Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 8:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaokan aban te aine ae te I-Tunem (1-6)

  • Eritai, Benataata, ao Atiaera (7-15)

  • Ioram, uean Iuta (16-24)

  • Aatia, uean Iuta (25-29)

8  Ao e taku Eritai nakon te aine are e kamaiua* ngkoa natina:+ “Teirake ao naako, ngkoe ma kaaini batam, ao maeka bwa te ianena n te tabo are ko kona ni mena iai, bwa e taekina te rongo Iehova,+ ao e na bon roko i aon te aba i nanon itiua te ririki.”  Mangaia are e teirake te aine arei ao e karaoa are e taku ana aomata te Atua ae koaua. E nako ma kaaini batana ao a maeka i abaia I-Biritia+ i nanon itiua te ririki.  Ngke a a koro ririki aika itiua ao e a oki te aine arei mai abaia I-Biritia ao e a nako n tangitang nakon te uea ibukin ana auti ao ana tawaana.  E a taetae ngkai te uea nakoni Keati are ana tabonibai ana aomata te Atua ae koaua, ni kangai: “Taiaoka ma karakin nakoiu bwaai ni kabane aika kakannato ake e karaoi Eritai.”+  Ngke e tabe ni karakina nakon te uea arona ni kamaiua te aomata are mate,+ ao e a roko naba iroun te uea te aine are e kamaiua ngkoa natina, n tangitang ibukin ana auti ao ana tawaana.+ E a taku naba Keati: “Au toka ae te uea, ao aei te aine arei, ao aei natina are e kamaiua Eritai.”  Ao te uea e titirakina te aine arei ao e karaki neierei nakoina. Ao te uea e karekea te mataniwi temanna ibukin neiei ao e tuanga teuaei ni kangai: “Kaoki ana bwai neiei ni kabane ao uaan nako te tawaana man te bong are e kitana iai te aba ni karokoa ngkai.”  E nako Eritai nako Tamateko+ ngke e aoraki uean Turia are Benataata.+ Mangaia are e a kaongoaki ae kangai: “E a tia n roko ikai ana aomata te Atua ae koaua.”+  Ao e taku te uea nakon Atiaera:+ “Uota te bwaintangira aei ao naako kawara ana aomata te Atua ae koaua.+ Titirakina Iehova rinanon teuanne, ni kangai, ‘N na marurung man te aoraki aei?’”  E nako Atiaera ni kawaria ao e uota te bwaintangira, aika bwain Tamateko aika raraoi n aekaia nako, aika uotaia kamero aika 40. E nako ao e tei i matana ao e taku: “E kanakoai nakoim natim are Benataata are uean Turia bwa N na titirakiniko ni kangai, ‘N na marurung man te aoraki aei?’” 10  E kaeka ni kangai Eritai nakon teuaei: “Naako ao tuangnga ni kangai, ‘Ko na boni marurung,’ ma e a tia Iehova ni kaotia nakoiu bwa e na boni mate.”+ 11  Ao e teimatoa teuaei n taraa Atiaera ni karokoa ae e a maamaa. Ao e a tang ana aomata te Atua ae koaua. 12  E titiraki ni kangai Atiaera: “E aera ngkai e a tang au toka?” E kaeka ni kangai: “Ibukina bwa I bon ataa te iowawa ae ko na karaoia nakoia tibun Iteraera.+ Ko na kabueki n te ai aia tabo aika nonoaki, ko na kamateia n te kabaang aia rorobuaka aika rangi n raoiroi, ko na tiringia aia ataei n te aro ae iowawa, ao ko na bwenai birotoia aia aine aika bikoukou.”+ 13  E taku Atiaera: “E na kangaa ni karaoa te mwakuri anne am toro ngkai bon tii te kamea ngaia?” Ma e taku Eritai: “E a tia Iehova ni kaotia nakoiu bwa ko na uea i aon Turia.”+ 14  Ao e kitana Eritai ao e okira ana toka, are e a kangai nakoina: “Tera ae e taekinna nakoim Eritai?” E kaeka ni kangai: “E tuangai bwa ko na boni marurung.”+ 15  Ma n te bong are imwina ao e anaa te rabuna Atiaera, ao e kateboa n te ran ao e rabuna* iai ubuna ni karokoa ae e mate.+ Ao e a riki Atiaera bwa te uea n onea mwina.+ 16  N ana kanimaua n ririki n tautaeka Ioram+ are natin Aaba are uean Iteraera, ngke e uea Ieotiabata i aon Iuta, ao e a riki bwa te uea Ioram+ are natin Ieotiabata are uean Iuta. 17  Bon 32 ana ririki ngke e a riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanoni wanua te ririki. 18  E nakonako ni kawaia uean Iteraera,+ n aron are a karaoia ana utu Aaba,+ bwa e riki natin Aaba te aine bwa buuna,+ ao e teimatoa teuaei ni karaoa ae buakaka i matan Iehova.+ 19  Ma e aki kani kamauna te tautaeka n uea ae Iuta Iehova ibukin Tawita are ana toro,+ kioina ngke e a tia ni berita nakoina bwa e na anga te taura nakoina+ ma natina n taai nako. 20  N ana bong teuaei ao e a karitei Etom n ekaanako Iuta+ ao e a karekea oin ana uea.+ 21  Mangaia are e mwananga Ioram nako Taiara ma ana kaa ni buaka ni kabane, ao e teirake n te bong ao e kataei aia kai tibun Etom ake a otabwaninia ma mataniwin taiani kaa ni buaka, ao a birinako kaain te taanga ni buaka nakon aia umwanrianna. 22  Ma e teimatoa Etom ni karitei n ekaanako Iuta ni karokoa te bong aei. E karitei naba Ribena+ n te tai anne. 23  Ao nikiran rongorongon Ioram ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta? 24  Ao e a wene ni motirawa Ioram i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki i rarikia ana bakatibu n Ana Kaawa Tawita.+ Ao e a riki natina are Aatia+ bwa te uea n onea mwina. 25  N ana ka-12 n ririki n tautaeka Ioram are natin Aaba are uean Iteraera, ao e a riki bwa te uea Aatia are natin te Uea are Ioram are uean Iuta.+ 26  Bon 22 ana ririki Aatia ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon teuana te ririki. Aran tinana Atariia+ are tibun* te Uea are Omri+ are uean Iteraera. 27  E nakonako teuaei ni kawaia ana utu Aaba,+ ao e teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, n aroia ana utu Aaba, bwa ana koraki teuaei kaain ana utu Aaba, bwa e mare+ nako iai. 28  Mangaia are e mwananga teuaei ma Ioram are natin Aaba bwa a na buakana Atiaera are Uean Turia i Ramotakireata,+ ma a kaikoaka Ioram+ I-Turia. 29  Mangaia are e a oki te Uea are Ioram nako Ietireera+ bwa e na kamarurungnga man ikoakina are a kaikoakia iai I-Turia i Rama, ngke e buaka ma te Uea are Atiaera are uean Turia.+ Ao Aatia are natin Ioram are uean Iuta e ruo rikaaki nako Ietireera bwa e na nora Ioram are natin Aaba, ibukina bwa e ikoaki* teuaei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kaoka maiun.”
Ke, “kaaki.”
Ebera, “te aine ae natin.”
Ke, “e aoraki.”