Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 32:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te anene ae kananokawaki ibukini Barao ao Aikubita (1-16)

  • Kaiiakin Aikubita ma ake a aki korotobibiaki (17-32)

32  Ao n te ka-12 n ririki, n te ka-12 n namwakaina ae teuana iai bongin te namwakaina, ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, anenea te anene ae kananokawaki* ni kaineti ma Barao are uean Aikubita, ao kangai nakoina,‘Titeboo ngkoe ma te raian ae ataei ae korakora i buakoia natannaomata,Ma ko a kainabwabu ngkai. Titeboo ngkoe ngkoa ma manin taari ae totoa,+ ae ko iakiaki i nanon nako am karaanga,Ao ko kamantoaa te ran ni waem, ao ko kabaarekai karaanga.’   E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘N na kabonganaia te botaki n natannaomata aika bati bwa a na kaaki au karaun i aom,Ao ane a na katikikorake n au karaun.   N na kitaniko i aon te aba,N na tewenakoko nako aon te tawaana. N na kairiia mannikiban annang ni kabane bwa a na tikubara i aom,Ao N na kanuaiia iroum manin te aonnaba ni kabutaa aika kaakang.+   N na tewenakoa irikom nako aoni maungaAo ni kaoni mwarua n nikiran rabwatam.+   N na karotoa aon te aba n raraam ae tiinako, ao e na rotii maunga,Ao a na kaonaki iai taiani karaanga.’*   ‘Ao ngkana ko a mauna, ao N na rabuna karawa ma ni karooi itoina. N na rabuna taai n taian nang,Ao e nang aki maama namwakaina.+   N na karooi taian oota ni kabane aika i karawa ibukim,Ao N na rabuna abam n te rotongitong,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.   ‘N na karawawatai nanoia botannaomata aika bati ngkana I kairiia am taenikai nakoia natannaomata ake tabeua,Nakon aaba aika ko aki atai.+ 10  N na kakubanrouia botannaomata aika bati,Ao a na ruru ni maaku aia uea ibukim ngkana I katiotioa au kabaang i mataia. E na teimatoa temanna ma temanna n rurubenebene ni maaku ibukini maiuna,N te bong are ko bwaka iai.’ 11  Bwa e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘E na roko i aom ana kabaang ueani Baburon.+ 12  N na kabwakaia am koraki aika mwaitikurikuri n aia kabaang taani buaka aika korakora,Aika karotoia natannaomata ni kabane aika akea aia nanoanga.+ A na kabwakaa kainikatongan Aikubita, ao a na bane ni kamaunaaki ana koraki neiei aika mwaitikurikuri.+ 13  N na kamaunaia ana nanai ni man neiei ni kabane i rarikin ana ran aika bati,+Ao akea waen te aomata temanna ke waen te nanai ni man ae e na manga kamantoai.’+ 14  ‘N te tai anne ao N na kaitiakii aia ran,Ao N na karaoi karaanga bwa a na raanga n aron te bwaa,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 15  ‘A na ataia bwa bon Iehova ngai,+Ngkana I karika Aikubita bwa te aba ae aki kona ni maekanaki ma ni kamaroaeaki, ao a na kamaunaaki bwaai ni kabane ake iai,+Ngkana I kamateia kaaina ni kabane. 16  Bon te anene ae kananokawaki te baei, ao a na boni kaokiokia aomata. A na kaokiokia aine aika natiia natannaomata. A na kaokiokia ibukin Aikubita ao ibukia ana koraki aika mwaitikurikuri ni kabane,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 17  Ao n te ka-12 n ririki ae 15 iai bongin te namwakaina, ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai: 18  “Natin te aomata, tanginiweneiia ana koraki aika mwaitikurikuri Aikubita, ao kairia rikaaki nakon te aba ae i nano, ngaia ma aine aika natiia natannaomata aika korakora, n ikotaki ma akana ruo nako nanon te mwarua.* 19  “‘Antai ae ko tamaroa riki nakoina? Ruuo rikaaki, ao weene ma te koraki akana aki korotobibiaki!’ 20  “‘A na bwaka i buakoia akana kamateaki n te kabaang.+ E a tia n anga te aba neienne nakon te kabaang, katikaanako neienne ma ana koraki aika mwaitikurikuri ni kabane. 21  “‘Ao taani buaka aika taiani kabanea ni korakora a na kataetaea teuaei ma ana taan ibuobuoki, mai kabin te Ruanimate.* A na bon ruo rikaaki ao a na wene n ai aroia akana aki korotobibiaki, aika kamateaki n te kabaang. 22  E mena ikanne Aturia ma ana botaki n aomata. A otabwaninia teuaei ruanimateia, a bane ni bwaka n te kabaang.+ 23  A mena ruanimaten neiei i kabin te mwarua,* ao a otabwaninia ruanimaten neiei ana botaki n aomata, aika a bane ni kamateaki n te kabaang, ibukina bwa a kauekea te maakunrang i abaia akana maiu. 24  “‘E mena ikanne Eram+ ma ana koraki aika mwaitikurikuri ni kabane aika otabwaninia ruanimatena, aika a bane ni bwaka n te kabaang. A bane n ruo rikaaki n aki korotobibiaki aomata aikai aika kauekea te maakunrang i abaia akana maiu, nakon te aba ae i nano. A nang kamaamaeaki ngkai ma akana ruo nako nanon te mwarua.* 25  A karaoa ana tabo ni wene neiei i buakoia akana kamateaki, n ikotaki ma ana koraki aika mwaitikurikuri ni kabane aika otabwaninia ruanimaten neiei. A bane n aki korotobibiaki ao a kamateaki n te kabaang ibukina bwa a kauekea te maakunrang i abaia akana maiu, ao a nang kamaamaeaki ma akana ruo nako nanon te mwarua.* E a tia teuaei ni kaakaki i buakoia akana kamateaki. 26  “‘A mena ikanne Meteka ao Tubara+ ma aia koraki aika mwaitikurikuri. A bane ruanimaten neienne n otabwaninia ruanimaten teuanne. A bane n aki korotobibiaki, ao a ewaraki n te kabaang ibukina bwa a kauekea te maakunrang i abaia akana maiu. 27  Tiaki a na boni wene i rarikia taani buaka aika korakora aika aki korotobibiaki ake a a tia ni bwaka, ake a ruo rikaaki nakon te Ruanimate* ma aia bwai ni buaka? Ao ane a na kaaki aia kabaang i aan atuia,* ao aia bure i aon riia, ibukina bwa a kauekea te maakunrang taani buaka aika korakora aikai i abaia akana maiu. 28  Ma ni kaineti ngkanne ma ngkoe, ko na kamanatuaaki i buakoia akana aki korotobibiaki ao ko na wene ma akana kamateaki n te kabaang. 29  “‘E mena ikanne Etom,+ ao a wene ana uea ao ana mataniwi ni kabane neiei i buakoia akana kamateaki n te kabaang, n aki ongei korakoraia. A na wene naba ma akana aki korotobibiaki+ ao akana ruo nako nanon te mwarua.* 30  “‘A bane ni mena naba ikanne natinuea* aika mwaane mai meang, n ikotaki ma I-Titon ni kabane+ ake a ruo rikaaki ma te bwaibwainrang ma akana kamateaki, n aki ongea te maakunrang are a kauekea ni korakoraia. A na wene n aki korotobibiaki ma akana kamateaki n te kabaang, ao a nang kamaamaeaki ma akana ruo nako nanon te mwarua.* 31  “‘E na nori baikai ni kabane Barao ao e na kabebeteaki nanona ibukini bwaai ni kabane ake a riki nakoia ana koraki aika mwaitikurikuri.+ A na kamateaki n te kabaang Barao ma kaain ana taanga ni buaka ni kabane,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 32  “‘E na kaiiaki Barao ma ana koraki aika mwaitikurikuri ni kabane, i rarikia akana aki korotobibiaki ao akana kamateaki n te kabaang, ibukina bwa e kauekea te maakunrang i abaia akana maiu,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “anene n tanginiwenei.”
Ebera, “Ao a na on kabin taiani karaanga mairoum.”
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Tao e kaineti nakoia taani buaka ake a taunaki ma aia kabaang, ma karineaia n te taanga ni buaka.
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “taani kairiri.”
Ke, “te ruanimate.”