Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etira 3:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Manga katean te baonikarea ao angakarea (1-7)

  • E a waaki manga katean te tembora (8, 9)

  • E kaweneaki aan te tembora (10-13)

3  Ngke e a roko te kaitiua n namwakaina,+ ao a mena tibun Iteraera n aia kaawa nako ao a ikotaki i Ierutarem ma te nano ae tii teuana.  E teirake Ietua+ are natin Ieotataka ma raona n ibonga,* ao Terubabera+ are natin Tearetiera+ ma naake tarina, ao a katea ana baonikarea Atuan Iteraera, bwa a aonga ni kona n anga taiani karea ni kabuekaki i aona, n aron are koreaki n te Tua Rinanoni Mote+ are ana aomata te Atua ae koaua.  Mangaia are a katea te baonikarea ni nnena rimoa, n aki ongei maakakia botannaomata ake n aaba ake i rarikia,+ ao a anga taiani karea ni kabuekaki nakon Iehova i aona, aika taiani karea ni kabuekaki n te ingabong ao n te tairiki.+  Ao a karaoa te Toa ae Umwanrianna* ni kaineti ma are e koreaki,+ ao a kareana n te bong ae koraki te mwaiti ae kaotaki ibukin taiani karea ni kabuekaki ake a kainnanoaki ibukin te bong teuana ma teuana.+  Imwina ao a anga te karea ni kabuekaki are kakareanaki,+ ma taiani karea ibukini bongin nako otin namwakaina+ ao ake ibukin tain taian toa+ nakon Iehova ni kabane ake a a tia ni katabuaki, ao ake mairouia te koraki nako ake a kan anga te karea ni kan anga+ nakon Iehova.  A moana kareanakin taiani karea ni kabuekaki nakon Iehova mani moani bongin te kaitiua n namwakaina,+ e ngae ngke e tuai ni kaweneaki aan ana tembora Iehova.  A anga te mwane nakoia taani koro atibu+ ma taani karaobwai aika mwaatai,+ ao a anga te amwarake ma te moi ao te oera nakoia I-Titon ma I-Turo, ibukin uotakini kaai aika tiira n ritaari mai Rebanon nako Iobe,+ ni kaineti ma te kariaia are a anganaki iroun Tairati are Ueani Botia.+  N te kauoua n ririki imwin rokoia n ana auti te Atua ae koaua i Ierutarem, n te kauoua n namwakaina, ao a moana te mwakuri Terubabera are natin Tearetiera, Ietua are natin Ieotataka, ma nikiraia tariia ake ibonga ma tibun Rewi, ao ai aomata ni kabane ake a otinako man te taenikai nako Ierutarem.+ A mwiokoiia tibun Rewi aika 20 aia ririki ni waerake, bwa a na riki bwa taan tararuaa mwakurian ana auti Iehova.  Mangaia are a a ikotaki Ietua ma natina mwaane ao naake tarina, ao Katemiera ma natina mwaane, aika tibun Iuta, bwa a na tararuaiia taani mwakuria ana auti te Atua ae koaua, n ikotaki ma tibun Enatata,+ ma natiia mwaane ao naake tariia, aika tibun Rewi. 10  Ngke a kawenea aan ana tembora Iehova+ taani kateitei, ao a teirake ibonga n neboa Iehova ni kunnikaia n ibonga, ma taiani buu,+ ao tibun Rewi ake tibun Ataba ma timbara, ni kaineti ma ana kaetieti Tawita are uean Iteraera.+ 11  Ao a moana aia anene n ikaekaeka+ n neboa Iehova ao ni katituaraoia “bwa e raoiroi, bwa e teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua*+ nakoia tibun Iteraera.” Ao a bane aomata n takarua n te takarua ae korakora n neboa Iehova, ibukina bwa e a kaweneaki aan ana auti Iehova. 12  A bati ibonga, tibun Rewi, ao mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia, aika mwaane aika kara ake a nora te auti are mai mwaina,+ ake a tang n te bwanaa ae korakora ngke a nora aan te auti bwa e a kaweneaki, ao a bati ake a tatakarua ni kimwareirei ni kabanei takaruaia.+ 13  Mangaia are a aikoa kona aomata n ataa kaokoroni karongoaan te takarua ni kimwareirei ma karongoaan tangia aomata, bwa a tatakarua aomata n te aro ae rangi ni karongoa, n te aro ae e a ongo te aba karongoaaia mai ike e raroanako.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “Taabo ni Katantan Aika Aki Teimaan.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”