Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Rom 6:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te maiu ae boou man te bwabetito ao te katiteuanaaki ma Kristo (1-11)

  • Tai kariaia te bure bwa e na tautaeka n rabwatami (12-14)

  • Man te toronaki n te bure nakon te toro iroun te Atua (15-23)

    • Boon te bure te mate; ana bwaintituaraoi te Atua te maiu (23)

6  Tera ngkanne ae ti na taekinna? Ti riai n teimatoa ni bubure bwa e aonga ni kabatiaaki iai te akoi ae rianako?  Tiaki ngaia anne! Ti na kangaa n teimatoa ni maiuakina te bure+ ngkai ti a tia ni mate ni kaineti ma te bure?+  Ke kam aki ataia ae ngaira ake ti bwabetitoaki ao ni katiteuanaaki ma Kristo Iesu,+ ti bane naba ni bwabetitoaki nako nanoni matena?+  Mangaia ae ti taunaki ma ngaia ngkai ti bwabetitoaki nakoni matena,+ bwa ti aonga ni maiuakina te maiu ae boou, n aron naba Kristo are kautaki man te mate ni mimitongini mwaakan te Tama.+  Ngkana ti a katiteuanaaki ma ngaia n te mate are aroni matena,+ ti na manga boni katiteuanaaki naba ma ngaia n te mangauti are aroni mangautina.+  Bwa ti ataia ae a bobitiaki naba n te kai ma ngaia aroarora nikawai,+ bwa e aonga n aki manga tautaekanira rabwatara ae bubure,+ n te aro are ti na aki manga toronaki n te bure.+  Bwa ane e mate ao e a bwara baena* man ana bure.  Ao ngkana ti a tia ni mate ma Kristo ao ti kakoauaa bwa ti na maiu naba ma ngaia.  Bwa ti ataia ae e a aikoa manga mate Kristo+ ngkai e a tia ni kautaki man te mate.+ E a toki mwaakan te mate i aona. 10  Bwa matena are e rinanona, boni matena ae tii teuana ae manena n aki toki ibukini kamaunaan te bure,+ ma ngkai e maiu, ao e maiu ibukin te Atua. 11  Ao ai aromi naba bwa kam taku bwa kam a tia ni mate ni kaineti ma te bure, ma kam maiu ibukin te Atua rinanoni Kristo Iesu.+ 12  Mangaia ae tai kariaia te bure bwa e na teimatoa n tautaeka bwa kaanga te uea i aon rabwatami aika mamate,+ n te aro ae kam riai n ira nanon ae a tangiria rabwatami. 13  Ao tai anganga naba rabwatami* nakon te bure bwa bwaai ni mwakuri* ibukini karaoan ae buakaka, ma kam na anga ngkami nakon te Atua n aroia aomata aika kautaki man te mate, ao aanga naba rabwatami* nakon te Atua bwa bwaai ni mwakuri ibukini karaoan ae raoiroi.+ 14  Bwa e aki riai n tautaeka te bure i aomi, kioina ngkai kam aki mena i aan te tua,+ ma kam mena i aan te akoi ae rianako.+ 15  Ti na kangaa ngkanne? Ti na karaoa te bure ibukina bwa ti aki mena i aan te tua ma ti mena i aan te akoi ae rianako?+ Tiaki ngaia anne! 16  Kam aki ataia ae ngkana kam anga ngkami nakon temanna bwa tooro aika ongeaba,+ ao kam a riki iai bwa ana toro te aomata are kam ongeaba irouna? Kam kona n toronaki n te bure+ ae kairiri nakon te mate,+ ke kam kona n toronaki n te ongeaba ae kairiri nakon te raoiroi. 17  Ma e na katituaraoaki te Atua, bwa e ngae ngke kam toronaki ngkoa n te bure ma kam a ongeaba ngkai ma nanomi ni koaua n te aeka n reirei are kam mwiokoaki iai. 18  Eng, kam a riki bwa ana toro te raoiroi+ kioina ngkai kam a tia ni kainaomataaki man te bure.+ 19  Ibukini mamaaran rabwatami, ao I a kabonganai taeka ake a tataneiai iai aomata. Bwa n aromi ngkoa ngke kam anga bwain rabwatami bwa ana toro te kammaira ma te buakaka bwa kam na kakaraoa ae buakaka, ao aanga ngkai bwain rabwatami bwa ana toro te raoiroi ae kairiri nakoni kakaraoan ae itiaki.+ 20  Bwa ngke kam toro ngkoa iroun te bure, ao e aki toroningkami te raoiroi. 21  Baikara uaa ake kam taneiai ni karikii n te tai anne? Boni baika kam a maamaa iai ngkai, bwa tokini baikanne bon te mate.+ 22  Ma ngkai kam a tia ni kainaomataaki man te bure ao n riki bwa ana toro te Atua, kam a karekea uaami ae te itiaki,+ ao tokina bon te maiu are aki toki.+ 23  Bwa boon te bure te mate,+ ma te bwaintituaraoi ae e anga te Atua, bon te maiu are aki toki+ rinanoni Kristo Iesu ae ara Uea.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kainaomataaki; kabwaraaki ana bure.”
Kuriiti, “bwain rabwatami.”
Kuriiti, “bwaai ni buaka.”
Kuriiti, “bwain rabwatami.”