Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 31:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bwakan Aikubita ae te kai te tiira ae rietata (1-18)

31  N te ka-11 n ririki, n te katenua n namwakaina ae teuana iai bongin te namwakaina, ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, kangai nakoni Barao are uean Aikubita ma ana koraki aika mwaitikurikuri,+‘Antai ae ko katotongnga ni kakannatom?   Iai ngkoa te I-Aturia, ae te kai ae te tiira i Rebanon,Ae iai mwaangana aika tamaroa ae ai aron te buakoako ae nuunikai, ao e rangi n rietataAo e rotii naang taberana.   E rikirake ni bubura n te ran, ao e rikirake n rietata ibukin taiani koburake n ran aika nano. Ao karaanga a otabwaninia te tabo are e unikaki iai,Ao kawain rania a teboki ni kabane arokan te tawaana.   Anne bukina ae e a rikirake n rietata riki nakoia arokan nako te tawaana. A rikirake ni mwaiti mwaangana aika totoa ao n rikirake n ananau mwaanganaIbukin te ran ae bati ni karaangana.   A bane mannikiban annang ni katei ngaoia ni mwaangana aika totoa,A kaabung i aani mwaangana manin te tawaana aika moaanti,Ao a bane natannaomata aika kau aomata ni maeka i aan nuuna.   E rikirake ni kakannato ibukin tamaroana ao ibukin abwabwakini mwaangana,Bwa a ruo rikaaki wakaana nako nanon te ran ae bati.   Akea riki kaai aika tiira n ana onnaroka te Atua+ aika a kona ni kabotauaki ma ngaia. Akea kaai aika mwaiango aika katotongi mwaangana aika totoa,Ao akea kaai aika taiani buree* aika kona n titeboo mwaangaia ma ngaia. Akea riki te aroka n ana onnaroka te Atua, ae e kona n roko n tamaroana.   I katamaroaa ni baana aika bati,Ao a bane ni bakantang irouna arokan Eten, ae ana onnaroka te Atua ae koaua.’ 10  “Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Kioina ngkai e* a rikirake n rangi n rietata, ma n rotii naang taberana, ao e a rikirake ni kainikatonga nanona ibukin rietatana, 11  N na anga ngaia nako nanoni bain te tia tautaeka ae mwaaka i aoia natannaomata.+ E na bon ekianako, ao N na rawa nakoina ibukini buakakana. 12  Ao ianena aika karotoia natannaomata aika akea aia nanoanga, a na koreia ni kabwakaa, ao ni kitanna i aoni maunga, ao a na mrara baana i nanoni mwarua nako, ao a na raea ni mwaoto mwaangana ni karaangan nako te aba.+ A na bane botannaomata n te aonnaba n nako mai aan nuuna ma ni kitanna. 13  A na maeka mannikiban annang ni kabane ni botona are e bwaka, ao manin te tawaana aika moaanti ni kabane i aoni mwaangana nako.+ 14  E riki aei bwa e aonga n akea te aroka ae uakaan ma te ran, ae e riai n rikirake n rangi n rietata ke n rotii naang taberana, ao e aonga naba n akea te aroka ae tebotebokaki raoi ae e na rota abwakia. Bwa e na anga te aba ngaiia ni kabane nakon te mate, nakon te aba ae i nano, n ikotaki ma natiia aomata aika ruo nako nanon te mwarua.’* 15  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘N te bong are e ruo rikaaki iai nakon te Ruanimate* ao N na kauekea te tanginiwenei. Mangaia ae N na rabuna aon te ran ae makuakua ao n taui raangana bwa e aonga n tukaki te ran ae bati. N na karooa Rebanon ibukina, ao a na bane n rai arokan te tawaana. 16  Ao N na karuruia natannaomata n rurungaani bwakana ngkana I karuoa rikaaki nakon te Ruanimate* n ikotaki ma ake a ruo nako nanon te mwarua,* ao n te aba ae i nano a na bane ni karauaki nanoia arokan Eten,+ aika taiani kabanea n tamaroa ao taiani kabanea n raoiroi mai Rebanon, aika a bane n tebotebokaki raoi. 17  A a ruo rikaaki ma ngaia nakon te Ruanimate,* nakoia te koraki ake a kamateaki n te kabaang,+ n ikotaki ma taani boutokaia* ake a maeka i aan nuuna i buakoia natannaomata.’+ 18  “‘Antai i buakoia arokan Eten ae titeboo ma mimitongim ao kakannatom?+ Ma ko na bon uotaki rikaaki n ikotaki ma arokan Eten nakon te aba ae i nano. Ko na wene i buakoia akana aki korotobibiaki, ma akana kamateaki n te kabaang. E na riki aei nakoni Barao ma ana koraki aika mwaitikurikuri ni kabane,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te aroka ae mwangaanga ao e kuokuonako kunna.
Ebera, “ko.”
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “anganibai.”