Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Abakuka 3:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E tataro te burabeti bwa e na mwakuri Iehova (1-19)

    • E na kamaiuia ana aomata aika kabiraki (13)

    • Kakatonga iroun Iehova n aki ongei rawawata (17, 18)

3  Ana tataro Abakuka are te burabeti, n taian anene aika kananokawaki:*   Iehova, I a tia n ongo rongorongom. I miroaroa n am mwakuri, ngkoe ae Iehova. Kamaiua am mwakuri i nanon taian ririki!* Ao kaota am mwakuri i nanon taian ririki.* Ko bia uringnga ni kaota te nanoanga i nanon tain te kiriwe.+   E roko te Atua mai Teman,Are Teuare Tabu man te Maunga ae Baran.+ (Tiera)* E rabuna karawa mimitongina+Ao e kaonaki te aonnaba ni karaoiroana.   Titeboo raneaneana ma te oota.+ Ao a otinako oota aika uoua mai baina,Ike e karabaaki iai korakorana.   E otinako n rimoana te aoraki ae kamamate+Ao e ririmwini waena te kabuebue ae korakora.   E tei n aki kakammwakuri ao e kamwaeieiea te aonnaba.+ E taratara ao e karuruia natannaomata.+ A ibeibeaki maunga aika maan n tei,Ao a bobaraaki tabuki ake mangkoangkoa.+ Bon ana bwai kawai ake mangkoangkoa.   I nora te kangaanga i nanon umwanrianna ake i Kutian. Ao a ruru kunnikain umwanrianna ake n te aba ae Mirian.+   Iehova, te koaua bwa ko ekinako karaanga,Ao te koaua bwa e urarake unim n ekinako karaanga? Ke te koaua bwa e ekaanako taari unim ae korakora?+ Bwa ko toka i aoia am aoti+Ao a totokanikai* am kaa ni buaka.+   Ko kaotinakoa raoi am kainikatebe mani kauna ao e a tauraoi. A mwiokoaki kaai n oro* n taian taetae n tuea.* (Tiera) Ko katabwenaa aontano n taiani karaanga. 10  A noriko maunga ao a inimaki ni maraki.+ E raanganako te karau ae korakora. E bekorara marawa.+ E katei baina ni karietatai. 11  A tei n aki kakammwakuri taai ma namwakaina n aia tabo ae rietata.+ A otinako kanoan am kainikatebe n ai aron te oota.+ E raititi raneanean am kainiwai. 12  Ko mwaati n rinanon te aonnaba ma te bononnano. Ko toutouia* natannaomata n unim. 13  Ko otinako ibukini kamaiuaia am aomata, bwa ko na kamaiua teuare am kabiraki. Ko kamanatuaa te tia kairiri* n ana auti ane e buakaka. E kaotaki mai aana nakon te taubuki.* (Tiera) 14  Ko ewari atuia ana tia buaka n oin ana bwai ni buaka*Ngke a otinako n aron te angibuaka bwa a na kamaeainako. A rangi ni kimwareirei ni karabaia ni kabwauta ane e karawawataaki. 15  Ko rinanon taari n toutoua ma am aoti,N rinanon te ran ae abwabwaki ae naonao. 16  I ongo ao I ruru i nanou,*A ruru riau n te karongoa,Ao e niniaanako riiu te mka.+ A ruru waeu i aau. Ma I boni kainabwabu naba n tataningaa bongin te rawawata,+Bwa e a roko i aoia aomata aika buakanira. 17  E ngae ngkana e na aki uee te kai ae te biiku,Ao e na aki uaa te kai ae te kureebe,Ao e ngae ngkana e na toki uaan te oriwa,Ao a na aki karikii amwarake taian tawaana,Ao e ngae ngkana a na bua tiibu man ooia,Ao a na akea kaao ni nneia, 18  Ma ngai N na boni kakatonga iroun Iehova,N na kimwareirei iroun te Atua ae te tia kamaiuai.+ 19  Boni korakorau te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.+ E na karaoi waeu bwa a na waekoakoa n aroni waen te ria,Ao e na kairai bwa N na toutoui taabo aika rietata.+ Nakon te mataniwi n te anene,ma au bwai ni katangitangaika iai karaiia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “anene n tanginiwenei.”
Ke tao, “n ara tai.”
Ke tao, “n ara tai.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kakamaiu.”
Ke tao, “kanoan te kainikatebe.”
Ke tao, “A taekinaki aia berita n te taetae n tuea taiani baronga.”
Ebera, “kaaki kunia.”
Ebera, “te mataniwi.”
Ebera, “te roroa.”
Ebera, “ana kai n oro.”
Ebera, “ao e ruru birotou.”