Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etira 6:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kakaae Taraiati ma ana moti (1-12)

  • Tian te tembora ao katabuana (13-18)

  • Karaoan te Toa ae te Riao (19-22)

6  N te tai anne ao e a tua te Uea are Taraiati bwa e na karaoaki te kakaae n te tabo are a kawakinaki iai mwini bwaai* ike a kaakaki iai baika kakawaki i Baburon.  Ao e a kuneaki te nira ni boki n te tabo ae nonoaki i Ekibatana, n te aono* ae Miria, ao e kangai taekan te kauring are koreaki iai:  “N ana moan ririki n tautaeka te Uea are Tairati, ao e a tua ae kangai te Uea are Tairati ni kaineti ma ana auti te Atua are i Ierutarem:+ ‘Ke e manga kateaki te auti bwa te tabo ae a na anganga iai taiani karea, ao e na karaoaki aana ni nnena. Rietana e riai n 60 te mwanokunibai,* ao raababana 60 te mwanokunibai,+  ma atibu aika bubura aika tenua te rinan aika karabinoaki nakoni nneia, ao teuana te rinan ni kai.+ Ao ke e kabwakaaki te kabanemwane man ana auti te uea.+  Ao bwaai ake koora ma tirewa ake bwain ana auti te Atua, ake e kaotinakoi Nebukaneta man te tembora are i Ierutarem ao n uotii nako Baburon,+ a na kaokaki naba bwa a na katukaki ni nneia i nanon te tembora i Ierutarem ao ni kaakaki n ana auti te Atua.’+  “Mangaia ae kararoaingkami ngkai mai ikanne, ngkoe ae Tatenai ae te kowana n te aono are Iteran te Karaanga,* Tietarabotenai, ao raomi ake taiani kauoman ni kowana n te aono are Iteran te Karaanga.+  Tai manga kamangaoa mwakurian ana auti te Atua. A na manga katea ana auti te Atua anne ni nnena rimoa aia kowana I-Iutaia ao aia unimwaane I-Iutaia.  Irarikin anne, I tua ae kangai ni kaineti ma te bwai ae kam na karaoia nakoia aia unimwaane I-Iutaia aikai, ibukini manga katean ana auti te Atua anne: E riai ni waekoa ni kabwakaaki nakoia mwaane aikai boon te kabanemwane, mani nnen ana mwane te uea,+ are man te taekiti are rikoaki n te aono are Iteran te Karaanga, bwa a na waakinako n aki manga kamangaoaki.+  A bon riai n teimatoa n anganaki n te bong ae koraki bwaai aika kainnanoaki, aika kaao mwaane aika ataei+ n ikotaki ma tiibu mwaane+ ao tiibutetei+ ibukin taiani karea ni kabuekaki nakon Atuani karawa, te uita,+ te taoro,+ te wain,+ ao te oera,+ n aron are a taekinna ibonga* ake i Ierutarem, 10  bwa a aonga n teimatoa n anga taiani karea aika kakukureia Atuani karawa, ao n tataro ibukini maiun te uea ma natina mwaane.+ 11  I a tia naba n tua bwa ane e urua te tua aei, ao e na buutaki tatangan ana auti ao e na tabekaki ao ni kabaeaki i aona,* ao e na karikaki ana auti bwa aia tabo n nakotaari* aomata, ibukin te bure aei. 12  Ao te Atua are kamena arana ikekei+ e na kabwakaa te uea ao aomata ake a tabeki baia n urua te tua aei ao ni kamauna ana auti te Atua anne, are i Ierutarem. Ngai ae Taraiati, I tua te baei. Ke e waekoa ni karaoaki.” 13  Ao Tatenai are te kowana n te aono are Iteran te Karaanga, Tietarabotenai,+ ao raoia, a waekoa ni karaoi bwaai nako ake e tua te Uea are Taraiati. 14  Ao a teimatoa ni kateitei aia unimwaane I-Iutaia ao e waakinako,+ bwa a kaumakaki n ana taetae ni burabeti Akai+ are te burabeti ma Tekaria+ are tibun Ito. A katiaa kateana n aron are e tua Atuan Iteraera,+ ao n aron are e tua Tairati+ ao Taraiati+ ao Atatokititi+ are Ueani Botia. 15  A katiaa te auti ni katenuani bongin te namwakaina ae Ata,* n ana kaonoua n ririki n tautaeka te Uea are Taraiati. 16  Ao a katabua ana auti te Atua ma te kimwareirei tibun Iteraera,+ aika ibonga, tibun Rewi, ma nikiraia taian taenikai ngkoa. 17  Ao a kareani kaao mwaane aika 100, tiibu mwaane aika 200, ao tiibutetei aika 400, ibukini katabuan ana auti te Atua, ao kooti mwaane aika 12 bwa te karea ni kabwarabure ibukia tibun Iteraera ni kabane, ae boraoi ma mwaitin aia baronga tibun Iteraera.+ 18  Ao a mwiokoiia ibonga n aia koraki nako ao tibun Rewi n aia koraki nako, n te beku ibukin te Atua i Ierutarem,+ n aron are koreaki n ana boki Mote.+ 19  Ao a karaoa te Toa ae te Riao te koraki ake taenikai ngkoa, n te ka-14 ni bong n te moan namwakaina.+ 20  A bane ibonga ao tibun Rewi ni kaitiakiia ao akea temanna ae aki,+ mangaia are a a bane n itiaki. A tiringa te karea ibukin te Toa ae te Riao ibukia te koraki ake taenikai ngkoa ni kabane, ibukia raoia n ibonga, ao i bon ibukia. 21  Ao a amwarake mai iai tibun Iteraera ake a oki man te taenikai, n ikotaki ma ane e raonia ao ni kaokoroa mani kamwaraia natannaomata ake n te aba, bwa e na taromauria* Iehova ae Atuan Iteraera.+ 22  A kimwareirei naba ni karaoa te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki+ i nanon itibong, bwa e kakimwareireiia Iehova, ao e kaira nanon uean Aturia bwa e na akoiia naakai,+ bwa e aonga ni boutokaiia* ni mwakurian ana auti te Atua ae koaua, ae Atuan Iteraera.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “autin tauani mwini bwaai.”
Ke, “te aono ae tautaekanaki.”
Tao 26.7 te mita (87.6 te buuti). Nora Buk. B14.
Ae taekani maeaon te Iuberetiti.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ao e na ewaraki n tauraki i aona.”
Ke tao, “nnen te maange; te bwariko n nakotaari.”
Ebera, “ukoukora.”
Ebera, “kakorakorai baia.”