Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 47:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te karaanga ae raanga man te tembora (1-12)

    • E rikirake n nano te ran (2-5)

    • E a mam ranin Taari ae Mate (8-10)

    • A aki mam taabo aika mwamwaimwai (11)

    • Kainnamwarake ao te bwainnaoraki (12)

  • Tian nako te aba (13-23)

47  E kairai ngkanne n oki nakon te kawai n rin n te tembora,+ ao I nora ikekei te ran ae raanga mai aan te kawai n rin n te tembora+ nako mainiku, bwa e kaitaraa mainiku moan te tembora. E raanga nako naano te ran mai aan iteran te tembora are te angaatai, i maiakin te baonikarea.  E kairai ngkanne ni kaotinakoai ni kawaini mataroan te oo are mai meang,+ ao e kairai nako tinaniku ao ni katobibi nakoni mataroan te oo are mai tinaniku are e kaitaraa mainiku,+ ao I nora te ran bwa e raanga ni karaurau man te itera are te angaatai.  Ngke e otinako teuarei nako mainiku ma te kora ni baire i nanoni baina,+ ao e bairea 1,000 te mwanokunibai* ao e kamwanangaai rinanon te ran. E rota te nimoimoi ni wae iabutin te ran.  Ao e a manga bairea riki 1,000 ao e kamwanangaai rinanon te ran, ao e a rota te bubuaniwae. Ao e a manga bairea riki 1,000 ao e kamwanangaai n rinanona, ao e a rota te bebee te ran.  Ngke e a manga bairea riki 1,000, ao ai bon te karaanga ae I a aki kona ni mwananga n rinanona, bwa e a rangi n nano te ran, n te aro are e a riai te uaua iai, bon te karaanga n ran ae akea temanna ae kona n nakonako n rinanona.  E titirakinai ni kangai: “Natin te aomata, ko a tia n nora te baei?” Ao e kamwanangaai ao ni kaokai nako mataniwin te karaanga.  Ngke I oki ao I noria bwa a rangi ni bati aroka i mataniwin te karaanga ni kauaitera.+  E taku ngkanne nakoiu: “E raanga te ran aei nakon te aono are mai mainiku, ao n reitinako rikaaki nakon te Arabaa,*+ ao n roko i taari.* Ngke e roko i taari+ ao e a mam iai ranna.  A kona ni maiu nna ni man* n taabo ake e raanga nako iai te ran.* A na bati iai iika ibukina bwa e na raanga nako iai te ran aei. E na mam iai ranin taari, ao a na maiu bwaai ni kabane n taabo ake e raanga nako iai te karaanga aei. 10  “A na tei i rarikina taan akawa, ni moa mai Enikeri+ ni karokoa Enekeraim, ike e mena iai te tabo ibukin taawaan taiani karaun. A na rangi ni bati iai iika n aekaia nako, n aron ikan Taari ae Abwabwaki.*+ 11  “E na iai taabo aika mwamwaimwai iai ma taabo aika neinei, ma a na aki mam. A na tiku n taoro.+ 12  “A na rikirake kainnamwarake n aekaia nako i aoni mataniwin te karaanga ni kauaitera. A na aki rai baaia ao a na aki moti uaaia. A na katoa namwakaina ni karikii uaaia aika boou, ibukina bwa te ran are raanga nakoia boni man te tabo ae tabu.+ A na riki uaaia bwa te amwarake ao baaia bwa te bwainnaoraki.”+ 13  E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Aio te aono ae ko na rineia bwa te aba ae a na bwaibwai iai aia baronga tibun Iteraera ake 12, ao e na uoua tibwan Ioteba.+ 14  Kam na bwaibwai iai ao kam na toa ma tibwami* ae titeboo. I taetae n tuea ngkoa bwa N na anga te aba aei nakoia ami bakatibu,+ ao kam a anganaki* ngkai bwa tibwangami. 15  “Aio tian te aba mai meang: E moa man Taari ae Abwabwaki ni kawain Ereton+ nako Tetata,+ 16  Amata,+ Berotai,+ ao Tibereim, are i marenan aonon Tamateko ma aonon Amata, n nako Ateraatikon, are i rarikin tian Auran.+ 17  Mangaia are e na moa te tia mai taari nako Ataenon,+ rirarikin tian Tamateko, nako meang ao tian Amata.+ Aio bon te tia mai meang. 18  “Te itera are mai mainiku, e moa mai marenan Auran ma Tamateko ao n rirarikin te Ioretan i marenani Kireata+ ma te aba ae Iteraera. Ko riai ni baireia man te tia nakon taari are mai mainiku.* Aio bon te tia mai mainiku. 19  “Ao te tia mai maiaki* e na moa mai Tama nakon ranin Meribatakateti,+ ao nakon te Mwarua,* ao nakon Taari ae Abwabwaki.+ Aio bon te tia mai maiaki.* 20  “Ao mai maeao bon Taari ae Abwabwaki, man te tia nakon te tabo are kaaitara ma Reboamata.*+ Aio bon te tia mai maeao.” 21  “Kam na tibwatibwaa te aba aei i marenami, i marenaia aia baronga tibun Iteraera ake 12. 22  Kam riai n tibwatibwaia bwa te tibwanga i marenami ao nakoia aomata ake a maeka bwa iruwa i rarikimi, ake a a reke natiia i nanon tikuia i buakomi, ao kam na arania bwa kaanga aomata aika bungiaki bwa tibun Iteraera. A na karekea tibwangaia i rarikimi, i buakoia aia baronga tibun Iteraera. 23  Kam riai n angan te aomata ae maeka n iruwa tibwangana n ana aono te baronga are e maeka i buakoia,” bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E kaineti aei nakon te mwanokunibai ae abwabwaki. Nora Buk. B14.
Ke, “te rereua ae aoraoi.”
Ae taekan Taari ae Mate.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “karaanga aika uoua.”
Ae taekan te Meriteranian.
Ebera, “bwaibwai iai, temanna ma temanna n ai aron tarina.”
Ebera, “e a bwaka nakoimi.”
Ae taekan Taari ae Mate.
Ebera, “te itera are mai maiaki nako aiaki.”
Ae taekan te Mwarua are i Aikubita.
Ebera, “te itera are mai maiaki nako aiaki.”
Ke, “te kawai n rin i Amata.”