Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ebera 10:1-39

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A aikoa uaana karea aika maan (1-4)

    • Te tua bon te banna (1)

  • Ana karea Kristo ae manena n aki toki (5-18)

  • Te kawai n rin ae boou ao ae maiu (19-25)

    • Ti na aki kaaki arora ni bobotaki (24, 25)

  • Te kauring ibukin te nano ni kani bure (26-31)

  • Te aki nanokokoraki ao te nanomwaaka n te onimaki (32-39)

10  Bwa kioina ngkai iai n te Tua bannani+ baika raraoi aika a na roko,+ ma bon tiaki rabwatani baikai, ao e bon aki kona te tua* ni karaoiia te koraki ake a kaania te Atua bwa a na kororaoi, ni karea aika tii te arona ake a okioki n anga ni katoa ririki.+  Bwa ngke arona bwa a kaitiakaki iai te koraki ake a uotii aia karea,* ao tiaki bwa e na kaman toki te angakarea, ibukina bwa a aikoa manga namakina te bure i nanoia?  Ma ni kaitaraan anne, a kauringi taekani buure taian angakarea aikai, n te ririki teuana ma teuana,+  bwa e aki kona n uotiinako buure raraaia kaao mwaane ma kooti.  Mangaia are e taku Kristo nakon te Atua ngke e a roko i buakoia kaain te aonnaba: “‘Ko aki tangira te karea ao te angakarea, ma ko katauraoa te rabwata ibukiu.  Ko aki kukurei ni karea ni kabuekaki aika bwanin ao ni karea ni kabwarabure.’+  Ao I taku: ‘Akea bwa I a roko (n aron taekau are koreaki n te nira ni boki) bwa N na karaoa nanom te Atua.’”+  Ngke e a tia ni kangai: “Ko aki tangiri karea ao angakarea ao karea ni kabuekaki aika bwanin ao karea ni kabwarabure ao ko aki kukurei iai”—aika karea aika kareanaki n aron ae katauaki n te Tua—  ao e a manga kangai: “Akea bwa I a roko bwa N na karaoa nanom.”+ E a kaaki are te moan bwa e aonga ni kamatoaa are te kauoua. 10  Ao ibukin “nanona,”+ ti a katabuaki* rinanoni kareanakin rabwatan Iesu Kristo are kareanaki n tii te taina ma e manena n aki toki.+ 11  Ao a kakaraoa aia tei ibonga nako ni katoabong, ni karaoa aia beku ae tabu,*+ ao n okioki n anga taiani karea aika tii te arona,+ ake a aki kona n uotiinako buure ni kabane.+ 12  Ma e anga teuaei te karea ae tii teuana ibukini buure ae manena n aki toki, ao e tekateka i angaatain te Atua,+ 13  ao imwina e kume n tataningaa kaakiaia akana kairiribai nakoina, bwa nneni katokaani waena.+ 14  Bwa e kakororaoiia n aki toki+ te koraki ake a a tia ni katabuaki n te karea ae tii teuana. 15  Ma e kaotioti naba nakoira te taamnei ae raoiroi, bwa ngke e a tia ni kangai: 16  “‘Aio te berita ae N na karaoia ma ngaiia imwini boong akanne,’ bon ana taeka Iehova.* ‘N na karin au tua i nanoia ao N na korei n aia iango.’”+ 17  Ao e a manga taku: “Ao N na aki manga uringi aia bure ao aia mwakuri aika bubuaka.”+ 18  Bwa ngkana a kabwaraaki buure aikai, ao e aki manga kainnanoaki iai te karea ni kabwarabure. 19  Mangaia ae ngkai ti ninikoria* taari ni kabongana te kawai n rin nakon te Ruu ae Moan te Tabu+ ibukin raraan Iesu, 20  ae te kawai ae boou ae maiu are e kaukia nakoira ngke e rin i akun te keeten*+ are rabwatana, 21  ao kioina ngkai iai ara ibonga ae kakannato ae tararuaa ana auti te Atua,+ 22  ti na kaania te Atua ma nanora ni koaua ao te onimaki ae tabwanin raoi, ngkai a a tia ni katimtimwaki nanora ni kaitiakaki man te mataniwinnano ae buakaka,+ ao a a tia n tebokaki rabwatara n te ran ae itiaki.+ 23  Ti na botumwaaka ni kaotiota ara kantaninga i mataia aomata ni kabane n akea te nanokokoraki,+ bwa e kakaonimaki teuare beritanna. 24  Ao ti na iaiangoira* i marenara bwa ti aonga ni kaungaira nakon* te tangira ma mwakuri aika raraoi,+ 25  ao ti na aki kaaki arora ni bobotaki,+ n aron ae a taneiai iai tabemwaang, ma ti na kaungaira i marenara,+ ni kakorakoraira riki iai ngkai ti a nora te bong arei bwa e a kaan.+ 26  Bwa ngkana ti kakaraoa ae bure ma te nano ni kani bure imwini karekean te atatai ae eti ibukin te koaua,+ ao ai akea riki te karea ibukini buure,+ 27  ma iai te kantaninga ae kakamaaku ae kariaan te motikitaeka, ao te un ae korakora ae e nang kamaunaia te koraki aika kakaitaraa te Atua.+ 28  Ane e kaaki taekan te Tua Rinanoni Mote ao e na kamateaki n aki nanoangaaki, n aia kaotioti taani kakoaua aika uoman ke teniman.+ 29  N ami iango, korakorara riki te katuuaa ae riai n reke iroun te aomata ae toutoua Natin te Atua i aani waena, ao e iangoia bwa e uarereke manenan raraan te berita+ are e katabuaki iai, ao e ribaa ma ni kamatauningaa te taamnei are e kaotiotaki iai ana akoi ae rianako te Atua?+ 30  Bwa ti ataa Teuare kangai: “Au bwai te karekekai, N na kabooi mwin aia mwakuri aika bubuaka.” Ao e a manga kangai: “E na motiki taekaia ana aomata Iehova.”*+ 31  Bon te bwai ae kakamaaku te bwaka nako nanoni bain te Atua ae maiu. 32  Ma teimatoa n uringi boong ake rimoa, imwini moan reken te oota iroumi,+ ngke kam nanomwaaka ni marakimi n te kakorakora ae bati. 33  N tabetai kam riki bwa bwaai ni kaneweaba* n aromi ni kamaamaeaki ao ni karawawataaki, ao n tabetai kam ibuokanibwai ma* te koraki ake a rinanon anne. 34  Bwa kam kaotiota nanoangaaia te koraki ake a mena n te karabuuti ao kam kimwareirei naba ni kataua kurian ami bwai,+ ngkai kam ataia bwa iai tibwangami ae raoiroi riki ao ae teimatoa.+ 35  Mangaia ae tai kaaki ninikoriami,* bwa iai te kaniwanga ae rangi ni bubura ae e na reke iai.+ 36  Bwa kam kainnanoa te nanomwaaka+ bwa e aonga n reke iroumi kakoroani bukin te berita, ngkana kam a tia ni karaoa nanon te Atua. 37  Bwa ai tii “teutana riki,”+ ao “e nang roko teuare e na roko, ao e na aki baenikai.”+ 38  “Ma e na maiu ane e raoiroi ibukin ana onimaki,”+ ao “ngkana e kerikaaki, ao I* aki kukurei irouna.”+ 39  Ma tiaki aeka n aomata ngaira ake ti na kerikaaki nakon te kamaunaaki,+ ma aeka n aomata ngaira aika iai ara onimaki ae e na kamaiuira.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “a aki kona mwaane aikai.”
Ke, “a karaoa aia beku ibukin te Atua.”
Ke, “kaokoroaki ibukin te Atua.”
Ke, “ni karaoa te mwakuri n ibuobuoki ibukia aomata.”
Nora Buk. A5.
Ke, “ti aki nanokokoraki.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabeakinira; mutiakinira.”
Ke, “kaumakira nakon; kauekea i nanora.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “kam riki bwa bwaai ni kaneweaba kaanga n te tabo ni kamataku.”
Ke, “kam tei i rarikia.”
Kuriiti, “aromi n taetae ma te aki maaku.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.