Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etekiera 24:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ierutarem ai aron te bwaata ae raraa (1-14)

  • Bon te kanikina mateni buun Etekiera (15-27)

24  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou n te karuaiwa n ririki, n te katebwina n namwakaina ae tebwina iai bongin te namwakaina, ae kangai:  “Natin te aomata, taua mwini bongin te namwakaina aei,* ae bon te bong naba aei. E moana buakanakin Ierutarem ni bon te bong naba aei ueani Baburon.+  Ao taekina te taeka n rabakau* ni kaineti ma te koraki aika karitei aikai, ao kangai ibukia: “‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Katokaa te bwaata ni kuuka,* kaaki i aon te ai, ao kabwaroa te ran i nanona.+   Karin i nanona mwakorokoron te irikomaiu,+ aika mwakoro ni kabane aika raraoi,Ae te boto n ranga ao te anga, ao kaonna n taian ri aika taiani kabanea n tamaroa.   Anaa te tiibu ae te kabanea n tamaroa man te nanai,+ ao kauaataoi kaai i aan te bwaata ni katobibia. Kaburoi mwakorokoro akanne ao kamwai taian ri i nanona.”’  “Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘E na reke kain te kaawa ae katuturaraa,+ ae te bwaata ni kuuka ae e a raraa ni biti, ae e tuai ni kanakoaki te raraa ni biti are iai! Kanakoa kanoana teuana imwin teuana,+ ao tai rinerineia bwa e nga ae ko na anaia.*   Bwa e mena raraana i nanona,+ ao e kabwaroa neiei i aon te bwaa ae tangaina. E aki kabwaroa i aontano bwa e na rabunna n te tano.+   Ibukini kauekean te un ae korakora bwa e aonga ni karokoaki te karekekai,I a tia ni kaaki raraan neiei i aon te bwaa ae tangaina ae maranran,Bwa e aonga n aki rabunaki aona.’+  “Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘E na reke kain te kaawa ae katuturaraa!+ N na kauaataoa te aia ni karietataa. 10  Kabwarikoi kaai ao kauraa te ai,Kaburoa raoi te iriko, kabwaroa ranna ao kabwatatai taian ri. 11  Kaaki te bwaata ane akea kanoana i aoni mwaakaro n ai bwa e aonga ni bue,N te aro are e na uraura rabwatana ae te buraati bwa e a bue. E na ran kamwaraana i nanona+ ao e na bue te raraa ni biti are iai. 12  E kamarakinano ao e kakua,Bwa e na bon aki nako te raraa ni biti are matenten.+ Karenakoa i nanon te ai ma raraani bitina!’ 13  “‘Ko a kamwara ibukin aroarom ae kamwara.+ I kataia ni kaitiakiko, ma ko aki kona n itiaki mani kamwaraam. Ko na aki itiaki ni karokoa ae e kerikaaki uniu ae korakora iroum.+ 14  Boni ngai ae Iehova ae I a tia n taetae. E na bon riki. N na karaoa te mwakuri n aki muti, n aki nanokawaki, ao n aki uringaaba.+ A na motika taekam ni kaineti ma arom ao am mwakuri nako,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 15  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 16  “Natin te aomata, N nang anaa mairoum te aomata ae ko tangiria, n tii teuana te oro.+ Ko aki riai n tanginiwenei* ke n tang ke n tiinako rannimatam. 17  Ngirangira n aki karongoa, ao tai karaoa katein te tanginiwenei ibukin te mate.+ Kabaea bwaram ae te kunnikai,+ ao karini am kau.+ Ko aki riai n rabuna wim,*+ ao tai kana te kariki ae uotaki nakoim irouia tabemwaang.”*+ 18  Ao I taetae nakoia aomata n te ingabong ao e mate buu ngke e a tairiki. Mangaia are I a karaoa are I tuangaki ngke e a ingabong. 19  A taku nakoiu aomata: “Ko aki kan tuangira bwa tera irekerekera ma baika ko karaoi aikai?” 20  I kaeka nakoia ni kangai: “E roko ana taeka Iehova irou, ae kangai, 21  ‘Tuangia tibun Iteraera ni kangai: “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘N nang kamwaraea au tabo ae tabu,+ are ngaia nibwani kainikatongami ae korakora, are te bwai are kam tangiria, ao e tangiria nanomi. A na bwaka n te kabaang natimi mwaane ma aine ake kam katikuia.+ 22  Ao kam na karaoa are I a tia ni karaoia. Kam na aki rabuni wimi* ao kam na aki kana te kariki are uotaki nakoimi irouia tabemwaang.+ 23  A na mena bwarami ae te kunnikai i aon atumi, ao ami kau i waemi. Kam na aki tanginiwenei ke n tang. Ma e na korakora mamaarami ibukin ami kairua,+ ao kam na ngirangira i marenami. 24  E riki Etekiera bwa te kanikina ibukimi.+ Kam na karaoa are e a tia ni karaoia. Ngkana e riki anne, ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai ae te Uea ae Moan te Rietata.’”’” 25  “Ao ni kaineti ngkanne ma ngkoe ae natin te aomata, n te bong are I uotaanako iai mairouia aia tabo ni kamaiu ae te bwai ae tamaroa ae a kimwareirei iai, ae te bwai ae a tangiria, ao e tangiria nanoia n ikotaki ma natiia mwaane ma aine,+ 26  ao ko na boni kaongoaki iroun ane e reke birinakona.+ 27  N te bong anne ao ane ko nang kaurea wim ao n taetae nakon te aomata are reke birinakona, ao ko nang aki manga baennewe.+ Ko na riki bwa te kanikina nakoia, ao a na ataia bwa bon Iehova ngai.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “aran te bong.”
Ke, “te taetae ni kaikonaki.”
Ke, “te bwaata ni kuuka ae tangainanako matana.”
Ke, “tai karaoa te
Ke, “n ororea bwabwaam.”
Ke, “buaina ake i aon riana are mai eta.”
Ebera, “aia kariki mwaane.”
Ke, “buaimi ake i aon riami are mai eta.”