• 1

  • E taetae te Atua rinanon Natina (1-4)

  • E rietata riki te Nati nakoia anera (5-14)

 • 2

  • Kakorakoraira riki ni mutiakini baika ti ongo (1-4)

  • A kaakaki bwaai nako i aan Iesu (5-9)

  • Iesu ma tarina (10-18)

   • Te Mataniwi ae Rietata ae kamaiuia (10)

   • Te ibonga ae rietata ae nanoanga (17)

 • 3

  • E kakannato riki Iesu nakoni Mote (1-6)

   • E katei bwaai nako te Atua (4)

  • Te kauring ibukin akean te onimaki (7-19)

   • “Ngkana kam ongo ni bwanaana n te bong aei” (7, 15)

 • 4

  • Karuanikain te aki ibuokanibwai n ana motirawa te Atua (1-10)

  • E kaungaaki te ibuokanibwai n ana motirawa te Atua (11-13)

   • E maiu ana taeka te Atua (12)

  • Iesu bon te ibonga ae rietata ae kakannato (14-16)

 • 5

  • E rietata riki Iesu i aoia naake ibonga aika rietata (1-10)

   • N aroni Merekitereka (6, 10)

   • E reiakina te ongeaba ni marakina (8)

   • E mwiokoaki ibukin te kamaiuaki n aki toki (9)

  • Te kauring nakoia ake a aki ikawai (11-14)

 • 6

  • Eweka te mwaneka n ikawai (1-3)

  • A a manga bobitiia te Nati naake a bwaka (4-8)

  • Tai nanokokoraki n te kantaninga (9-12)

  • Koauan ana berita te Atua (13-20)

   • E aki bibitaki ana berita ao ana taetae n tuea te Atua (17, 18)

 • 7

  • Merekitereka bon te uea ae okoro ao te ibonga (1-10)

  • Rietatan nakoani Kristo n ibonga (11-28)

   • E kona Kristo ni kakororaoa te kakamaiu (25)

 • 8

  • Boni bannani bwaini karawa te umwanrianna (1-6)

  • Kabotauan te berita nikawai ma ae boou (7-13)

 • 9

  • Te beku n te tabo ae tabu i aon te aba (1-10)

  • E rin i karawa Kristo ma raraana (11-28)

   • Te tia raoi n te berita ae boou (15)

 • 10

  • A aikoa uaana karea aika maan (1-4)

   • Te tua bon te banna (1)

  • Ana karea Kristo ae manena n aki toki (5-18)

  • Te kawai n rin ae boou ao ae maiu (19-25)

   • Ti na aki kaaki arora ni bobotaki (24, 25)

  • Te kauring ibukin te nano ni kani bure (26-31)

  • Te aki nanokokoraki ao te nanomwaaka n te onimaki (32-39)

 • 11

  • Kabwarabwaraan te onimaki (1, 2)

  • Katoto ibukin te onimaki (3-40)

   • E aki kona ni kakukureiaki te Atua ngkana akea te onimaki (6)

 • 12

  • Iesu bon te tia Kakororaoa ara onimaki (1-3)

   • Taani kakoaua aika uanao (1)

  • Tai kakeaa ana reirei ni kaetieti Iehova (4-11)

  • Kaetietii kawaini waemi (12-17)

  • Kaanian Ierutarem are i karawa (18-29)

 • 13

  • Taeka ni kaungaunga ao taeka ni kamauri (1-25)

   • Tai mwaninga n akoiia iruwa (2)

   • Ke e karineaki te tekateka ni mare (4)

   • Ongeaba irouia akana kairiri (7, 17)

   • Aanga te karea ni karaoiroi (15, 16)