Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ebera 12:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iesu bon te tia Kakororaoa ara onimaki (1-3)

    • Taani kakoaua aika uanao (1)

  • Tai kakeaa ana reirei ni kaetieti Iehova (4-11)

  • Kaetietii kawaini waemi (12-17)

  • Kaanian Ierutarem are i karawa (18-29)

12  Mangaia ae ngkai iai taani kakoaua aika uanao aika otabwaninira n ai aron te nang, ao ti na kaaki rawawatara nako ao te bure ae kai nimtira,+ ao ti na kananomwaakaira ni biri n te kabobirimwaaka are kamenaaki imwaira,+  ngkai ti tataraa teuare te Mataniwi ae Rietata ao te tia Kakororaoa ara onimaki ae Iesu.+ E nanomwaaka nakoni matena i aon te kai ni kammaraki* ibukin te kimwareirei are kamenaaki imwaina, n aki mutiakina kamaamaeana, ao e a tekateka i angaatain ana kaintokanuea te Atua.+  Kaatuua iangoan teuare nanomwaaka ni kaineti ma aia taetae n riribai taani bure+ ike a a boni kabuakakaia iai i bon irouia, bwa kam aonga n aki kua ao a na aki bwara nanomi.*+  Bwa ngkai kam buakana te bure anne, ao kam tuai mani kaitaraa ni karokoa tiinakon raraami.  Ao kam mwaninga taekan te kaungaunga nakoimi are kam atongaki iai bwa naati, ae kangai: “Natiu, tai kakeaa bongan te reirei ni kaetieti mairoun Iehova,* ao tai bwarannano ngkana ko kaetaki irouna,  bwa akana e tangiriia Iehova* ao e reireinia ni kaetietiia, bwa ni koauana, e kataereia* aomata nako ake e natinia.”+  Kam riai n nanomwaaka bwa anne boni kanoan naba reireinakimi ni kaetietaki.* E taraingkami te Atua bwa kaanga natina.+ Bwa te nati raa ae aki reireinaki ni kaetietaki iroun tamana?+  Ma ngkana kam aki reireinaki ni kaetietaki n aron ae reke irouia aomata nako, ao bon natintamwa iai ngkami ao tiaki naati.  Irarikin anne, a taneiai tamara aika i aon te aba n reireinira ni kaetietira, ao ti karineia. Ma tiaki ti riai n tauraoi riki n aantaeka nakon Tamara are natinira n te taamnei bwa ti aonga ni maiu iai?+ 10  Bwa a reireinira ngaiia ni kaetietira i nanon te tai ae uarereke ni kaineti ma te baere a taku irouia bwa e raoiroi, ma e reireinira teuarei bwa ti aonga ni kabwaia ao n itiaki* n ai arona.+ 11  E koaua ae akea te reirei ni kaetieti ae kakimwareirei ni moan rekena ma e kammaraki,* ma rimwi riki, e a karika te uaa n raoi ae te raoiroi nakoia te koraki ake a kataneiaaki iai. 12  Mangaia ae kam na kakorakorai baai aika tinetine ao bubuaniwae aika mamaara,+ 13  ao kam na teimatoa ni kaetietii kawaini waemi,+ bwa e aonga n aki tibanako toman riin ane e mwauku, ma e na kamarurungaki. 14  Ukoukora te raoi ma aomata nako+ ao ukoukora katabuami,*+ bwa e aki kona n nora te Uea ane e aki katabuaki. 15  Taratara raoi bwa e na akea temanna ae e na aki reke irouna ana akoi ae rianako te Atua, bwa e aonga n akea te wakaa ae boitin ae e na rikirake ma ni kauekei kangaanga ao ni kamwaraeia aika bati.+ 16  Ao taraia bwa e na akea i buakomi te tia wene ni bure* ke te aomata ae aki karinei baika tabu, n aron Etau are anganako rinena ni karimoa ibukin te amwarake ae tii teuana.+ 17  Bwa kam bon ataia ae imwina riki ngke e a kani karekea tibwangana ae te kakabwaiaaki, ao e a totokoaki, ao e ngae ngke e ukoukora bitakin ana iango tamana ma rannimatana,+ ma e matebuaka.* 18  Bwa kam aki kaania te maunga are kona n ringaki,+ are e ura iai te ai+ ma te nang ae roroo ao te rotongitong ae matenten ao te angibuaka,+ 19  ma tangin te buu+ ma te bwanaa ae taetae,+ ao ngke a ongo te bwanaa aomata ao a onnon bwa e na aki manga taekinaki riki te taeka teuana nakoia.+ 20  Bwa a rangi ni maaka te tua ae kangai: “Ngkana e boo te man ma te maunga arei, ao e na karebanaaki n atibu n uaa matena.”+ 21  E rangi ni kakamaaku naba taraani baika riki n te aro are e a taku Mote: “I a maaku ma n rurubenebene.”+ 22  Ma kam kaania te Maunga ae Tion+ ma ana kaawa te Atua ae maiu, ae Ierutarem+ are i karawa, ma anera aika mwaitikurikuri* 23  aika botaki,+ ao aia ekaretia te koraki ake taiani karimoa ake a koreaki araia i karawa, ao te Atua ae te tia Motiki taekaia aomata ni kabane+ ma te koraki aika raoiroi ake a rineaki n taamneina ae raoiroi+ ake a karaoaki bwa a na kororaoi,+ 24  ao Iesu are te tia raoi+ n te berita ae boou,+ ao te raraa are katimtimwaki ae taetae n te aro ae raoiroi riki nakon raraan Abera.+ 25  Tataraingkami bwa kam na aki rawa n ongeaba nakon* teuare taetae. Bwa ngkana a aki kona ni birinako man te katuuaaeaki naake a rawa n ongeaba nakon teuare anga ana kauring te Atua i aon te aba, ao ti na aki kona riki ngaira ni birinako man te katuuaaeaki, ngkana ti tannako mairoun teuare taetae mai karawa!+ 26  N te tai anne ao e mwaeiei te aonnaba ni bwanaan te Atua,+ ma e a berita ngkai ni kangai: “Iai riki te tai teuana ae N na kamwaeieiea iai tiaki tii te aonnaba ma karawa naba.”+ 27  Ao te taeka ae, “iai riki te tai teuana” e kaota ae a na kamaunaaki baike a tabe ni kamwaeieieaki, ake baike a karaoaki iroun temanna, bwa a aonga n tiku baike a aki kamwaeieieaki. 28  Mangaia ae kioina ngkai ti na karekea te Tautaeka n Uea are aki kona ni kamwaeieieaki, ti bia teimatoa ni karekea te akoi ae rianako, are ti kona iai ni beku iroun te Atua ma te maaku ao te karinerine, 29  bwa bon te ai ae kaakang Atuara.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “kam na aki nimamate.”
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Ke, “e katuuaaeia.”
Ke, “kataneiaakimi.”
Ke, “tabu.”
Ke, “e karawawata.”
Ke, “kaokoroami ibukin te Atua.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “e aki karekea.”
Ke, “tatabebwi tenga.”
Ke, “tai karekei aonami nakon; tai kakeaa.”