Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Karatia 6:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ibuobuoki n rawawatami (1-10)

    • E taiaki te bae unikaki (7, 8)

  • Akea manenan te korotobibi (11-16)

    • Te karikibwai ae boou (15)

  • Motikana (17, 18)

6  Taari, e ngae ngkana e toua te mwaneka ae kairua te aomata n akea ataakina irouna, ma ngkami aika Kristian aika kam ikawai n te onimaki, kam na kataia ni kaeta te aomata anne n te nano ae nimamannei.+ Ma tataraingkami n tatabemaningkami+ nako bwa kam kaawa ni kaririaki naba.+  Kam na ibuobuoki i marenami ni baika karawawataingkami,+ ao kam na kakororaoa iai ana tua te Kristo.+  Bwa ngkana e iangoia temanna i bon irouna bwa e kakawaki e ngae ngke e aki,+ ao e mwamwanaia i bon irouna.  Ma ke e tuoa oin ana mwakuri temanna ma temanna,+ ao e na karekea iai bukini kimwareireina i bon irouna, ma tiaki n te kabotaua ma temanna.+  Bwa ane a na uotii oin uotaia* aomata n tatabemania nako.+  Ma ke e ibuokanibwai ni baika raraoi ni kabane, ane e reireinaki n ana taeka te Atua ma ane e anga te aeka n reirei anne.+  Tai burebureaki. E aki riai ni bwainnataeaki te Atua, bwa te baere e unikia te aomata, e na manga taia naba uaana.+  Ibukina bwa ane e ununiki ibukin rabwatana e na taia te kamaunaaki man rabwatana, ma ane e ununiki ibukin te taamnei ae raoiroi e na taia te maiu are aki toki man te taamnei.+  Mangaia ae a na aki bwara nanora ni karaoan ae raoiroi, bwa ti na bon taia uaana n taina ae riai ngkana e aki bwara nanora.+ 10  Mangaia ae ti na kakaraoa ae raoiroi nakoia aomata ni kabane ngkai ti anganaki ara tai,* ma e a moamoa riki nakoia ake a katiteuanaaki ma ngaira n te onimaki. 11  Kam na nori manin au koroboki aika bubura aika I korei ni bon oini baiu. 12  Te koraki ni kabane ake a kani kakukureiia aomata* boni ngaiia ake a kataia ni kairoroingkami bwa kam na korotobibiaki, ao a karaoa anne bwa a aonga n aki bwainikirinaki ibukin ana kai ni kammaraki* te Kristo. 13  Bwa a aki naba taua te Tua te koraki ake a korotobibiaki,+ ma a tangiringkami bwa kam na korotobibiaki bwa a aonga ni kamoamoa n te baere karaoaki nakon rabwatami. 14  I bon aki kani kamoamoaai ma tii n ana kai ni kammaraki* ara Uea ae Iesu Kristo,+ bwa n au taratara, ai aron ae e kamateaki* te botannaomata rinanona, ao n aia taratara te botannaomata, ai aron ae I kamateaki ngai. 15  Bwa akea manenan te korotobibi ke te aki korotobibi,+ ma bon iai manenan te karikibwai ae boou.+ 16  Ke a nanoangaaki te koraki ni kabane ake a maiuakina te baire aei ae ana Iteraera te Atua,+ ao e na mena te rau i aoia. 17  Ke e tai karekeai n te kangaanga temanna ni moa mangkai, bwa I uouota te mwaka i aon rabwatau ae kanikinaean ae ana toro Iesu+ ngai. 18  Taari, e na mena iroumi ana akoi ae rianako te Uea ae Iesu Kristo, ngkai kam kaotiota raoiroin nanomi. Amen.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “uotaia ae tabeia.”
Kuriiti, “te tai ae baireaki.”
Ke, “a kan taraaki bwa a raoiroi.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kamateaki i aon te kai.”