Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etira 7:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E roko Etira i Ierutarem (1-10)

  • Ana reta Atatokititi nakon Etira (11-26)

  • E karaoiroa Iehova Etira (27-28)

7  Imwini baikai n ana tai n tautaeka Atatokititi+ are Ueani Botia, ao e a oki Etira.*+ Bon natin Teraia+ teuaei, are natin Ataria, are natin Irekia,+  are natin Tiarum, are natin Tatoka, are natin Aituba,  are natin Amaria, are natin Ataria,+ are natini Meraiota,  are natin Teraea, are natin Utiti, are natini Buki,  are natin Abitua, are natini Bineati,+ are natin Ereata,+ are natin Aaron+ are te mataniwi n ibonga.*  E roko teuae Etira mai Baburon. Bon te tia kaewewe* ae ataa raoi kanoan* te Tua Rinanoni Mote+ are e anga Iehova ae Atuan Iteraera. Ao te uea e angan teuaei bwaai ni kabane ake e bubutii, bwa e memena bain Iehova ae Atuana i aona.  A waerake nako Ierutarem n ana kaitiua n ririki n tautaeka te Uea are Atatokititi, tabeman tibun Iteraera, ibonga, tibun Rewi,+ taan anene,+ taan teiakina mataroan te oo,+ ao tooro*+ n te tembora.  Ao e a roko Etira i Ierutarem n te kanimaua n namwakaina, n ana kaitiua n ririki n tautaeka te uea.  Ni moani bongin te moan namwakaina ao e a mwananga mai Baburon, ao e roko i Ierutarem ni moani bongin te kanimaua n namwakaina, bwa e memena bain* Atuana i aona.+ 10  E a tia Etira ni katauraoa nanona* bwa e na ukoukora ana Tua Iehova ao e na maiuakinna,+ ao e na reireina te aba kaetieti ake iai ma mooti i Iteraera.+ 11  E kangai katoton te reta ae e anga te Uea are Atatokititi nakon Etira are te ibonga are te tia kaewewe,* ae te aomata ae mwaatai ni kamatebwaian* ana tua Iehova ma ana kaetieti nakoia tibun Iteraera: 12  * “Atatokititi+ ae aia uea ueea, nakon Etira ae te ibonga, ae te tia kaewea* ana Tua Atuani karawa: E bia reke iroum te rau ae kororaoi. Ao ngkai 13  I a tia n tua bwa a riai n iriko aomata nako ake n aaba ake I tautaekan, aika tibun Iteraera, ma aia ibonga, ao tibun Rewi, aika a kan airi ma ngkoe nako Ierutarem.+ 14  Bwa ko kanakoaki iroun te uea ma ana tia anga taeka n reirei ake itiman, bwa ko na karaoa te kakaae bwa e iraki nanon ana Tua Atuam ane iroum,* i Iuta ao i Ierutarem ke e aki, 15  ao ko na anai tirewa ma koora ake a anga ma nanoia te uea ma ana tia anga taeka n reirei, nakon Atuan Iteraera are e mena ana tabo i Ierutarem, 16  ao tirewa ma koora ni kabane ake ko karekei* n aonon* nako Baburon, n ikotaki ma aia bwaintituaraoi aomata ao ibonga, are a anga ma nanoia nakon ana auti Atuaia are mena i Ierutarem.+ 17  Ao ko riai ni waekoa ni kabooi n te mwane anne kaao mwaane,+ tiibu mwaane,+ tiibutetei,+ ma raoia ae te karea ae te amwarake*+ ao te karea ae te moi,+ ao ko riai ni karean i aon te baonikarea are n ana auti Atuami i Ierutarem. 18  “Ao ko kona ni karaoa ane ko taku bwa e raoiroi iroum ao irouia tarim, ni kaineti ma nikiran te tirewa ao te koora, n aron ae boraoi ma nanon Atuami. 19  Ao ko na nikiri i matan te Atua i Ierutarem bwaai ni kabane ake ko anganaki ibukin te beku n ana auti Atuam.+ 20  Ao nikirani baika kainnanoaki ibukin ana auti Atuam ake ko riai n anga, ko na anga mani nnen ana bwai aika kakawaki te uea.+ 21  “Ngai ae te Uea ae Atatokititi, I a tia n tua nakoia ni kabane taani kawakini baika kakawaki n te aono are Iteran te Karaanga,* bwa a na waekoa ni karaoaki bwaai nako ake e bubutii iai nakoimi Etira+ are te ibonga, ae te tia kaewea* ana Tua Atuani karawa, 22  ao tokina 100 te tarena* n tirewa, te uita ae 100 te bwai ni baire ae te kore,* te wain+ ae 100 te bwai ni baire ae te bwate,* te oera+ ae 100 te bwai ni baire ae te bwate, ao te taoro+ n aron te mwaiti ae kainnanoaki. 23  E bia karaoaki ma te ingaingannano bwaai nako ake e tua Atuani karawa ibukin ana auti Atuani karawa,+ bwa e aonga n aki roko te un n ekinako aaba ake e tautaekan te uea ao n ekiianako natina mwaane.+ 24  Ao kam kauringaki riki bwa kam aki kariaiakaki ni kairoroa te taekiti, te angabwai,+ ke te kantoka mairouia ibonga ma tibun Rewi, taani katangitang,+ taan teiakina te mataroa, tooro* n te tembora,+ ao taani mwakuria ana auti te Atua. 25  “Ao ngkoe ae Etira, kabongana te wanawana ane iroum* are mairoun Atuam, n rineiia iai taani moti ao taani motikitaeka bwa a na motiki taekaia aomata ni kabane ake n te aono are Iteran te Karaanga, ake aomata ni kabane ake a atai ana tua Atuam, ao kam riai n reireina ane e aki atai.+ 26  Ao ane e aki kakairi n ana Tua Atuam ao n ana tua te uea, e riai ni waekoa ni motikaki taekana, ae tao te mate, te kakioakinako, te tuuaa n te mwane, ke te kabureaki.” 27  E bia karaoiroaki Iehova ae Atuaia ara bakatibu, are e karina i nanon te uea te kani katamaroaa ana auti Iehova are i Ierutarem!+ 28  Ao e a tia ni kaotiota nakoiu te tangira ae koaua,* i matan te uea+ ao ana tia anga taeka n reirei,+ ao ana aomata te uea ake tooka aika korakora ni kabane. Mangaia are I kaninikoriaai,* ibukina bwa e memena i aou bain Iehova ae Atuau, ao I ikotiia mai buakoia tibun Iteraera mwaane aika taani kairiri* bwa a na waerake ma ngai.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Ibuobuoki.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Ke, “te tia koroboki.”
Ke, “Bon te tia kaewewe ae mwaatai n.”
Ke, “taian Netinim.” Ebera, “naake e anga te aba ngaiia.”
Ebera, “baina ae raoiroi.”
Ke, “e a tia ni motika nanona.”
Ke, “te tia koroboki.”
Ke, “te tia kaewei taekan.”
E moani koreaki Etr. 7:12 nakon 7:26 n te taetae n Aramwaike.
Ke, “te tia koroboki.”
Ebera, “i nanoni baim.”
Ebera, “kunei.”
Ke, “aono aika tautaekanaki.”
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
Ae taekani maeaon te Iuberetiti.
Ke, “te tia koroboki.”
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Teuana te kore titeboo ma 220 te rita. Nora Buk. B14.
Teuana te bwate titeboo ma 22 te rita (5.81 te kaaran). Nora Buk. B14.
Ke, “taian Netinim.” Ebera, “naake e anga te aba ngaiia.”
Ebera, “ni kaineti ma te wanawana mairoun Atuam ae mena i nanoni baim.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “I kakorakoraai.”
Ebera, “mataniwi.”