Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etekiera 22:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ierutarem ae te kaawa ae katuturaraa (1-16)

  • Iteraera ai aron te maange ae aki manena (17-22)

  • A kabuakakaaki taani kairiri ao tibun Iteraera (23-31)

22  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Ngkoe ae natin te aomata, ko a tauraoi n taekina motikan taekan* te kaawa ae katuturaraa,+ ao ni kaotii nakoina ana bwai ni kabane aika riribaaki?+  Ko na kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Ngkoe ae te kaawa ae ko katuturaraa+ i nanom, ae e a roko am tai,+ ae ko karaoi bouannanti aika kamwara* ni kamwaraeko iai,+  ko reke n te bure n am katuturaraa,+ ao a kamwaraeko am bouannanti aika kamwara.+ Ko kawaekoaa tokin am bong, ao a a roko n tokia am ririki. Anne bukina ae N na karaoiko iai bwa te bwai ni kabuakakaaki irouia natannaomata, ao te bwai ni kakanikoaki irouia aaba ni kabane.+  A na kakanikoko aaba akana uakaan ao akana raroanako ma ngkoe,+ ngkoe ae e kamwara aram ao ko on n te mangaongao.  Noria! A bane aia mataniwi tibun Iteraera n tatabemania nako akana i nanom, ni kabonganai mwaakaia ni katuturaraa iai.+  A aki karineia tamaia ma tinaia i nanom.+ A babakanikawaia te aomata ae maeka n iruwa, ao a bwainikirina te teei ae akea tamana,* ao te aine ae e a tia ni mate buuna.”’”+  “‘Ko ribai au tabo aika tabu, ao ko urui au bongi n taabati.+  A mena i nanom taan uarao aika kani katuturaraa.+ A kang i nanom karea aika kareanaki nakoia bouannanti i aoni maunga, ao a kakaraoa te aroaro ae kamwara i nanom.+ 10  A aki karinea nnen tamaia ni wene* i nanom,+ ao a kamwaraea te aine ae kamwara n ana tai n aoraki n aine.+ 11  E karaoa i nanom te bwai ae riribaaki te mwaane temanna ma buun raona,+ ao are temanna e kamwaraea buun natina te mwaane n te aroaro ae kamwara,+ ao are temanna e kamwaraea mwaanena ae natin tamana te aine.+ 12  A ananaa te bwai ni kamaraato ni katuturaraa iai i nanom.+ Ko katangomwane ni bakaonna+ ke ibukini karekean am raka,* ao ko taumatoaia raom n anaa te mwane.+ Eng, ko a boni mwaninga raoi taekau,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 13  “‘Noria! I uboi baiu bwa I koro n ribaa am karekemwane n te babakanikawai are ko karaoia, ao ibukini mwakuri ni katuturaraa ake i nanom. 14  E na teimatoa ninikoriam* ao n teimatoa ni korakora baim ni boong ake N na ekikonako iai?+ I a tia n taetae ngai ae Iehova, ao N na boni karaoia. 15  N na kamaenakoko nako buakoia natannaomata ao ni kamaeinikuniko nakon aaba,+ ao N na karokoa n tokina kamwaraam.+ 16  Ao ane ko na bwaibwainrang i mataia natannaomata, ao ko na ataia bwa bon Iehova ngai.’”+ 17  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 18  “Natin te aomata, a a riki tibun Iteraera irou bwa kaanga te maange ae akea manenana. Bon te buraati ngaiia ni kabane, ao te bititaom ao te biti ao te buange, i nanoni nnen te ai. A a riki bwa maangen te tirewa.+ 19  “Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘Ibukina bwa kam a bane n riki bwa kaanga te maange ae akea manenana,+ I a ikotiingkami ni kabane i nanon Ierutarem. 20  N aron te tirewa ao te buraati ao te biti ao te buange ao te bititaom, aika ikotaki i nanoni nnen te ai bwa e na ukaki te ai nako aoia bwa a aonga n ran, ao ai arona naba bwa N na ikotiingkami ni kabane n uniu ao n uniu ae korakora, ao N na ukingkami bwa kam aonga n ran.+ 21  N na botingkami ni kabane ao n ukingkami n ain uniu ae korakora,+ ao kam na ran i nanon neienne.+ 22  N aron te tirewa ae ran ni nnen te ai, ao ai aromi naba bwa kam na ran i nanon neienne, ao kam na ataia bwa boni ngai ae Iehova ae I kabwaroa uniu ae korakora i aomi.’” 23  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 24  “Natin te aomata, kangai nakon neienne, ‘Boni ngkoe te aba ae e na aki kaitiakaki ke ni bwaka te karau i aom ni bongin te un. 25  A bairea karaoan ae buakaka am burabeti i nanom+ n aron te raian ae raebitia konana.+ A kabwautiia aomata.* A taui baika kakawaki ao baika rangi ni kakawaki. A kabatiai mwaitiia aine aika mate buuia i nanom. 26  A urua au tua am ibonga,*+ ao a teimatoa ni kamwaraei au tabo aika tabu.+ A aki kaokoroa te bwai ae tabu ma ae aki,+ ao a kabwaka ni kaota te bwai ae kamwara ma ae itiaki,+ ao a rawa ni kawakin au bongi n taabati, ao I a kamatauningaaki i buakoia. 27  Am natinuea mwaane akana mena i nanom bon ai aroia kameaanti aika raebitia konaia. A katuturaraa ao a tiringia aomata* ibukin aia karekemwane n te babakanikawai.+ 28  Ma a kabiri aon aia mwakuri ni kamainainai am burabeti. A nori miitara aika kewe ao a anga te kanikina ae kewe+ ibukini kanoan taai aika a na roko, ao a taku: “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova,” ao e bon aki taetae Iehova. 29  A babakanikawai kaain te aba ao a iraa,+ a bwainikirinia akana kainnano ao akana maiu ni kainnano, ao a babakanikawaia te aomata ae maeka n iruwa, ao a rawa n anganna te kaetitaeka ae riai.’ 30  “‘I kakaaea te mwaane temanna mai buakoia ae e na onobwaia te oo ae te atibu, ke e na tei ni bwangabwangan te oo i matau bwa I aonga n aki kamauna te aba aei,+ ma bon akea ae e reke irou. 31  Mangaia ae N na kabwaroa uniu i aoia ao ni kamaunaia n ain uniu ae korakora. N na karokoi i aon atuia mwin nako aroia,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “ko na motika taekan, ko na motika taekan.”
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”
Ebera, “a kaota bwain rabwatan tamaia ae riai ni karabaaki.”
Ke, “ke ko karaoa te kataarau ae bati te raka iai.”
Ebera, “nanom.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.