Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Karatia 4:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ai tiaki tooro ma ai naati (1-7)

  • Tabeaiangani Bauro ibukia I-Karatia (8-20)

  • Aka ao Tara: berita aika uoua (21-31)

    • E inaomata Ierutarem are i eta ae tinara (26)

4  Ma I taku bwa akea okoron te teei ae te tia bwaibwai n ana tai n ataei, ma te toro, e ngae ngkai te uea ngaia i aoni bwaai ni kabane.  Ma e mena i aaia taan tararuaia ao te koraki aika mwiokoaki, ni karokoa te bong are e a kaman namatia tamana.  Ao ai arora naba, bwa ngke ataei ngaira, ao ti tautoronaki ni bwaai n ataei aika bwain aon te aba.+  Ma ngke e a koro raoi taina, ao e a kanakoa Natina te Atua, are e bungiaki iroun te aine,+ ao e mena i aan te tua,+  bwa e aonga ni kabooa kainaomataaia te koraki ake a mena i aan te tua,+ bwa ti aonga n natinaki iroun te Atua.+  Ao kioina ngkai natin te Atua ngkami, e kanakoa te taamnei+ ae raoiroi te Atua nako nanora,+ are te taamnei are e anganaki Natina, ao e takarua ni kangai te taamnei aei: “Aba,* Tamara!”+  Mangaia ae ai tiaki te toro ngkoe ma ai natin te Atua, ao ngkana natin te Atua ngkoe ao bon te tia bwaibwai naba iroun te Atua.+  Ma ngkana kam aki ataa te Atua, ao kam bon tautoronaki irouia te koraki ake tiaki atua ni koaua.  Ma ngkai kam a ataa te Atua, ao e a moamoa riki ngkai kam a ataaki iroun te Atua, ao e aera bwa kam a manga rairaki nakoni bwaai n ataei aika akea bongaia+ ma manenaia, ao kam a manga kan toronaki iai?+ 10  Kam kawakini raoi boong ma namwakaina+ ma taai ao ririki. 11  I tabeaianga ibukimi, bwa e kaawa ni matebuaka au kakorakora ni buokingkami. 12  I butiingkami taari, riiki n ai arou ngkai, ibukina bwa aromi ngkai+ bon ai arou rimoa. Akea ami kairua irou. 13  Ma kam ataia bwa e moan reke angan taekinan te rongorongo ae raoiroi nakoimi kioina ngke I aoraki. 14  Ao e ngae ngke bon te bwai ni kataaki nakoimi aorakiu, ma kam aki kakeaa bongau ke n nanomwaraa irou,* ma kam butimwaeai n ai aron ana anera te Atua, ao n ai aroni Kristo Iesu. 15  E nga kukureimi are iai ngkoa iroumi? Bwa I kaotia ma te koaua nakoimi bwa ngke arona bwa e boni kona, ao kam na autii matami n anganai.+ 16  Ma te koaua bwa I a riki ngkai bwa te tia kairiribai nakoimi ibukina bwa I tuangingkami te koaua? 17  A ingainga tabemwaang ni kan anai nanomi, ma tiaki ibukin te kantaninga ae raoiroi, ma a kani karaureingkami ma ngai bwa kam aonga n iriia ma te ingaingannano. 18  Ma e ngae n anne, e raoiroi ngkana iai ae e ingainga ni kan anai nanomi ibukin te kantaninga ae raoiroi n taai nako, ao tiaki tii ngkana I mena i rarikimi 19  ngkami aika natiu+ aika tangiraki, ae I a manga ariri ni maraki ibukimi ni karokoa ae e a rikirake Kristo i nanomi. 20  Bwa I bia mena i rarikimi ngkai, ao ni bita arou n taetae nakoimi, ibukina bwa I a aki ataa te bae N na karaoia ibukimi. 21  Kam na tuangai ngkami akana kam kani mena i aan te tua, Kam aki ongo n ae taekinaki n te Tua? 22  N te katoto, e koreaki bwa iai uoman natin Aberaam, temanna iroun te aine ae te toro,+ ao temanna iroun te aine ae inaomata.+ 23  Ma e bungiaki n aroia aomata nako+ are mairoun te aine ae te toro, ma e bungiaki are temanna rinanon te berita,+ are mairoun te aine ae inaomata. 24  Bon te kaotioti ae te kaikonaki baikai, bwa a tei aine aikai ibukini berita aika uoua. Teuana boni man te Maunga ae Tinai+ ae karikiia naati ibukin te toronaki, ae taekan Nei Aka. 25  Ao e tei Aka aei ibukin Tinai,+ are te maunga are i Arabia, ao e boraoi ma te Ierutarem ae ngkai, bwa e toronaki ma natina. 26  Ma e inaomata te Ierutarem are i eta, ao boni ngaia tinara. 27  Bwa e koreaki ae kangai: “Ko na kimwareirei ngkoe te aine ae ko kanoabo ae ko aki bubung, ko na takarua ni kimwareirei ngkoe te aine ae ko aki ariri ni maraki. Bwa a rangi ni bati riki natin te aine ae kaakaki, nakon neiere iai buuna.”+ 28  Taari, bon naati ngkami ni kaineti ma te berita, n ai aron naba Itaaka.+ 29  Ma n aron ae e bwainikirinaki are e bungiaki n ana mwakuri te taamnei+ iroun are e bungiaki n aroia aomata nako, ao ai arona naba ngkai.+ 30  Ma e ngae n anne, tera ae taekinaki ni kibun te koroboki ae tabu? “Kakionakoa te toro te aine ma natina, bwa e aki kona ni bwaibwai natin te toro te aine i rarikin natin te aine ae inaomata.”+ 31  Mangaia ae taari, bon natin te aine ae inaomata ngaira, ao tiaki te aine ae te toro.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te taetae n Aramwaike ae nanona “Tamau O!”
Ke, “ni bawareai.”