Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 20:1-49

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Rongorongon aia karitei tibun Iteraera (1-32)

  • E beritanaki kaokan aroia tibun Iteraera (33-44)

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako maiaki (45-49)

20  Ao n te kaitiua n ririki, n te kanimaua n namwakaina ae tebwina iai bongin te namwakaina, ao a a roko aia unimwaane tibun Iteraera tabeman ao a tekateka i matau bwa a na titirakina Iehova.  Ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, taetae nakoia aia unimwaane tibun Iteraera ao tuangia ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, “Kam roko bwa kam na titirakinai? ‘Ngkai bon iai ngai, ao N na aki kaekaa ami titiraki,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”’  “Ko a tauraoi ni motiki taekaia?* Natin te aomata, ko a tauraoi ni motiki taekaia? Kaotii nakoia baika riribaaki ake a karaoi aia bakatibu.+  Tuangia ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “N te bong are I rinea iai Iteraera+ ao I taetae n tuea* naba nakoia kanoan* Iakoba, ao I kaotai nakoia n te aba are Aikubita.+ Eng, I taetae n tuea nakoia ao I kangai, ‘Bon Iehova ngai ae Atuami.’  N te bong anne ao I taetae n tuea bwa N na kairiia ni kaotinakoia man te aba are Aikubita nakon te aba ae I a tia n tuoa ibukia, ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru.*+ Bon te aba ae te kabanea n tamaroa i buakon aaba ni kabane.  Ao I kangai nakoia, ‘Kam riai n tatabemaningkami nako ni karenakoi baika riribaaki akana i matami, tai kamwaraeingkami ni bouannantin Aikubita aika kamwara.*+ Bon Iehova ngai ae Atuami.’+  “‘“Ma a karitei nakoiu, ao a aki kan ongo irou. A aki karenakoi baika riribaaki ake i mataia, ao a aki kitani bouannantin Aikubita aika kamwara.+ Mangaia are I berita bwa N na kabwaroa uniu ae korakora i aoia, ao ni kaota raoi uniu nakoia n te aba are Aikubita.  Ma I karaoa anne ibukin arau, bwa e aonga n aki kamatauningaaki i mataia natannaomata ake a maeka i buakoia.+ Bwa I kaotai nakoia* i mataia natannaomata aikai, ngke I kairiia* ni kaotinakoia man te aba are Aikubita.+ 10  Mangaia are I kairiia ni kaotinakoia man te aba are Aikubita ao ni kairiia nakon te rereua.+ 11  “‘“I a angania ngkanne au tua ao ni kaotii nakoia au moti,+ bwa e aonga ni maiu te aomata ane kakairi iai.+ 12  I angania naba au bongi n taabati+ bwa te kanikina i marenau ma ngaiia,+ bwa a aonga n ataia bwa bon Iehova ngai ae I katabuia.* 13  “‘“Ma a karitei nakoiu tibun Iteraera n te rereua.+ A aki kakairi n au tua nako ao a rawa nakon au moti nako, ae ngkana e kakairi iai te aomata ao e na maiu. A bon urui au bongi n taabati. Mangaia are I berita bwa N na kabwaroa uniu ae korakora i aoia n te rereua ni kamaunaia.+ 14  I karaoa anne ibukin arau bwa e aonga n aki kamatauningaaki i mataia natannaomata, ake I kairiia ni kaotinakoia* i mataia.+ 15  I taetae naba n tuea nakoia n te rereua bwa N na aki kairiia ni karinia n te aba are I angania,+ ae te aba ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru,+ ae te kabanea n tamaroa i buakon aaba ni kabane, 16  ibukina bwa a rawa nakon au moti nako, a aki kakairi n au tua nako, ao a urui au bongi n taabati, bwa e mena nanoia irouia aia bouannanti aika kamwara.+ 17  “‘“Ma I* nanoangaiia ao I aki kamaunaia. I aki kamaunaia n te rereua. 18  I taku nakoia natiia n te rereua,+ ‘Tai kakairi n aia tua ami bakatibu,+ ke ni kawakin aia moti, ke ni kamwaraeingkami n aia bouannanti aika kamwara. 19  Bon Iehova ngai ae Atuami. Kakairi n au tua nako ao kawakin au moti ao kakororaoi.+ 20  Ao katabui au bongi n taabati,+ ao a na riki bwa te kanikina i marenau ma ngkami, bwa kam na ataia bwa bon Iehova ngai ae Atuami.’+ 21  “‘“Ma a a manga karitei natiia nakoiu.+ A aki kakairi n au tua nako ao a aki kawakin au moti ma ni kakororaoi, ae ngkana e kakairi iai te aomata ao e na maiu. A urui au bongi n taabati. Mangaia are I berita bwa N na kabwaroa uniu ae korakora i aoia, ao ni kaota raoi uniu n ekiianako n te rereua.+ 22  Ma I aki karaoa anne,+ ao I karaoa te bwai teuana ibukin arau+ bwa e aonga n aki kamatauningaaki i mataia natannaomata, ake I kairiia* ni kaotinakoia i mataia. 23  I taetae naba n tuea nakoia n te rereua bwa N na kamaenakoia nako buakoia natannaomata, ao ni kamaeinikunia nakon aaba,+ 24  ibukina bwa a aki kakororaoi au moti ao a rawa nakon au tua nako,+ ao a urui au bongi n taabati, ao a iririi* aia bouannanti aika kamwara aia bakatibu.+ 25  I kariaia naba bwa a na kakairi n tuua aika aki raraoi ma mooti aika a aki kona ni maiu iai.+ 26  I kariaia bwa a na kamwaraeaki n oin aia angakarea, ngke a kabuekiia naati nako aika karimoa n te ai.*+ I karaoa aei, bwa a aonga ni kitanaki, ao a na ataia bwa bon Iehova ngai.”’ 27  “Mangaia ae taetae nakoia tibun Iteraera ngkoe ae natin te aomata, ao tuangia ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “A taetae naba ni kamatauningaai ami bakatibu n te aro aei, n aroia n aki kakaonimaki nakoiu. 28  I kairiia ni karinia n te aba are I taetae n tuea bwa N na angania.+ Ngke a nori tabuki ni kabane aika rietata, ao aroka aika bati baaia,+ ao a anga aia karea ma aia karea aika kaunai. A anga naba man aia karea te boi ae boiarara* ao a kabwaroa ikanne aia karea ae te moi. 29  Ngaia are I a titirakinia ni kangai, ‘Tera ae kakaraoaki n te tabo ae rietata ane kam nanako iai? (Bon arana naba ngkai Te Tabo ae Rietata ni karokoa te bong aei.)’”’+ 30  “Kangai ngkai nakoia tibun Iteraera, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Kam a kamwaraeingkami n aron are a karaoia ami bakatibu ni kakairi irouia aia bouannanti aika kamwara n aki kakaonimaki nakoiu?*+ 31  Ao kam bon teimatoa naba ni kamwaraeingkami ni karokoa te bong aei n aromi n anga taiani karea nakoia ami bouannanti ni kabane aika kamwara, ni kabuekiia natimi n te ai?*+ E riai ngkanne n te tai naba aei bwa N na kaekaa ami titiraki, ngkami aika tibun Iteraera?”’+ “‘Ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao N na bon aki kaekaa ami titiraki.+ 32  Ao te baene kam iaiangoia, ngke kam kangai, “Ti na riki bwa ai aroia natannaomata, n ai aroia utu ake n aaba ake tabeua, aika a taromauria* te kai ma te atibu,”+ e na bon aki kona n riki.’” 33  “‘Ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao N na bon tautaeka bwa te uea i aomi ma te bai ae korakora, te bai ae aroraki, ao te un ae korakora ae kabwaroaki.+ 34  N na kairingkami ni kaotinakoingkami mai buakoia botannaomata, ao n rikoingkami man aaba ake kam kamaenakoaki nako iai n te bai ae korakora, n te bai ae aroraki, ao n te un ae korakora ae kabwaroaki.+ 35  N na kairingkami nakon aia rereua botannaomata ao N na motiki taekami iai n itaramata.+ 36  “‘N aron are I motiki taekaia ami bakatibu n rereuan te aba are Aikubita, ao N na manga motiki taekami,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 37  ‘N na kamwanangaingkami riaan ana kai te tia kawakintiibu,+ ao ni kabaeingkami n te berita. 38  Ma N na kanakoia mai buakomi taani karitei ao naake a bure nakoiu.+ Bwa N na kairiia ni kaotinakoia man te aba are a maeka n iruwa iai, ma a na aki rin n te aba ae Iteraera,+ ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai.’ 39  “Ni kaineti ngkanne ma ngkami aika tibun Iteraera, e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘E na nako temanna ma temanna ao e na toro irouia ana bouannanti aika kamwara.+ Ma imwina ngkana kam aki ongo irou ao N na kitaningkami, ao kam nang aki manga kamatauningaa arau ae tabu n ami karea ao n ami bouannanti aika kamwara.’+ 40  “‘Bwa n au maunga ae tabu, i aon te maunga ae rietata i Iteraera,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao ikanne are a na toro iai irou tibun Iteraera ni kabane n te aba anne.+ N na kukurei irouia ikanne, ao N na tua bwa kam na anganai ami angabwai ma ami kabanea n tamaroa man ami karea nako, ake ami bwai aika tabu ni kabane.+ 41  N na kukurei iroumi ibukin te boi ae boiarara,* ngkana I kairingkami ni kaotinakoingkami mai buakoia botannaomata, ao n rikoingkami ni kabane man aaba ake kam kamaenakoaki nako iai,+ ao N na katabuaki i buakomi i mataia natannaomata.’+ 42  “‘Ao ane kam na ataia bwa bon Iehova ngai+ ngkana I kairingkami nakon te aba ae Iteraera,+ nakon te aba are I taetae n tuea ibukina bwa N na angania ami bakatibu. 43  Ao ikanne are kam na uringi iai aroaromi ma ami mwakuri ni kabane ake kam kamwaraeingkami iai,+ ao ane kam na ribaingkami* ibukini baika bubuaka ni kabane ake kam karaoi.+ 44  Ao ane kam na ataia bwa bon Iehova ngai, ngkana I karaoa te bwai teuana nakoimi ibukin arau,+ tiaki ni kaineti ma aroaromi aika buakaka, ke ami mwakuri aika bubuaka, ngkami aika tibun Iteraera,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 45  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 46  “Natin te aomata, kamwataua taraan te tabo are i maiaki ao taetae nakoni maiaki, ao taetae ni burabeti nakoni buakonikain te tawaana are i maiaki. 47  Kangai nakon te buakonikai are i maiaki, ‘Ongora n ana taeka Iehova. E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Akea bwa I a kauraa te ai n ekikonako,+ ao e na kabueki aroka nako aika kiriin ao aroka nako aika rai ake i nanom. E na aki mate te ai ae urarake,+ ao a na bane aomata nako n namakina kabuebuen te ai, mai maiaki nako meang. 48  Ao a na bane iriko* n ataia bwa boni ngai ae Iehova ae I kauraa, n te aro are e na aki tiringaki.”’”+ 49  Ao I taku: “Akea ngai te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova! A taekinai ni kangai, ‘Tiaki e tii taekin taiani kamwaninga teuaei?’”*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taekina te motikitaeka i aoia?”
Ebera, “katea baiu.”
Ebera, “ana kariki.”
Nora Nanon Taeka.
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ae taekaia tibun Iteraera.
Ae taekaia tibun Iteraera.
Ke, “kaokoroia ibukin te Atua.”
Ae taekaia tibun Iteraera.
Ebera, “matau.”
Ae taekaia tibun Iteraera.
Ebera, “mataia a ririmwin.”
Ke, “kanakoia rinanon te ai.”
Ke, “ae karaunano; kamaiu.” Ebera, “kabebete.”
Ae taekan te wene ni bure ni kaineti ma te taromauri.
Ebera, “kanakoia rinanon te ai.”
Ke, “beku ibukia; toro irouia.”
Ke, “ae karaunano; kamaiu.” Ebera, “kabebete.”
Ebera, “ubumi.”
Ke, “aomata.”
Ke, “taeka n rabakau?”