• 1

  • Taeka ni kamauri (1, 2)

  • Kakabwaia rinanon te taamnei (3-7)

  • Ikotakini bwaai nako i nanoni Kristo (8-14)

   • “Katean te babaire” n taai aika baireaki (10)

   • A kanikinaeaki n te taamnei bwa “te bwai ni kakoaua” (13, 14)

  • E kaitaua te Atua Bauro n aia onimaki I-Ebeto ao e tataro ibukia (15-23)

 • 2

  • A anganaki te maiu ma te Kristo (1-10)

  • E uruakaki te oo are kaokoroia aomata (11-22)

 • 3

  • A na ibuokanibwai n te bae raba ae tabu aomata aika tiaki I-Iutaia (1-13)

   • A ababa ma Kristo aomata aika tiaki I-Iutaia (6)

   • Ana kantaninga te Atua ae akea tokina (11)

  • Te tataro bwa a na wanawana I-Ebeto (14-21)

 • 4

  • Te katiteuanaaki n rabwatani Kristo (1-16)

   • Bwaai n tituaraoi aika mwaane (8)

  • Te aroaro nikawai ao ae boou (17-32)

 • 5

  • Te taetae ao te aroaro ae itiaki (1-5)

  • Nakonako n aroia natin te oota (6-14)

  • Kam na kaonaki n te taamnei (15-20)

   • Kabonganai raoi ami tai (16)

  • Taeka n reirei nakoia buu ni mare (21-33)

 • 6

  • Taeka n reirei nakoia ataei ao kaaro (1-4)

  • Taeka n reirei nakoia tooro ao tooka (5-9)

  • Bwaai ni buaka mairoun te Atua (10-20)

  • Ana taeka ni kaboo Bauro (21-24)