Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 36:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E taetae ni burabetinaki maungan Iteraera (1-15)

  • Kaokan aroia tibun Iteraera (16-38)

    • ‘N na katabua arau ae kakannato’ (23)

    • “Kaanga te onnaroka are Eten” (35)

36  “Ao ngkoe ae natin te aomata, taetae ni burabeti ni kaineti ma maungan Iteraera ao kangai, ‘Ngkami aika maungan abaia Iteraera, ongora n ana taeka Iehova.  E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “A ekingkami nako taani kairiribai ni kangai: ‘Auee! A a riki naba taabo aika rietata ake mangkoangkoa bwa ara tabo!’”’+  “Mangaia ae taetae ni burabeti ao kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Ibukina bwa a kamaroaeingkami ao n niningkami man taabo aika kakaokoro nako, bwa kam aonga n riki bwa aia bwai te koraki ake a reke maiuia* mai buakoia natannaomata, ao a teimatoa aomata n taekiningkami ao n uaraoingkami,+  mangaia ae ngkami aika maungan Iteraera, ongora n ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova! E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova nakon taiani maunga ma tabuki, nakoni karaanga ao mwarua, nakon taabo aika urubekebeke aika kamaroaeaki,+ ao nakoni kaawa aika kitanaki ake a kuribwaiaki ma ni bwainingareaki irouia te koraki ake a reke maiuia mai buakoia natannaomata ake i rarikia,+  e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova nakoni baikai: ‘N na taetae n ekiianako te koraki ake a reke maiuia mai buakoia natannaomata ibukin uraraken uniu+ ao n ekiianako kaain Etom ni kabane ake te koraki ake a rangi ni kimwareirei, ao a boni bwainingare+ n taua abau bwa abaia, n taua tawaanana ao ni kuribwaia.’”’+  “Mangaia ae taetae ni burabeti ni kaineti ma te aba ae Iteraera, ao kangai nakon taiani maunga ao nakon taian tabuki, nakon taiani karaanga ao nakon taiani mwarua, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Noria! N na taetae ni marakin nanou ao n uniu ae korakora, ibukini kamaamaeami irouia natannaomata.”’+  “Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Boni ngai ae I katea baiu n taetae n tuea bwa a na boni kaaitara ma kamaamaeaia natannaomata aika i rarikimi.+  Ma ngkami aika maungan Iteraera, kam na kaotinakoi taiani mwaanga ma ni karikiuaa ibukia au aomata aika tibun Iteraera,+ bwa a nang bon oki.  Bwa I a memena iroumi, ao N na rairaki nakoimi, ao kam na manga ribanaaki ma n unikaki koraa i nanomi. 10  N na kamwaitiia ami aomata aika tibun Iteraera ni kabane, boni ngaiia ni kabane, ao a nangi maekanaki kaawa+ ao a nangi manga kateaki taabo aika urubekebeke.+ 11  Eng, N na kamwaitiia ami aomata ao ami nanai ni man,+ a na ririkirake ao a na bati aia kariki. Ao N na karaoingkami bwa kam na maekanaki n aromi rimoa,+ ao N na karaoingkami bwa kam na mari riki nakon are rimoa,+ ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai.+ 12  N na karaoiia aomata, aika au aomata aika tibun Iteraera, bwa a na nakonako i aomi ao a na abaningkami.+ Kam na riki bwa tibwangaia, ao kam na aki manga karaoiia bwa a na akea natiia.’”+ 13  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Ibukina bwa a kangai nakoimi, “Bon te aba ngkami aika kabwautiia aomata ao aika a raweiia natiia ami natannaomata,”’ 14  ‘mangaia ae kam nang aki manga kabwautiia aomata ke ni karaoiia ami natannaomata bwa a na akea natiia,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 15  ‘N na aki manga karikingkami bwa aia bwai ni kabuakaka natannaomata ke ni karaoingkami bwa kam na kaaitara ma aia kakaniko aomata,+ ao kam na aki manga karekei bwakaia ami natannaomata,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 16  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 17  “Natin te aomata, ngke a maeka tibun Iteraera i abaia, ao a kamwaraea n aroaroia ao ni baike a karaoi.+ Titeboo aroaroia ma kamwaraan te aoraki n aine irou.+ 18  Mangaia ae I kabwaroa uniu ae korakora i aoia ibukin te raraa are a katutua i aon te aba,+ ao ibukina bwa a kamwaraea te aba n aia bouannanti aika kamwara.*+ 19  Mangaia ae I kamaenakoia nako buakoia natannaomata ao I kamaeinikunia nakon aaba.+ I motiki taekaia ni kaineti ma aroaroia ao ni kaineti ma baike a karaoi. 20  Ma ngke a a roko irouia natannaomata akanne, ao a a kamatauningaa arau ae tabu aomata+ ngke a taekinia ni kangai, ‘Bon ana aomata Iehova aikai, ma a a riai ni kitana abana.’ 21  Mangaia ae N na kaota tabeaiangau n arau ae tabu, are a kamatauningaa tibun Iteraera i buakoia natannaomata ake a nako buakoia.”+ 22  “Mangaia ae kangai nakoia tibun Iteraera, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “I aki mwakuri ibukimi ngkami aika tibun Iteraera, ma bon ibukin arau ae tabu, are kam kamatauningaa i buakoia natannaomata ake kam nako buakoia.”’+ 23  ‘N na boni katabua arau ae kakannato+ are e kamatauningaaki i buakoia natannaomata, are kam kamatauningaa i buakoia, ao a na ataia natannaomata bwa bon Iehova ngai,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ngkana I a katabuaki i buakomi i mataia. 24  N na anaingkami mai buakoia natannaomata ao n ikotiingkami ni kaokingkami man aaba ni kabane ao ni kairingkami nako abami.+ 25  N na katimtimwa te ran ae itiaki i aomi, ao kam na itiaki.+ N na kaitiakingkami mani kamwaraami ni kabane+ ao mairouia ami bouannanti ni kabane aika kamwara.+ 26  N na anganingkami te nano ae boou+ ao ni karina te iango ae boou* i nanomi.+ N na kanakoa mai rabwatami te nano ae matoatoa n aron te atibu+ ao n anganingkami te nano ae maraurau.* 27  N na karina taamneiu iroumi, ao N na karaoingkami bwa kam na kakairi n au tua,+ ao kam na kawakin au moti ma ni kakororaoi. 28  Ao kam na maeka n te aba are I angania ami bakatibu, ao kam na riki bwa au aomata, ao N na riki bwa Atuami.’+ 29  “‘N na kamaiuingkami mani kamwaraami ni kabane, ao ni weteiia uita ao ni kabatiai, ao N na aki karokoa te rongo i aomi.+ 30  N na kabatiai uaan te aroka ao uaan te tawaana, bwa kam aonga n aki manga rotakibuaka n te bwaibwainrang ibukin te rongo i buakoia natannaomata.+ 31  Ao kam na uringi aroaromi aika bubuaka ao ami mwakuri aika aki raraoi, ao ane kam na ribaingkami ibukin ami bure ao ami mwakuri aika riribaaki.+ 32  Ma kam na ataa aei: I aki karaoa aei ibukimi,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. ‘N oneani mwin anne, kam na maamaa ao ni bwaibwainrang ibukin aroaromi ngkami aika tibun Iteraera.’ 33  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘N te bong are I kaitiakingkami iai man ami bure ni kabane, ao N na karaoi kaawa bwa a na maekanaki+ ao taabo aika urubekebeke bwa a na manga kateaki.+ 34  E nang ribanaaki te aba ae kamaroaeaki, ae e a tia n tiku ni kamaroaeaki ibukia te koraki ake a rirarikina bwa a na noria. 35  Ao a na kangai aomata: “E a riki te kaawa are kamaroaeaki bwa kaanga te onnaroka are Eten,+ ao kaawa ake a urubekebeke ma ni kamaroaeaki ao n uruaki ngkoa, a a nonoaki ma ni kaainaki ngkai.”+ 36  Ao natannaomata ake a tiku bwa nikira i rarikimi, a na ataia bwa I a tia ngai ae Iehova ni katea ae e uruaki, ao I a tia n ununiki n te aba ae kamaroaeaki. I a tia n taetae ngai ae Iehova ao I boni karaoia.’+ 37  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘N na kariaia naba bwa a na butiiai tibun Iteraera bwa N na karaoa te baei ibukia: N na kamwaitiia aia aomata n aron te nanai. 38  N aroia aomata aika mwaitikurikuri aika itiaki,* ao n aroia tiibu ake i Ierutarem* n tain ana toa nako,+ a nang onrake irouia aomata kaawa ake a urubekebeke,+ ao ane a na ataia bwa bon Iehova ngai.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te nikira, nikiraia.”
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ke, “te mwaaka.” Ebera, ruʹach.
Ae taekan ae e kai butimwaea ana kairiri te Atua.
Ke, “tabu.”
Ke tao, “N aron taian nanai n tiibu ake karea i Ierutarem.”