Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Rom 8:1-39

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te maiu ao te inaomata rinanon te taamnei (1-11)

  • E kaotioti te taamnei bwa a natinaki (12-17)

  • Baika karikaki a kariaa inaomataia natin te Atua (18-25)

  • “E bubutii te taamnei ibukira” (26, 27)

  • E a kamani baireaki iroun te Atua (28-30)

  • Te tokanikai n ana tangira te Atua (31-39)

8  Mangaia ae akea kabuakakaaia te koraki ake a katiteuanaaki ma Kristo Iesu.  Bwa e a tia ni kainaomataingkami+ man ana tua te bure ao te mate, ana tua te taamnei ae anga te maiu rinanoni Kristo Iesu.  E karaoa ae e aki kona ni karaoaki n te Tua te Atua,+ kioina ngkai e mamaara+ te Tua ibukin aki kororaoia aomata,* ngke e kanakomaia Natina+ n te rabwata ae ai aron te rabwata ae bubure,+ ibukini kamaunaan te bure, ao e kabuakakaa iai te bure ae n te rabwata,  bwa a aonga ni kakororaoaki iroura kaetieti aika riai ake n te Tua,+ ngaira aika ti aki nakonako ni kaibwabwarun te rabwata, ma e kairaki nakonakora n te taamnei.+  Bwa akana maiuakina kaibwabwarun te rabwata, a iaiangoi bwain te rabwata,+ ma akana kairaki maiuia n te taamnei, a iaiangoi bwain te taamnei.+  Bwa e karekea te mate iaiangoani kaibwabwarun te rabwata,+ ma e karekea te maiu ao te rau iaiangoani bwain te taamnei,+  ibukina bwa e karekea te kairiribai ma te Atua+ iaiangoani kaibwabwarun te rabwata, bwa e aki ira nanon ana tua te Atua, ao e bon aki kona n ira nanona.  Mangaia ae a aki kona ni kakukureia te Atua akana kairaki ni kaibwabwarun te rabwata.  Ma kam aki kairaki ni kaibwabwarun te rabwata, ma kam kairaki n te taamnei+ ngkana e boni memena i nanomi taamnein te Atua. Ma ngkana iai ae akea nanoni Kristo irouna, ao tiaki ana aomata Kristo ngaia. 10  Ma ngkana e katiteuanaaki Kristo ma ngkami,+ ao e ngae ngkana e mate te rabwata bwa mwin te bure, ma e karekea te maiu nakoimi te taamnei bwa mwin te raoiroi. 11  Ma ngkana e memena i nanomi taamnein teuare kauta Iesu mai buakoia maate,+ e na kamaiui naba rabwatami aika mamate+ teuare kauta Kristo Iesu mai buakoia maate, rinanon taamneina ae memena i nanomi. 12  Mangaia ae bon iai baera taari, ma tiaki ni kaineti ma te rabwata bwa ti na maiuakina kaibwabwaruna,+ 13  bwa ngkana kam maiuakina kaibwabwarun te rabwata ao kam na boni mate.+ Ma ngkana kam kamatei ana mwakuri nako te rabwata n te taamnei, ao kam na maiu.+ 14  Bwa bon natin te Atua aomata nako ake a kairaki n taamnein te Atua.+ 15  Bwa kam aki anganaki te taamnei* ae e na manga karikingkami bwa tooro aika mamaaku, ma kam anganaki te taamnei ae karikingkami bwa taan natinaki, ae te taamnei ae kairira bwa ti na takarua ni kangai: “Aba,* Tamara!”+ 16  E kaotioti taamnein* te Atua ma nanora,+ ni kaotia bwa natin te Atua ngaira.+ 17  Ao ngkana naati ngaira, ao bon taani bwaibwai naba ngaira, aika bon taani bwaibwai iroun te Atua ma taan uaia ni bwaibwai+ ma Kristo. Ngkana ti maraki+ ma Kristo ao ti na kamimitongaki naba ma ngaia.+ 18  Bwa I iangoia bwa akea waren taiani maraki aika riiriki n te tai aei, ni kabotauaki ma te mimitong ae e na kaotiotaki iroura.+ 19  Bwa a bane n ingainga baika karikaki* ni kariariaa kaotakia natin te Atua.+ 20  Bwa a kaakiaki baika karikaki nakon te maiu ae akea manenana,+ tiaki n oin nanoia, ma iroun teuare kaakiia iai. Ma e katauraoaki naba te kantaninga 21  ae a na manga kainaomataaki baika karikaki+ man te tautoronaki i aan te mka, ma ni karekea te inaomata ae rianako arona ae reke irouia natin te Atua. 22  Bwa ti ataia bwa a teimatoa ni ngirangira ao ni maraki ni karokoa ngkai, bwaai ni kabane aika karikaki. 23  Tiaki tii anne, ma ti ngirangira naba i nanora, ngaira aika ti anganaki te moan uaa, ae taekan te taamnei,+ ngkai ti kakariariaa natinakira+ ao kainaomataara man rabwatara, rinanon te kaboomwi. 24  Bwa ti kamaiuaki n te kantaninga aei, ma ngkana e a noraki te bwai ae kantaningaaki, ao e a aikoa manga kantaningaaki. Bwa e na kangaa te aomata ni kakantaningaa te bwai ae e a noria? 25  Ma ngkana ti kakantaningaa+ te bae ti aki noria,+ ao ti ingainga ni kariariaa ma te nanomwaaka.+ 26  N aron anne, e uaia naba n ibuobuoki te taamnei ma ngaira ni mamaarara,+ bwa te kangaanga bwa ti aki ataa te bae ti riai n tataroia, ma e bubutii te taamnei ibukira ni baike ti ngirangira iai ake ti aki atongi.* 27  Ma te Atua are tirotiroi naano+ e ataa te baere e bubutii iai te taamnei ibukia te koraki aika itiaki,* ibukina bwa e boraoi ma nanon te Atua. 28  Ti ataia bwa te Atua e kabobongai raoi ana mwakuri ni kabane bwa a na uaia n ibuobuoki ni karekea ae raoiroi nakoia aomata aika tangira te Atua, ake te koraki ake a weteaki n aron nanona.+ 29  Ni koauana, e a kamani baireia bwa te koraki ake e moan ataiia, a na riki bwa ai aroni katotongan Natina,+ bwa e aonga n riki Natina bwa te karimoa+ i buakoia tarina aika mwaiti.+ 30  Ao te koraki ake e a kamani baireiia,+ bon te koraki ake e weteiia naba.+ Ao ake e weteiia, e atongia naba bwa a raoiroi.+ Ao ake e atongia bwa a raoiroi, e angania naba te mimitong.+ 31  Tera ngkanne ae ti na taekinna ibukini baikai? Ngkana e tei ibukira te Atua, ao ai antai ae kona ni kaaitaraira?+ 32  Kioina ngkai e aki rawa te Atua n anga oin Natina ma e kaburea bwa e na mate ibukira ni kabane,+ tiaki e na bon akoira naba ma Natina n anganira bwaai ni kabane? 33  Antai ae e na kaaitaraia ana aomata te Atua aika rineaki,+ ni bukinia? Bon te Atua ae Ngaia ae atongia bwa a raoiroi.+ 34  Antai ae e na kabuakakaia? Akea, ibukina bwa boni Kristo Iesu are mate, eng, ao boni ngaia are kautaki ao e mena i angaatain te Atua+ ma ni bubutii naba ibukira.+ 35  Tera ae e na karaureira man tangirara iroun te Kristo?+ Te rawawata, te maraki, te bwainikirinaki, te matenibaki, te aki kunnikaiaki, te bwai ae karuanikai, ke te kabaang?+ 36  N aron are koreaki ni kangai: “Bwa ti kaaitara ma te mate ibukim ni kabongnga, ti iangoaki bwa tiibu aika nang kamateaki.”+ 37  Ma tiaki anne arona, bwa ti tokanikai i aoni bwaai aikai ni kabane+ iroun teuare tangirira. 38  Bwa I kakoauaa raoi bwa e aki kona te mate ke te maiu, ke anera ke taian tautaeka, ke bwaini ngkai ke baika a na roko, ke taiani mwaaka,+ 39  ke baika mena i eta ke i nano, ke te bwai teuana riki ae karikaki, ni karaureira ma tangirara iroun te Atua are kaotiotaki rinanon ara Uea ae Kristo Iesu.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “te rabwata.”
Nora Nanon Taeka.
Te taetae n Aramwaike ae nanona “Tamau O!”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
E kaineti riki aei nakoia aomata.
Ke, “a aki taekinaki.”
Ke, “tabu.”