Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 12:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a kaman taekinaki te taenikai n te kaikonaki (1-20)

    • Bwaai ni mwananga ibukin te taenikai (1-7)

    • E na nako te mataniwi n te rotongitong (8-16)

    • Te kariki n raraoma ao te ran ni maakunrang (17-20)

  • E oti kewen te taeka ae kewe (21-28)

    • ‘Akea au taeka ae e na baenikai’ (28)

12  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, ko a maeka i buakoia te koraki aika karitei. Iai mataia n taratara ma a aki noraaba, ao taningaia ni kakauongo ma a aki ongo,+ bwa bon te koraki aika karitei ngaiia.+  Ma ngkoe ae natin te aomata, botii am bwai kaanga ibukin te taenikai. Ao ngkana e ngaina ao ko riai ni mwananga bwa te taenikai ngkai a tabe n tataraiko. Mwananga bwa te taenikai mani mwengam nakon te tabo teuana ngkai a tabe n tataraiko. Tao ane a na iangoa ae nanonaki iai, e ngae ngke bon te koraki aika karitei ngaiia.  Kaotinakoi am bwai ake ko botii ibukini mwanangam n taenikai n te ngaina ngkai a tabe n tataraiko, ao ko riai ni mwananga nako n te tairiki ngkai a tabe n tataraiko, n aron te aomata ae kairaki nakon te taenikai.+  “Ko na kabwangabwangaa te oo ngkai a tabe n tataraiko, ao uotii am bwai n rinanona n otinako.+  Aonnangai am bwai ngkai a tabe n tataraiko, ao uotii nakon te rotongitong. Rabuna ubum bwa ko aonga n aki nora aontano, bwa I a karaoiko bwa te kanikina nakoia tibun Iteraera.”+  I karaoa raoi te baere I tuangaki. N te ngaina, I kaotinakoi au bwai ni mwananga n taenikai, ao n te tairiki, I kabwangabwangaa te oo ni baiu. Ao ngke e a roo ao I a kaotinakoi au bwai ma n uotii i aon angau i mataia.  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou n te ingabong, ae kangai:  “Natin te aomata, tiaki a titirakiniko tibun Iteraera ae te koraki aika karitei ni kangai, ‘Tera ae ko karaoia?’ 10  Tuangia ni kangai, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “E kaineti te taeka aei nakon te mataniwi+ i Ierutarem ao tibun Iteraera ni kabane ake n te kaawa.”’ 11  “Kangai, ‘Boni ngai te kanikina ibukimi.+ Te bwai ae I a tia ni karaoia, e na boni karaoaki naba nakoia. A na mwananga nako bwa taenikai, nakon te kataenikaiaki.+ 12  Ao te mataniwi ane i buakoia e na uotii ana bwai i aon angana ao e na mwananga nako i nanon te rotongitong. E na kabwangabwangaa te oo ao e na uotii ana bwai n otinako n rinanona.+ E na rabuna ubuna bwa e aonga n aki nora aontano.’ 13  N na kaaki au karaun i aona, ao e na mwane n au karaun.+ Ao N na kairia nako Baburon, nako abaia I-Kareria, ma e na aki noria ao e na mate ikekei.+ 14  Ao N na kamaenakoia kaain rarikina ni kabane, ana tia ibuobuoki ma ana taanga ni buaka, nakon taabo aika kakaokoro nako,+ ao N na buuta te kabaang bwa e na kaeiia.+ 15  Ao ane a na ataia bwa bon Iehova ngai, ngkana I kamaeinikunia nako buakoia natannaomata ao ni kamaenakoia nakon aaba. 16  Ma N na kamaiuia tabeman mai buakoia man te kabaang, te rongo, ao te aoraki ae kamamate, bwa a aonga n taekin aia mwakuri ni kabane aika riribaaki i buakoia natannaomata ake a na nako buakoia, ao a na ataia bwa bon Iehova ngai.” 17  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 18  “Natin te aomata, ko riai ni kana am kariki ma te rurubenebene, ao n nima am ran ma te aki raunnano ao te raraoma.+ 19  Kangai nakoia kaain te aba, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova nakoia kaain Ierutarem ake n te aba ae Iteraera: “A na kana aia kariki ma te raraoma ao n nima aia ran ma te maakunrang, bwa e na boni kamaroaeaki abaia,+ ibukin aia iowawa te koraki nako ake a maeka iai.+ 20  A na uruakaki kaawa aika maekanaki, ao e na riki te aba bwa te aba ae aki kona ni maekanaki,+ ao ane kam na ataia bwa bon Iehova ngai.”’”+ 21  Ao e a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 22  “Natin te aomata, tera te taeka ae tataekinaki i Iteraera ae kangai, ‘A a bwakanako boong, ao a tuai mani koro bukin taiani miitara’?+ 23  Mangaia ae kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “N na katoka te taeka anne, ao a na aki manga tataekina te taeka anne i Iteraera.” Ma tuangia ni kangai, ‘A a uakaan taiani bong,+ ao a na boni koro bukin taiani miitara.’ 24  Bwa e nang akea i buakoia tibun Iteraera te miitara ae kewe, ke te kanikina ibukini kanoan taai aika a na roko ae mwamwanaa te aba.+ 25  ‘“Bwa N nang taetae ngai ae Iehova. Ao te taeka ane I atongnga e na boni karaoaki nanona n aki baenikai.+ N ami bong ngkami+ aika te koraki aika karitei, ao N na taekina te taeka ma ni kakoroa bukina,” bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.’” 26  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai: 27  “Natin te aomata, a kangai tibun Iteraera, ‘Te miitara ane e noria boni kanoan taai aika kiriaria mangkai, ao e taetae ni burabeti ibukin taai aika kiriaria rokoia.’+ 28  Mangaia ae kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “‘Akea te bwai teuana mai buakon au taeka ae e na baenikai, e na boni karaoaki nanon te bwai ae I taekinna,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano