Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 14:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kabuakakaaki taan taromaurii bouannanti (1-11)

  • E aki kona n tukaki motikan taekan Ierutarem (12-23)

    • A raoiroi Noa, Taniera, ao Iobi (14, 20)

14  Ao a roko n tekateka i matau tabeman aia unimwaane tibun Iteraera.+  Ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, a baireia mwaane aikai bwa a na iririi aia bouannanti aika kamwara,* ao a karaoa te bwai ni kabwakabwaka ae e na reke iai aia bure aomata. I riai ngkanne ni kariaia bwa a na titirakinai?+  Taetae ngkai ma ngaiia ao tuangia ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Ngkana e baireia temanna tibun Iteraera bwa e na iririi ana bouannanti aika kamwara, ao ni karaoa te bwai ni kabwakabwaka ae e na kairiia aomata bwa a na bure iai, ao rimwi e roko bwa e na titirakina te burabeti, ao ngai ae Iehova, N na kaekaa te aomata anne ni kaineti ma mwaitin ana bouannanti aika kamwara.  Bwa N na karokoa te maakunrang i nanoia tibun Iteraera,* ibukina bwa a bane ni kitanai ma ni kakairi irouia aia bouannanti aika kamwara.”’+  “Mangaia are tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Oki ao tannako mairouia ami bouannanti aika kamwara, ao katannakoi matami man ami mwakuri ni kabane aika riribaaki.+  Bwa ngkana iai temanna tibun Iteraera ke te aomata ae maeka n iruwa i Iteraera, ae e kitanai ao e baireia bwa e na iririi ana bouannanti aika kamwara, ma ni karaoa te bwai ni kabwakabwaka ae e na kairiia aomata bwa a na bure iai, ao rimwi e roko bwa e na titirakina au burabeti,+ ao ngai ae Iehova, N na boni kaekaa teuanne.  N na kaeta matau n ekaanako te aomata anne, ao N na karaoia bwa te bwai n reirei ao mwanewen te taeka ni kario, ao N na kamatea,+ ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai.”’  “‘Ma ngkana e burebureaki te burabeti ao e a kaeka naba, ao boni ngai ae Iehova ae I bureburea te burabeti anne.+ N na arora baiu n ekianako ao ni kamauna mai buakoia au aomata aika tibun Iteraera. 10  A na anai uaan aia bure, e na titeboo ana bure te tia titiraki ma ana bure te burabeti, 11  bwa a aonga n aki manga tiotionako mairou tibun Iteraera, ao n aki manga kamwaraeia i bon irouia n aia bure ni kabane. Ao a na riki bwa au aomata ao N na riki bwa Atuaia,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 12  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 13  “Natin te aomata, ngkana e bure te aba nakoiu n arona n aki kakaonimaki, ao N na arora baiu n ekaanako te aba ao N na urui nnen ana amwarake,*+ ao N na karokoa te rongo i aona+ ao ni kamateia aomata ma maan ake iai.”+ 14  “‘E ngae ngkana a mena iai mwaane aika teniman aikai aika Noa,+ Taniera,+ ao Iobi,+ ma a tii kona ni karekei oini maiuia ngaiia n tatabemania nako ibukin raoiroia,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.” 15  “‘Ke tao N na karokoia maan ni kaakang bwa a na rinanon te aba ma ni kakerikaaka mwaitini kaaina,* ao ni karaoia bwa te aba ae aki kona ni maekanaki ae akea temanna ae e na manga rinanona ibukia maan aika tiritiri.+ 16  Ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘e ngae ngkana a mena iai mwaane aika teniman aikai, ma a na bon aki kona ni karekei maiuia natiia mwaane ke natiia aine, ma a tii kona ni karekei oini maiuia ngaiia n tatabemania nako, ao e na riki ni kamaroaa te aba.’” 17  “‘Ke ngkana tao I karokoa te kabaang n ekaanako te aba anne+ ao ni kangai: “Ke e rinanon te aba te kabaang,” ma ni kamateia aomata ao maan mai iai,+ 18  e ngae ngkana a mena iai mwaane aika teniman aikai, ao ngkai bon iai ngai’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘a na bon aki kona ni karekei maiuia natiia mwaane ke natiia aine, ma a tii kona ni karekei oini maiuia ngaiia n tatabemania nako.’” 19  “‘Ke ngkana tao I karokoa te aoraki ae kamamate n te aba anne,+ ao ni kabwaroa uniu ae korakora i aona ma te katuturaraa ni kamateia aomata ao maan mai iai, 20  ao e ngae ngkana a mena iai Noa,+ Taniera,+ ao Iobi,+ ao ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘a na bon aki kona ni karekei maiuia natiia mwaane ke natiia aine, ma a tii kona ni karekei oini maiuia ngaiia n tatabemania nako ibukin raoiroia.’”+ 21  “Bwa e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Ao bon anne ae e na riki ngkana I karokoi au katuuaa aika aua,*+ aika te kabaang, te rongo, maan ni kaakang, ao te aoraki ae kamamate,+ n ekaanako Ierutarem ni kamateia aomata ma maan mai iai.+ 22  Ma e ngae n anne, e na reke birinakoia tabeman ake a tiku iai, ao a na kairaki ni kaotinakoaki+ ma natiia mwaane ao natiia aine. A na roko iroumi, ao ngkana kam nori aroia ma aia mwakuri, ao a na boni kabebeteaki nanomi ibukin te rekenikai are I karokoa i aon Ierutarem, ibukini bwaai ni kabane ake I karaoi nakoina.’” 23  “‘A na boni kabebeteaki nanomi ngkana kam nori aroia ma aia mwakuri, ao kam na ataia bwa bon iai bukini karaoan te bwai are I karaoia nakoina,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ebera, “tauia tibun Iteraera ni bon oin nanoia.”
Ebera, “otei kain ana kariki.” Tao e kaineti nakoni kaai ake a kabonganaaki ni kawakinaki iai kariki.
Ke, “raweiia ataei mai iai.”
Ke, “au motikitaeka aika aua aika karuanikai.”