Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 16:1-63

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Tangiran Ierutarem iroun te Atua (1-63)

  • Kaanga te teei ae kitanaki (1-7)

  • E katamaroaa neiei te Atua, ao e karaoa te berita ni mare (8-14)

  • E aki kakaonimaki neiei (15-34)

  • E katuuaaeaki n ana wene ni kimoa (35-43)

  • Kabotauana ma Tamaria ao Totom (44-58)

  • e Atua e uringa ana berita (59-63)

16  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, kaotii nakon Ierutarem ana mwakuri aika riribaaki.+  Ko riai ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova nakon Ierutarem: “Ko riki ao ko bungiaki i abaia tibuni Kanaan. Tamam bon te Amoraite,+ ao tinam bon tibun Eta.+  Ni kaineti ma bungiakim, n te bong are ko bungiaki iai, ao e aki koreaki butom, ao ko aki tebokaki n te ran bwa ko aonga n itiaki, ao ko aki bubuaki n te taoro, ao ko aki niniraki n taiani kunnikai.  Akea temanna ae kan nanoangaiko ni karaoi baikai nakoim. Akea temanna ae atataiaomata nakoim. Ma ko karenakoaki nakon te tawaana ibukina bwa ko* a ribaaki naba n te bong are ko bungiaki iai.  “‘“Ngke I rirarikim ao I noriko n iakiaki i buakon raraam, ao ngke ko wene ikekei ma raraam ao I taku: ‘Teimatoa ni maiu!’ Eng, I taku nakoim ngke ko wene ma raraam: ‘Teimatoa ni maiu!’  I karaoiko bwa te koraki ae rangi ni mwaitikurikuri, n aron aroka aika bwebwerake n te tawaana, ao ko a ikawairake ma n rikirake, ao ko bwaini bwaai ni katamaroa aika taiani kabanea n raoiroi. A a toro mammam ao e a mwarairai iram, ma e teimatoa n akea karabaam ao n oti bwain rabwatam ae riai ni karabaaki.”’  “‘Ngke I rirarikim ao I noriko, ao I a ataia bwa ko a bon tau nakon te tangira. Mangaia are I taakina au kunnikai* ao I rabuna bwain rabwatam+ ae riai ni karabaaki ao ni karaoa te taetae n tuea ao ni berita ma ngkoe,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao ko a riki bwa au aomata.  Irarikin anne, I a tia n tebokiko n te ran ao ni kanakoa raraam ao ni kabiriko n te bwaa.+ 10  Ao I kunnikaiko n te kunnikai ae katamaroaaki n taeraki, ao I anganiko kaau aika raraoi ae kunin te man,* ma n niriko n te rinen ae raoiroi ao I kunnikaiko ni kunnikai aika bobuaka. 11  I katamaroako ni bwaai ni katamaroa, ao I kaaki tauanibai i aoni baim ma te mwae i roroam. 12  I kaaki naba te mwamwa i bwairim, ao taabia i taningam, ao te baunuea ae tamaroa i atum. 13  Ko teimatoa ni katamaroako n te koora ma te tirewa, ao am kunnikai bon te rinen ae raoiroi, ae te kunnikai ae bobuaka, ao te kunnikai ae katamaroaaki n taeraki. Ao kanam bon te burawa ae mte, aia karewe manibeeru,* ao te oera, ao ko a rikirake n rangi n tamaroa,+ ao ko a tau n riki bwa te ueannaine.’”* 14  “‘E a moanna ni butanako kakannatom* i buakoia natannaomata+ ibukin tamaroam, bwa e kororaoi ibukina bwa I kaaki oin tamaroau i aom,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 15  “‘Ma ko a moanna n onimakina tamaroam+ ao ibukini kakannatom ko a riki bwa te aine ae kakabooaki.+ Ko wewene ni bure ma ane e rirarikim,+ ao e a taua aron tamaroam. 16  Ko anai kunnikaim tabeua aika kirimatamata ao ko katamaroai iai am tabo aika rietata ike ko a kakabooaki iai,+ aika baika aki riai ni karaoaki ao a aki riai naba n riki. 17  Ao ko anaa naba am bwai ni katamaroa ae tamaroa ae karaoaki man te koora ao te tirewa are I anganiko, ao ko karaoi iai am bouannanti aika mwaane ao ni wewene ni bure ma ngaiia.+ 18  Ao ko anai am kunnikai aika katamaroaaki n taeraki ao n rabuni,* ao ko kareana nakoia au oera ma karea aika boiarara ibukiu.+ 19  Ao te kariki are I anganiko—ae karaoaki man te burawa ae mte, te oera, ao aia karewe manibeeru, are I anganiko bwa ko na kanna—ko kareanna naba nakoia bwa te boi ae boiarara.*+ Anne raoi te bwai ae riki,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 20  “‘Ko anaiia naba natim mwaane ma aine ake ko bungia bwa natiu,+ ao ko kareania nakoia bouannanti+—tiaki e a rangi n riao am mwakuri ni kakabooaki ibukin te wene ni bure? 21  Ko kamateia natiu mwaane ao ko anga bwa taiani karea, n arom ni kabuekiia n te ai.+ 22  Ngke ko tabe ni kakaraoi mwakuri aika riribaaki ni kabane ma mwakuri ni wewene ni bure, ao ko aki uringi am bongi n ataei ngke akea ngkoa karabaam ao e oti bwain rabwatam ae riai ni karabaaki, ao ko iakiaki i buakon raraam. 23  Imwini buakakam ni kabane, ao ke e reke kaim, e na reke kaim,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 24  ‘Ko katea te tabuki teuana ibukin taromauriaia atua aika kewe, ao ko karaoa am tabo ae rietata ni maraen nako te kaawa. 25  Ko katei am tabo aika rietata n te tabo ae kai noraki ni kawai nako, ao ko onea tamaroam nakon te bwai ae riribaaki, n arom n anga ngkoe* nakoia aomata nako ake a rirarikim,+ ao ko kabatiaa am wewene ni bure.+ 26  Ko wewene ni bure ma natin Aikubita aika mwaane,+ ake kaain rarikim ake a rangi ni kaibwabwaru, ao ko kaunai ni kabatiaan am mwakuri ni wewene ni bure. 27  N nang ekikonako ngkai ni baiu ao N na koreaanako kanam,+ ao N na kariaia aine aika riribaiko+ bwa a na karaoa ae a kani karaoia nakoim, ake natiia I-Biritia aika aine ake a kubanrou ibukin aroarom ae kamwara.+ 28  “‘Ibukina bwa ko aki kona n rauaki, ko a manga wewene ni bure ma natin Aturia aika mwaane,+ ma imwin am wewene ni bure ma ngaiia, ao ko tuai naba man rauaki. 29  Mangaia are ko a karikirakea riki am wewene ni bure nakon abaia taan iokinibwai* ao nakoia I-Kareria,+ ma ko bon aki naba roko n te rauaki. 30  Ai aorakira* nanom,’* bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ngke ko kakaraoi baikanne ni kabane, ao ko karaoa ana mwakuri te aine ae kakabooaki ae aki bwerengaki!+ 31  Ma ngke ko katea am tabuki n te tabo ae kai noraki ni kawai nako, ao ni karaoa am tabo ae rietata ni maraen nako te kaawa, ao kaanga ai aron ae tiaki te aine ae kakabooaki ngkoe, ibukina bwa ko rawa nakon te kabwakamwane. 32  Bon te buu te aine ae wewene ni kimoa ngkoe ae e kakatokai riki boraia ianena nakon are bon oini buuna!+ 33  A anganga te bwaintangira aomata nakoia aine aika kakabooaki ni kabane,+ ma ngkoe ko anganga taiani bwaintangira nakoia te koraki nako ake a kaibwabwaru nakoim,+ ao ko kamarai atoia bwa a na kawariko man taabo akana i rarikim ni kabutaa bwa a na wewene ni bure ma ngkoe.+ 34  Boni kaitaraaia raoi ngkoe aine tabemwaang aika kakabooaki. Akea temanna ae kakabooaki ae kakaraoa aekakin arom! Ko kabooia aomata ma a aki kabooko. E rangi ni kaokoro arom.’ 35  “Mangaia ae ngkoe ae te aine ae kakabooaki,+ ongora n ana taeka Iehova. 36  E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘Ibukina bwa e a tia ni kabwaroaki am kaibwabwaru, ao e a tia n oti bwain rabwatam ae riai ni karabaaki, i nanon am tai ni wewene ni bure ma am tangira nako, ao am bouannanti ni kabane aika riribaaki aika kamwara,*+ are ko kareana naba raraaia natim mwaane nakoia,+ 37  mangaia ae I a ikotiia am tangira ni kabane ake ko a tia ni kakukureiia, ake te koraki nako ake ko tangiriia ao ake ko ribaiia. N na ikotiia bwa a na ekikonako man taabo ake i rarikim ni kabutaa ao N na kaota nakoia bwain rabwatam ae riai ni karabaaki, ao a na bon noriko raoi n akea karabaam.+ 38  “‘Ao N na katuuaaeko ni motikitaeka ake a bon tau n anganaki aine aika taani wene ni kimoa+ ao aika a katuturaraa,+ ao e na katutuaki raraam n te un ae korakora ao n te tauaninne.+ 39  N na anga ngkoe nako nanoni baia, ao a na urui am tabuki ao a na kabwakaaki am tabo aika rietata,+ ao a na buutii am kunnikai mai aom ao a na anaa am bwai ni katamaroa ae tamaroa,+ ao a na katikuko n akea karabaam+ ao e a oti bwain rabwatam ae riai ni karabaaki. 40  A na kairiia te koraki aika bati+ bwa a na ekikonako ao a na karebanaiko n atibu+ ao a na kamateko n aia kabaang.+ 41  A na kabueki am auti n te ai+ ao a na motika taekam i mataia aine aika bati, ao N nang katoka arom ni kakabooaki,+ ao ko nang katoka am kabwakamwane. 42  N na katoka uniu ae korakora n ekikonako,+ ao e nang rairakinako marakin nanou mairoum+ ao N nang rau ao n aki manga un.’ 43  “‘N na karokoi ngkai i aon atum mwin nako arom ibukina bwa ko aki uringi am bongi n ataei+ ao ko kaunai ngke ko karaoi baikai ni kabane,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao ko nang aki manga kakaraoa aroarom ae kamwara ao am mwakuri ni kabane aika riribaaki. 44  “‘Noria! Ane a na bane te koraki ake a kakabonganai taeka n rabakau n atonga nakoim te taeka n rabakau ae kangai: “Titeboo raoi te tina ma natina te aine!”+ 45  Titeboo raoi ngkoe ma tinam, are e riribaa buuna ma natina. Ao titeboo raoi naba ngkoe ma tarim, ake a riribaiia buuia ma natiia. Tinam bon tibun Eta ao tamam bon te Amoraite.’”+ 46  “‘Tarim ae karimoam bon Tamaria,+ ae e maeka i meangim* ma natina aine,*+ ao tarim ae karimwim ae e maeka i maiakim,* bon Totom+ ma natina aine.+ 47  Ko aki tii nakonako ni kawaia ao ni kakairi n aia mwakuri aika riribaaki, ma i nanon te tai ae uarereke ao e a rangi ni buakaka riki aroarom ni kabane nakoia.+ 48  Ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao a aki karaoa aron are ko karaoia ma natim aine, tarim ae Totom ma natina aine. 49  Noria! Aio ana bure tarim are Totom: E kamoamoa+ ngaia ma natina aine,+ ao e rangi ni bati kanaia+ ao a rau n akea tabeaiangaia,+ ma e ngae n anne a bon aki boutokaiia akana karawawataaki ma akana maiu ni kainnano.+ 50  A teimatoa ni kainikatonga+ ao ni kakaraoi i matau+ mwakuri aika riribaaki, ngaia are I a nora riaini kamaunaaia.+ 51  “‘E aki naba karaoa iterani mwaitin am bure Tamaria.+ Ma ko teimatoa ni kabatiai riki kakaraoani mwakuri aika riribaaki nakon are a kakaraoia, ni karokoa ae a a taraa n raoiroi riki tarim, ibukin am mwakuri ni kabane aika riribaaki.+ 52  Ko na kaitaraa ngkai bwaibwainrangim ibukina bwa ko kabebetei buakakan aroia tarim. A a raoiroi riki nakoim ibukin am bure ni kakaraoa ae riribaaki riki nakon are a kakaraoia. Mangaia ae ko na maamaa ao kaitaraa bwaibwainrangim ngkai a a taraa n raoiroi riki tarim.’ 53  “‘Ao N na ikotiia aia taenikai, ana taenikai Totom ma natina aine, ao ana taenikai Tamaria ma natina aine, ao N na ikotiia naba am taenikai i rarikia,+ 54  bwa ko aonga ni kona ni kaitaraa bwaibwainrangim, ao ko na bwaibwainrang ibukin te baere ko karaoia ni kabebetei nanoia iai. 55  A na okiri aroia ake mai mwaina tarim are Totom ma natina aine, ao a na okiri naba aroia ake mai mwaina Tamaria ma natina aine, ao ngkoe naba ma natim aine ane kam na okiri aromi ake mai mwaina.+ 56  E aki tau Totom are tarim ni mwaneweaki iroum n te bong are ko kainikatonga iai, 57  imwaini kaotaraean oini buakakam.+ Ao a a kabuakakako ngkai natin Turia aika aine ma kaain rarikina, ao a a kakanikoko natiia I-Biritia aika aine,+ ake te koraki ake kaain rarikim ni kabutaa. 58  Ko na kaaitarai mwin aroarom ae kamwara ma am mwakuri aika riribaaki,’ bon ana taeka Iehova.” 59  “Bwa e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘N na karaoa ngkai nakoim aron are ko karaoia,+ bwa ko kakeaa bongan te taetae n tuea n urua au berita.+ 60  Ma boni ngai ae N na uringa te berita are I karaoia ma ngkoe n am bongi n ataei, ao N na karaoa te berita ae teimatoa ma ngkoe.+ 61  Ko na uringa arom ao ni bwaibwainrang+ ngkana ko butimwaeiia tarim, ake te koraki ake a ikawai riki nakoim ao ake a ataei riki nakoim, ao N na anga ngaiia nakoim bwa natim aine, ma tiaki ibukin am berita.’ 62  “‘Ao boni ngai ae N na karaoa au berita ma ngkoe, ao ko na ataia bwa bon Iehova ngai. 63  Ao ko na uringnga ao ko na rangi ni maamaa ni kaurea wim ibukini bwaibwainrangim,+ ngkana I karaoa karekeani kabwaraan am bure, n aki ongei baike ko a tia ni karaoi ni kabane,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “ririu.”
Ke, “kunin te tiire.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “n tau nakon te nakoa n uea.”
Ebera, “aram.”
Ae taekaia bouannanti aika mwaane.
Ke, “ae karaunano; kamaiu.” Ebera, “kabebete.”
Ebera, “kaurei rangam.”
Ebera, “te aba ae Kanaan.”
Ke, “mamaarara.”
Ke tao, “Ai kororakera uniu n ekikonako.”
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ebera, “i angamaingim.”
Tao e kaineti nakoni kaawa ake a mena i aana.
Ebera, “i angaataim.”