Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etira 9:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te imaremare ma ianena i Iteraera (1-4)

  • Ana tataro ni kabwarabure Etira (5-15)

9  Ngke a tia naba ngkekei ni karaoaki baikai, ao a roko irou tooka ao a taku: “A aki kaokoroia tibun Iteraera, ibonga,* ao tibun Rewi, mairouia botannaomatan aaba ao aia mwakuri aika riribaaki,+ ake tibuni Kanaan, tibun Eta, taiani Beritaite, I-Iebuti, tibun Ammon, I-Moaba, I-Aikubita,+ ao taian Amoraite.+  A anaiia tabeman natiia aine bwa buuia ao buuia natiia mwaane.+ A a tia naakai aika te kanoa* aika itiaki*+ n reitaki ma botannaomatan aaba.+ A moamoa riki n te bure n aki kakaonimaki aei tooka ao taan tautaeka aika taiani kauoman.”  Ngke I ongo naba ngkekei te baei, ao I a raeuaa kunnikaiu ao au kunnikai ae akea baina, ao I routi tabeua irannatuu ma buaiu, ao I tekateka ma te buannano.  Ao aomata nako ake a karinei* ana taeka Atuan Iteraera a ikotaki n otabwaniniai ibukin aia aki kakaonimaki aomata ake a oki man te taenikai, ngke I tabe n tekateka ma te buannano ni karokoa tain te karea ae te amwarake n te tairiki.+  Ao I teirake mani bwaibwainrangiu, n tain te karea ae te amwarake+ n te tairiki, ma kunnikaiu ae raeuaaki ao au kunnikai ae akea baina ae raeuaaki naba, ao I katorobubua ao I arori baiu nakon Iehova ae Atuau.  Ao I taku: “Ngkoe ae Atuau, I namakina te maamaa ao te bwainrang n euta matau nakoim ngkoe ae Atuau, bwa a a bati ara kairua i etan atura ao a a tabukirake ara bure nako karawa.+  E korakora ara bure man aia bong ara bakatibu ni karokoa te bong aei.+ Ao ibukin ara kairua, ti a kanakoaki ngaira ma ara uea ao ara ibonga, nako nanoni baia uean aaba ake tabeua, nakon te kabaang,+ nakon te kataenikaiaki,+ nakon te kuribwaiaki,+ ao nakon te bwaibwainrang, n aron ae riki n te bong aei.+  Ma i nanon te tai ae kimototo ngkai, ao e a tia n roko te akoaki mairoun Iehova ae Atuara n arona ni kariaia te nikira bwa e na reke birinakoia, ao n arona n anganira te tabo ae mano raoi n ana tabo ae tabu,+ bwa e na kaotai matara Atuara ao ni kaoka korakorara teutana ngkai ti tautoronaki.  Bwa e ngae ngke tooro ngaira,+ ma e aki kitanira Atuara ngkai ti tautoronaki. Ma e karababaa nakoira ana tangira ae koaua* i mataia ueani Botia,+ bwa e na kaoka korakorara bwa ti aonga ni katea ana auti Atuara,+ ao ni manga katei taabo ake iai aika uruaki, ao e na anganira te oo ae te atibu* i Iuta ao i Ierutarem. 10  “Ma tera ngkai ae ti kona n taekinna Atuara, imwini baika riki aikai? Bwa ti a tia ni kitan am tua, 11  ake ko anganira rinanoia am toro aika burabeti, ni kangai: ‘Te aba ane kam nang rinnako n abanna bon te aba ae aki itiaki ibukin aki itiakia botannaomatan aaba, ibukin aia mwakuri aika riribaaki ake a kaonna iai mai tabona nako tabona, ni kamwaraia.+ 12  Mangaia ae tai anga natimi aine nakoia natiia mwaane, ao tai butimwaeia naba natiia aine ibukia natimi mwaane.+ Ao kam na bon aki naba ukera aia raoi ke mweraoia,+ bwa kam aonga n rikirake ni korakora ao n amwarake n raoiroin te aba ma n abanna ibukia natimi n aki toki.’ 13  Ao imwini bwaai ni kabane aika roko i aora ibukin ara mwakuri aika bubuaka ao ara bure ae korakora, bwa ko aki katuuaaeira ngkoe ae Atuara ni kaineti ma ara kairua,+ ao ko a tia ni kariaia ngaira aika ti mena ikai bwa a na reke birinakora,+ 14  ao te koaua ngkanne bwa ti na manga urui am tua ao n imaremare ma botannaomata aika kakaraoi baika riribaaki aikai?+ Tiaki bwa ko na rangi n un iroura ao ni boni kamaunaira raoi, n akea te nikira ae ko na katikua ke te aomata temanna ae e na reke maiuna? 15  Ko raoiroi ngkoe ae Iehova ae Atuan Iteraera,+ bwa bon te nikira ngaira aika reke maiura ni karokoa te bong aei. Aikai ngaira i matam i buakon ara bure, bwa ti aki kona n tei i matam ibukin aei.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kariki.”
Ke, “tabu.”
Ebera, “ake a rurubenebene n.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te oo ni kamanomano.”