina ae I kariaia iai bwa ko na teimatoa ni maiu: bwa I aonga ni kaota mwaakau iroum ao bwa e na tataekinaki arau i aonnaba ni bane.”+ 18  Mangaia ae e nanoangaa ane e kan nanoangaia, ma e kariaia bwa a na imanono akana kan imanono.+ 19  Ma ane ko na kangai nakoiu: “E aera ngkai e teimatoa n tiribure? Ao ai antai ae kona n totokoa nanona?” 20  Ma ngkoe ae te aomata, kaanga antai ngkoe ngkai ko kabootaeka nakon te Atua?+ E kona ni kangai te bwai ae karaoaki nakon te tia karaoia: “E aera ngkai ko a karaoai n arou aei?”+ 21  Tiaki e inaomata te tia karaomwangko i aon te bokaboka+ ni karaoa te mwangko ae e na kabonganaaki n te aro ae rine ao teuana ae e na kabonganaaki n te aro ae aki rine, n tii te buana te bokaboka? 22  Ma tera arona ngkana iai nanon te Atua ni kaota unna ao ni kaota mwaakana, ma e nanomwaaka n taotaona nanona nakoni mwangko ake e kani kaota unna nakoia, ake a katauaki ibukin te kamaunaaki? 23  Ao tera arona ngkana e karaoa aei bwa e na kaota mimitongina ae bati i aoia mwangko ake a nanoangaaki,+ ake e a kamani katauraoiia ibukin te mimitong, 24  ake boni ngaira, are e weteira tiaki tii mai buakoia I-Iutaia, ma mai buakoia naba natannaomata aika tiaki I-Iutaia?+ 25  N aron are e taekinna naba n te boki ae Otea ni kangai: “N na arania te koraki ake tiaki au aomata+ bwa ‘au aomata,’ ao neiere I aki tangiria bwa I ‘tangiria’,+ 26  ao n te tabo are e taekinaki iai ae kangai nakoia, ‘Ai tiaki au aomata ngkami,’ a nang aranaki ikanne bwa ‘natin te Atua ae maiu.’”+ 27  E takarua naba ni kangai Itaia ni kaineti ma Iteraera: “E ngae ngke ai aron tanon taari mwaitiia tibun Iteraera, ma bon tii te nikira ae e na kamaiuaki.+ 28  Bwa e na karaoa ana motikitaeka Iehova* i aon te aonnaba, ao e na karokoa n tokina n te tai ae waekoa.”+ 29  N aron naba are e a kaman taekinna Itaia ni kangai: “Ngke arona bwa e aki katikuia kanoaia* ara bakatibu Iehova* ae Atuaia taanga ni buaka,* ao ti na kaman riki bwa ai aron Totom ao ti na kamani katotonga Komora.”+ 30  Tera ngkanne ae ti na taekinna? A aki ukora te raoiroi aomata aika tiaki I-Iutaia, ma e ngae n anne a karekea raoiroia,+ ae te raoiroi ae reke man te onimaki.+ 31  Ma e ngae ngke a ukora te tua ae raoiroi tibun Iteraera, ma a aki roko n tiaia bwa a aki kakoroa bukin te tua aei. 32  Bwa tera bukina? Ibukina bwa a ukoukoria n te mwakuri ao tiaki n te onimaki. A tatanako n te “atibu ni kabwakabwaka,”+ 33  n aron are koreaki ni kangai: “Noria! I a kawenea i Tion te atibu+ ni kabwakabwaka ao te bwaa ni kamatauninga, ma e na aki bwara nanon ane e kabotoa ana onimaki i aona.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “ana kariki.”
Kuriiti, “am kariki.”
Kuriiti, “kariki.”
Kuriiti, “i aon te aomata ae kan reke irouna ke ane e biri.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “aia kariki.”
Nora Buk. A5.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.