• 1

  • Ana baka te uea ae Aatueruti i Tiutian (1-9)

  • E rawa n ongeaba Nei Watiti (10-12)

  • E boowi te uea ma mwaane aika wanawana (13-20)

  • E kanakoaki ana moti te uea (21, 22)

 • 2

  • E kakaaeaki te ueannaine ae boou (1-14)

  • E riki Etita bwa te ueannaine (15-20)

  • E kaota te babaire ni kamwane Moretekai (21-23)

 • 3

  • E karietataaki Aman iroun te uea (1-4)

  • E bairea kamaunaaia I-Iutaia Aman (5-15)

 • 4

  • Nanokawakini Moretekai (1-5)

  • Moretekai e butiia Etita bwa e na ibuobuoki (6-17)

 • 5

  •  Kaotin Etita i matan te uea (1-8)

  • Unin Aman ao kamoamoana (9-14)

 • 6

  • E karineaki Moretekai iroun te uea (1-14)

 • 7

  • Etita e kaotaraea Aman (1-6a)

  • E tauraki Aman n te kai are e karaoia (6b-10)

 • 8

  • E karikirakeaki Moretekai (1, 2)

  • E bubutiia te uea Etita (3-6)

  • Ana moti te uea ni kaitaraa are mai mwaina (7-14)

  • Kabebeteaia ao kimwareireia I-Iutaia (15-17)

 • 9

  • Tokanikaia I-Iutaia (1-19)

  • Moani karaoan te Toa ae Buurim (20-32)

 • 10

  • Kakannatoni Moretekai (1-3)